Innstilling til fylkesutvalget 30.01.18

Det samlede bildet antyder at antallet arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder blir lavere enn forutsatt i utredningen «En ny region Agder?». Fylkesrådmannen anbefaler at saken tas til orientering og at det legges frem en ny sak høsten 2018 når fordelingen av statlige arbeidsplasser i landsdelen er mer avklart. Som et ledd i sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner skal sentraladministrasjonen i Aust-Agder flytte fra fylkeshuset i Arendal. Fylkesrådmannen anbefaler at det utarbeides et tilbud basert på kravspesifikasjon fra Fylkesmannen om utleie av lokaler ved fylkeshuset. Videre anbefaler fylkesrådmannen at fylkeskommunen yter et tilskudd på 13,5 mill. kroner til sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Myrene og P-hus vest/sentrum i Arendal. Fylkesrådmannen foreslår også bevilgninger til D/S Bjoren, Ole Nielsen Weierholts 300-årsjubileum, Sylvartun og Levekårssatsing for Agder.

Tid: Tirsdag 30. januar 2018, kl. 11.00

Sted: Fylkeshuset i Arendal, møterom Vegår

Komplett saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann Arild Eielsen for kommentarer på mobil 906 43 823 eller e-post arild.eielsen@austagderfk.no.

Pressemelding utvalgte saker:

STATUS: LOKALISERING AV STATLIGE VIRKSOMHETER I REGIONEN

Det samlede bildet antyder at antallet arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder blir lavere enn forutsatt i utredningen «En ny region Agder?». Fylkesrådmannen anbefaler at saken tas til orientering og at det legges frem en ny sak høsten 2018 når fordelingen av statlige arbeidsplasser i landsdelen er mer avklart.

Fylkestingenes vedtak om å søke Stortinget om sammenslåing av fylkeskommunene var basert på forhandlingsutvalgets anbefaling om å bygge opp Arendal som hovedsete for regional stat, mens det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.

Flertallets anbefaling inneholdt en bestemmelse om oppfølgingen av intensjonene knyttet til lokalisering av statlige virksomheter. En avklaring var forventet innen 1.1.2018. Med bakgrunn i dette har administrasjonen innhentet opplysninger om status med hensyn til lokalisering ved inngangen til 2018.

Fylkesrådmannen foreslår at fylkestinget tar saken til orientering, og at man kommer tilbake til saken høsten 2018.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

VIDERE BRUK AV FYLKESHUSET

Fylkesrådmannen anbefaler at det gis fullmakt til å utarbeide et tilbud basert på kravspesifikasjon fra Fylkesmannen om utleie av lokaler ved fylkeshuset i Arendal.

Det foreslås videre at fylkeskommunen finansierer oppgraderingen, og at det settes som en forutsetning at det inngås en langsiktig leiekontrakt på forretningsmessige prinsipper.

Som et ledd i sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune skal sentraladministrasjonen i Aust-Agder flytte fra fylkeshuset. Det blir derfor ledige lokaler ved fylkeshuset til utleie.

Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder skal samle sin virksomhet i Arendal, og leie kontorer. Det er gjennomført en prekvalifisering for anskaffelse av nye lokaler hvor fylkeskommunen er en av de prekvalifiserte.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

GJENNOMFØRING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2019 OG STORTINGSVALGET I 2021 - HØRING

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget stiller seg bak de foreslåtte endringer i valglov og valgforskrift.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i valgloven og valgforskriften og fastsettelse av to nye forskrifter om gjennomføring av valg på høring.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

MULIGHETSSTUDIE BYMILJØPAKKE ARENDAL- OG GRIMSTADREGIONEN

Fylkesrådmannen anbefaler at det gis tilslutning til at foreliggende mulighetsstudie for en bymiljøpakke for arendal- og grimstadregionen videreføres.

Fylkesrådmannen anbefaler også at fylkestinget tar endelig stilling til en mulig bymiljøpakke og finansiering av denne, når en har fått belyst omfanget og vurdert aktuelle tiltak for å nå sentrale mål i areal- og transportplanarbeidet.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

GANG- OG SYKKELVEG, MYRENE - P-HUS VEST. FORSLAG TIL AVTALE

Fylkesrådmannen anbefaler at forslag til avtale med P-Hus Vest AS som sikrer sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Myrene og P-hus vest/sentrum vedtas og at fylkeskommunen yter et tilskudd på 13,5 mill. kroner til prosjektet.

Fylkestinget ga i møte 12.12.17 fylkesutvalget fullmakt til å inngå avtale med P-Hus Vest AS om gjennomføring av GSV mellom Myrene og P-hus vest.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

DS BJOREN - DRIFTSTILSKUDD 2018

Fylkesrådmannen mener at drift av D/S Bjoren er av regional og nasjonal interesse og anbefaler å bevilge 100 000 kroner i driftsstøtte til D/S Bjoren i 2018.

Forutsetningen for driftstilskudd er at andre lokale og regionale aktører som Bygland kommune og Setesdal regionråd også bidrar med driftstilskudd.

D/S Bjoren er en vedfyrt dampbåt. Vedfyringen bidrar sterkt til å gjøre Bjoren til en norsk kulturskatt og et flytende, teknisk kulturminne. Skipet er bygd i 1867 og har blant annet gått i rute fra Kile til Hornnes (ca 2 mil). Senere ble ruta forlenget helt til Fennefoss og Nikkelverket på Evje.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

OLE NIELSEN WEIERHOLT – 300-ÅRSJUBILEUM I 2018

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget bevilger 80 000 kroner til en markering av Ole Nielsen Weierholts 300-årsjubileum i 2018.

Ole Nielsen Weierholt var en av de mest betydningsfulle kunsthåndverkerne på Sørlandet innen utskjæring av altertavler i kirker og ovnsplater for jernverk i regionen på 1700-tallet.

I 2018 er det 300 år siden kunsthåndverkeren ble født i Austre Moland. Weierholt var både byggmester, bygnings- og møbelsnekker, treskjærer og bildehogger, og er kjent for utsmykking og byggearbeider ved blant annet Flosta kirke, Tromøy kirke, Austre Moland kirke, Holt kirke og Næs verk. Han har også laget ovnsmodeller for alle jernverk i distriktet, blant annet Næs jernverk og Frolands verk.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

SØKNAD FRA ØYNAHEIA LØYPELAG OM TILSKUDD TIL NY LØYPEMASKIN

Fylkesrådmannen anbefaler at det bevilges et tilskudd på 214 000 kroner til ny løypemaskin.

Begrunnelsen for å skifte løypemaskin er å sikre en tilfredsstillende innbyttepris og unngå eskalerende drifts- og reparasjonskostnader utover ordinært nivå på eksisterende løypemaskin. Tilskuddene gjennom løypeavtalen dekker kun ordinære driftskostnader, og en må påregne ytterligere bevilgninger til skifte av løypemaskin med 8-10 års mellomrom.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

Andre saker og meldinger til behandling:

PS 18/6 16/196 Avsluttet byggeregnskap fv 312 Evje sentrum, miljøgate

PS 18/7 17/8825 Reguleringsplan for Brennvika, Borøya i Tvedestrand kommune - offentlig høring - Innsigelse

PS 18/8 18/189 Levekårssatsing for Agder - økt tilskudd til forprosjekt

PS 18/9 16/51 Rezekne – samarbeid på kultur

PS 18/11 16/14019 Sylvartun - evaluering og driftstilskudd 2018 PS 18/13 18/171 Søknad fra Øynaheia løypelag om tilskudd til ny løypemaskin

PS 18/14 18/138 Innspill til jordbruksoppgjøret 2018

PS 18/15 18/177 Innspill til tariffdebatten 2018

PS 18/16 16/3826 Valg av representant og vararepresentanter til KS organer

18/1 16/1318 Orientering om EFTA-domstolens avgjørelse