Innstilling til fylkestinget 24.april 2018

Fylkesrådmannen anbefaler at gjennomføringen av prosjektet med ny veg fv 410 Grenstøl–Glastad igangsettes innenfor en kostnadsramme på 85 mill. kroner. Fylkesrådmannen anbefaler videre at busslinje 150 skal følge ny E18 når E18 åpner mellom Tvedestrand og Arendal høsten 2019. For å redusere reisetiden mellom Arendal og Risør anbefaler fylkesrådmannen at det åpnes for å etablere en ny linje 165 dersom en kan oppnå god korrespondanse med linje 150 i Tvedestrand. Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2017 gjort opp med et overskudd på 7,5 mill. kroner som foreslås avsatt til disposisjonsfond. Fylkesordføreren anbefaler at John G. Bergh tilsettes som fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune for perioden 25. april til 31. desember 2019.

Møte og sted:
Fylkestinget, fylkeshuset i Arendal

Tid:
- Komitémøter 17. april kl. 12.30 (konstituering kl. 10.00)
- Plenumsmøte 24. april kl. 10.00

Fullstendig saksliste med dokumenter er tilgjengelig fra fylkestingets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann Arild Eielsen på 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no for kommentarer.

Pressemelding utvalgte saker:

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2017
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2017, tar årsrapporten for 2017 til etterretning og avsetter overskuddet for 2017 til disposisjonsfond.

Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2017 er gjort opp med et overskudd på 7,5 mill. kroner.

Kontakt:
Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no eller ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


HØRING: DESENTRALISERING AV OPPGAVER FRA STATEN TIL FYLKESKOMMUNENE
Fylkesrådmannen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune støtter ekspertutvalgets vurderinger med hensyn til overordnede hovedhensyn og retningslinjer for oppgavefordelingen.

Fylkesrådmannen mener oppgavene som foreslås overført vil styrke fylkeskommunenes muligheter til å lykkes i samfunnsutviklerrollen. Forslagene vil også bidra til utvikling av demokratiet på regionalt nivå. Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget ber regjeringen om å legge frem et samlet opplegg for oppfølgingen av ekspertutvalgets forslag.

Etter Stortingets vedtak om regionreformen i juni 2017 ble det nedsatt et ekspertutvalg som fikk i oppdrag å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt rapporten fra ekspertutvalget på høring med høringsfrist 9. mai 2018.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no


TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2017
Fylkesrådmannen anbefaler at den fremlagte tilstandsrapporten for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2017 tas til etterretning.

Tilstandsrapporten konkluderer med utgangspunkt i skoleeiers målsettinger innenfor gjennomføring, læringsmiljø og læringsutbytte.

Gjennom flere år har Aust-Agder fylkeskommune hatt fokus på å styrke gjennomføringen i videregående opplæring. Et mangfold av tilnærminger og tiltak har vært, og er, i gang. Selv om det i fylket ofte kan vises til bedring i resultater i forhold til tidligere år, så er det på mange områder fortsatt en vei å gå for å nå landssnittet.

Formidling til læreplasser i bedrift kan trekkes frem som et område hvor resultatene er klart forbedret siden i fjor. Den totale andelen formidlede søkere var høyere enn landssnittet. Tilstandsrapporten fremlegges parallelt med fylkeskommunens årsrapport samt helhetlig plan for økt gjennomføring og kvalitet i videregående opplæring.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no


BUSSTILBUD PÅ STREKNINGEN RISØR - TVEDESTRAND - ARENDAL
Fylkesrådmannen anbefaler at linje 150 skal følge ny E18 når E18 åpner mellom Tvedestrand og Arendal høsten 2019.

For å redusere reisetiden mellom Arendal og Risør anbefaler fylkesrådmannen at det åpnes for å etablere en ny linje 165 dersom en kan oppnå god korrespondanse med linje 150 i Tvedestrand.

Langs dagens E18 mellom Tvedestrand og Arendal anbefales det at kollektivtilbudet i utgangspunktet blir begrenset til skoletransport. Det foreslås opprettet en avgang tur/retur Arendal – Tvedestrand på formiddagen for å dekke handels- og servicereiser.

Kostnadene med å tilpasse tilbudet vil være ca. 1 mill. kroner pr. år.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


OPPSTARTSMELDING FV 410 GRENSTØL - GLASTAD, NY VEG
Fylkesrådmannen anbefaler at gjennomføringen av prosjekt fv 410 Grenstøl – Glastad, ny veg, igangsettes innenfor en kostnadsramme på 85 mill. kroner inkludert mva.

Det tas sikte på ferdigstillelse av prosjektet oktober 2019.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


OPPSTARTSMELDING FV 156 STIEN BRU, NY BRU
Fylkesrådmannen anbefaler at byggingen av prosjekt fv 156 Stien bru igangsettes innenfor en kostnadsramme på 5,8 mill. kroner inkludert mva.

Stien bru i Froland kommune ble ødelagt av flom høsten 2017.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


UTVIKLING AV DIGITAL INFRASTRUKTUR FOR AGDER
Fylkesrådmannen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune vedtar felles «Retningslinjer for fylkeskommunale støtte til utbygging av bredbånd».

Det er forventet sterk økning i digitalisering innenfor de fleste områder i samfunnet. God digital infrastruktur vil være et viktig fundament for å delta aktivt i denne utviklingen.

Begge fylkeskommunene har satt av midler til utbygging av bredbånd. Statlig støtteordning blir lagt om fra 2018, og fylkeskommunene får en mer sentral og forutsigbar rolle.

Det legges opp til å ha felles retningslinjer for fylkeskommunal støtte til bredbåndsutbygging i Agder, og det foreslås at daglig forvaltning legges til Det Digitale Agder, som følger opp aktuelle oppgaver i samsvar med egne retningslinjer for ordningen.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no


TILSETTING AV FYLKESRÅDMANN
Fylkesordføreren anbefaler at John G. Bergh tilsettes som fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune for perioden 25. april til 31. desember 2019.

Fylkesrådmann Arild Eielsen har sagt opp sin stilling og fratrer som fylkesrådmann etter fylkestinget 24. april. Det må derfor tilsettes ny fylkesrådmann for perioden fram til sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Det vil etter fylkesordførerens syn være lite hensiktsmessig å lyse ut stillingen for en periode på ca. 20 måneder. En eventuell utlysning vil dessuten medføre at den perioden en ny fylkesrådmann kan fungere vil være enda kortere.

Ass. fylkesrådmann John G. Bergh (64) er samfunnsøkonom og hadde bakgrunn fra Finansdepartementet før han kom til fylkeskommunen i 1987. Han ble da tilsatt som ass. fylkeshelsesjef. Han ble økonomisjef i 1989. Fra 1992 har han vært ass. fylkesrådmann. Bergh kjenner alle deler av fylkeskommunens virksomhet godt, og er svært godt kvalifisert for stillingen. Det vil være viktig at man i den fasen fylkeskommunen nå er inne i får kontinuitet i ledelsen. Fylkesordføreren mener derfor at fylkestinget bør gå til tilsetting av John G. Bergh i stillingen som fylkesrådmann.

Kontakt: Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no

Andre saker og meldinger til behandling:
PS 18/17 17/2185 Helhetlig plan for gjennomføring og kvalitet 2018
PS 18/18 16/11740 Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - oppfølging
PS 18/19 17/9305 Fastsette planprogram for Regionplan Agder 2030
PS 18/20 18/2693 Samarbeidsavtale mellom Risør kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 18/22 17/1753 Endring av garanti E18 Tvedestrand - Arendal
PS 18/25 17/9746 Oppløsning av IKT Agder IKS
PS 18/27 16/152 Lovlighetskontroll habilitetsvurdering
PS 18/28 16/3826 Søknad om fritak fra fylkestinget
PS 18/29 16/2111 Valg til yrkesopplæringsnemnda