Innstilling til fylkestinget 19. juni 2018

Rapporten for 1.tertial viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget bevilger 5 millioner kroner til Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen. Fylkesrådmannen anbefaler videre at gjennomføringen av prosjekt fv 409 Krøgenes-Tromøybrua igangsettes innenfor en kostnadsramme på 67 mill. kroner. Fylkesrådmannen anbefaler også at fylkestinget bevilger Raet nasjonalparkstyre 3 mill. kroner til utvikling av Besøkssenter Raet Nasjonalpark på Tromøya og velkomstsentre i Arendal, Grimstad og Tvedestrand kommuner. Under fylkestingets møte 19. juni blir også Bygningsvernprisen for 2018 kunngjort og tildelt.

Møte og sted: Fylkestinget, fylkeshuset i Arendal

Program:
Komitemøter 12. juni:
Kl. 10.00: Fylkestinget konstitueres
Kl. 1015: Gruppemøter
Kl. 1230: Komitemøter

Plenumsmøte 19. juni:
Kl. 10.00: Fylkestinget konstitueres
Kl. 10.15: Orientering om Agder 2020 v/prosjektleder Tine Sundtoft
Kl. 11.45: Utdeling av Bygningsvernprisen 2018
Kl. 12.30: Fylkestinget fortsetter

Fullstendig saksliste med dokumenter er tilgjengelig fra fylkestingets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann John G. Bergh på mobil 900 11 693 eller e-post john.g.bergh@austagderfk.no for ytterligere kommentarer.

Pressemelding utvalgte saker:

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2018
Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. Ved utgangen av 1. tertial har en et merforbruk på 2,7 mill. kroner.

Beløpet foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter dette være på 130,6 mill. kroner.

I rapporten for 1. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 30.4.2018. Videre gis det en oversikt over bruk av midler i henhold til regionale utviklingsprosjekter/fylkesplanens handlingsprogram.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no

 

BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR - HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVDELING FLØDEVIGEN
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget bevilger 5 millioner kroner til Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen som skal gå til opprusting av infrastruktur, laboratorier og instrumentering ved stasjonen i Arendal.

Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen (HI Flødevigen) søker om 5 millioner kroner fra bufferfondet for konsesjonskraftinntekter. Formålet er å etablere et «Blått kompetansesenter sør».

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

INTENSJONSAVTALE OM FREMTIDIG BÅTTRANSPORT I ARENDAL INDRE HAVN
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget vedtar intensjonsavtalen om fremtidig båttransport i Arendal indre havneområde mellom Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune i tråd med forslag til avtale. Det legges opp til at nytt båttransporttilbud er operativt innen 01.08.2022.

Det har blitt utarbeidet en intensjonsavtale mellom Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune, som skal sikre et moderne båttransporttilbud i Arendal indre havneområde. Avtalen avklarer også at partene er likeverdige når det gjelder investeringer og driftskostnader.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


INTENSJONSAVTALE NY ADKOMSTVEG TIL GULLKNAPP
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget vedtar intensjonsavtalen om ny adkomstveg til Gullknapp mellom Arendal kommune, Froland kommune, Arendal Fossekompani AS, Arendal Lufthavn Gullknapp AS og Aust-Agder fylkeskommune i henhold forslag til avtale.

Avtalen avklarer kostnadsfordelingen mellom partene, samt at fylkeskommunen overtar vegen etter ferdigstillelse.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

OPPSTARTSMELDING PROSJEKT FV 409 KRØGENES - TROMØYBRUA
Fylkesrådmannen anbefaler at gjennomføringen av prosjekt fv 409 Krøgenes - Tromøybrua igangsettes innenfor en kostnadsramme på 67 mill. kroner inkludert mva. Det tas sikte på ferdigstillelse av prosjektet oktober 2019.

Sammen med ny 4-felt E18 mellom Tvedestrand og Arendal er det planlagt en tilførselsveg frem til Krøgenes, som avsluttes mot fv 410 i en rundkjøring. For å forkorte vegen videre mot Tromøya skal det bygges ny fv 409 fra denne rundkjøringen mot Tromøybrua. Tiltakene vil bidra til å avlaste trafikken på Kystveien. Prosjektet er en viktig del av nytt vegsystem i Arendalsområdet.

Prosjektet er planlagt utlyst sommeren 2018, med byggestart høsten 2018 og ferdigstillelse høsten 2019, samtidig med åpningen av nye E18 Tvedestrand – Arendal og den nye adkomstvegen mellom ny E18 og Krøgenes.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BESØKSSENTER/VELKOMSTSENTRE FOR RAET NASJONALPARK.
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget bevilger Raet nasjonalparkstyre 3 mill. kroner til utvikling av Besøkssenter Raet Nasjonalpark på Tromøya og velkomstsentre i Arendal, Grimstad og Tvedestrand kommuner.

Tilskuddet foreslås fordelt med 2,1 mill. kroner til de tre velkomstsentrene Vitensenteret i Arendal, Hagebruksmuseet på Dømmesmoen i Grimstad og Lyngørfjorden Kystkultsenter på Gjeving, og 0,9 mill. kroner til Besøkssenter Raet nasjonalpark på Tromøya.

Nasjonalparkforvalteren og Arendal, Grimstad og Tvedestrand kommuner arbeider sammen om å bygge opp et grunnlag for å drive kunnskapsbasert informasjon om Raet Nasjonalpark. Kommunene vil etablere hvert sitt velkomstsenter for å møte markedets behov og sikre erfaring før man på sikt vil etablere Besøkssenter Raet Nasjonalpark for hele nasjonalparken på Hove.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

FREMTIDIG BRUK AV SANGERHALLEN
Fylkesrådmannen anbefaler at det igangsettes et forprosjekt med sikte på å avklare tiltak og kostnader ved å ta i bruk Sangerhallen som praksisarena for utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur ved Arendal videregående skole.

Det anbefales at det settes av 1 mill. kroner inkl. mva. til forprosjektet og at dette legges frem som egen sak for fylkestinget i desember 2018.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no

 

VALG AV NYTT FYLKESVÅPEN
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget godkjenner fellesnemndas vedtak.

Fellesnemnda behandler sak om nytt fylkesvåpen i sitt møte 4. juni. Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder må godkjenne fellesnemndas vedtak

Kontakt: Fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

Andre saker og meldinger til behandling:
PS 18/33 18/4228 Høring. Overføring av deler av Statens vegadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå.
PS 18/34 16/6704 Høring - Regionreformen - Ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver
PS 18/35 18/4242 Samarbeidsavtale mellom Gjerstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 18/36 18/4218 Klimaregnskap og kvotekjøp for Aust-Agder fylkeskommune 2017
PS 18/38 18/4064 Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029 - Høring
PS 18/39 17/10061 Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018 - 2029
PS 18/43 18/4231 Skyttel AS (BTSIGNAAL AS) Endring av navn og vedtekter.
PS 18/44 18/4179 Uthavner i verdensklasse - videreføring av prosjekt
PS 18/45 18/4179 Uthavner i verdensklasse – til skudd til verdiskapningsprosjektet «Vel i havn 2018» PS 18/46 18/4128 Team Agder 2030: Kompetansestrategi for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet i Agder
PS 18/48 18/4194 Eierstrategi for felles eierskap mellom Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene
PS 18/49 18/4189 Ny eieravtale Innovasjon Norge
PS 18/51 18/4205 Mer inkluderende ansettelsesprosess i fylkeskommunen
PS 18/52 17/9775 Forvaltningsrevisjonsrapport - innkjøp i fylkeskommunen
PS 18/53 18/4274 Ny selskapsavtale for Vigo IKS
PS 18/54 18/4241 Oppnevning av ny styreleder for Sørlandets fagskole
PS 18/55 17/2337 Valg av nytt fylkesvåpen
18/2 18/4263 Årsrapport 2017 - Agder Arbeidsmiljø IKS
18/3 18/4243 Årsrapport 2017 Regionale forskingsfond Agder
18/4 18/4067 Årsmelding for 2017 fra Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
18/5 16/6145 Årsmelding 2017 Kontrollutvalget
18/6 17/42 Fylkeseldrerådets årsmelding for 2017
18/7 18/183 Kontaktforum for brukermedvirkning - årsmelding for 2017