Innstilling til fylkestinget 13.02.18

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til funksjons- og romprogram for ny samlokalisert fagskole i Grimstad og at skolen bygges innenfor en bruttoramme på 6500 m2. Brutto investeringsramme anslås til 290 mill. kroner. Fylkesrådmannen anbefaler videre at fylkestinget slutter seg til forslag til funksjons- og romprogram for ny tannklinikk i Grimstad og at klinikken bygges innenfor en bruttoramme på 600 m2. Fylkesrådmannen anbefaler at det bevilges et tilskudd på 5 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseum til medfinansiering av Kunstsiloen. Fylkesrådmannen anbefaler også at fylkestinget uttaler at det er viktig at funksjonsfordelingen ivaretar sykehuset i Arendal som et stort akuttsykehus og sykehuset i Flekkefjord som et akuttsykehus.

Møte og sted: Fylkestinget, fylkeshuset i Arendal

Tid:
- Komitémøter 6. februar kl. 12.30 (konstituering kl. 10.00)
- Plenumsmøte 13. februar kl. 10.00.

Fullstendig saksliste med dokumenter er tilgjengelig fra fylkestingets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann Arild Eielsen på 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no for kommentarer.

Pressemelding utvalgte saker:

STATUS: LOKALISERING AV STATLIGE VIRKSOMHETER I REGIONEN
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget tar saken til orientering og ber om at det legges frem ny sak høsten 2018 når det samlede bildet av statlige arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder er mer avklart.

Fylkestingenes vedtak om å søke Stortinget om sammenslåing av fylkeskommunene var basert på forhandlingsutvalgets anbefaling om å bygge opp Arendal som hovedsete for regional stat, mens det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.

Flertallets anbefaling inneholdt en bestemmelse om oppfølgingen av intensjonene knyttet til lokalisering av statlige virksomheter. En avklaring var forventet innen 1.1.2018. Med bakgrunn i dette har administrasjonen innhentet opplysninger om status med hensyn til lokalisering ved inngangen til 2018.

Det er tatt flere viktige beslutninger som vil bidra til å balansere sysselsettings- og kompetansesituasjonen i den nye regionen. Dette er i tråd med intensjonen i fylkestingenes vedtak om å søke Stortinget om sammenslåing. I denne sammenheng viser fylkesrådmannen særlig til regjeringens beslutning om å samlokalisere Fylkesmannen i Arendal, valget av Arendal som regionkontor i NAV og etableringen av Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) i Arendal.

Samtidig er det flere vesentlige spørsmål som gjenstår å avklare. Det samlede bildet antyder imidlertid at antallet arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder blir lavere enn forutsatt i utredningen.

Fylkesrådmannen kan vanskelig se for seg at en eventuell «kompensasjon» for de aktuelle arbeidsplassene kan gjennomføres på annen måte enn ved en deling av administrasjonen i den nye fylkeskommunen. Ettersom man i utredningen la til grunn en bred definisjon av sentraladministrasjonen kan dette la seg gjennomføre uten å bryte med fylkestingenes intensjon om å velge en lokaliseringsløsning som bl.a. bidrar til en effektiv drift og oppgaveløsning, utnytter eksisterende bygningsmasse, bidrar til å bygge en felles organisasjonskultur og er hensiktsmessig med hensyn til reiseavstander, transportvolum, klima og miljø. Konkret kan oppgaver knyttet til strategi og styring samlokaliseres i Kristiansand, mens andre oppgaver kan samlokaliseres i Arendal eller Kristiansand eller deles mellom to lokaliteter.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no


VIDERE BRUK AV FYLKESHUSET
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget gir fullmakt til å utarbeide et tilbud basert på kravspesifikasjon fra Fylkesmannen om utleie av lokaler ved fylkeshuset.

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen finansierer oppgraderingen og at det settes som en forutsetning at det inngås en langsiktig leiekontrakt på forretningsmessige prinsipper.

Som et ledd i sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune skal sentraladministrasjonen i Aust-Agder flytte fra fylkeshuset. Det blir derfor ledige lokaler ved fylkeshuset til utleie.

Fylkesmannen I Aust-Agder og Vest-Agder skal samle sin virksomhet i Arendal, og leie kontorer. Det er gjennomført en prekvalifisering for anskaffelse av nye lokaler hvor fylkeskommunen er en av de prekvalifiserte.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


FUNKSJONS- OG ROMPROGRAM OG TOMT FOR NY SAMLOKALISERT FAGSKOLE I GRIMSTAD
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget slutter seg til det framlagte forslag til funksjons- og romprogram for ny samlokalisert fagskole i Grimstad og at skolen bygges innenfor en bruttoramme på 6500 m2 BTA (bruttoareal).

Brutto investeringsramme for ny samlokalisert fagskole anslås til 290 mill. kroner. I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader, utgifter til undervisningsutstyr og kunstnerisk utsmykking.

Fylkesrådmannen anbefaler at forprosjektet fremlegges fylkestinget som egen sak etter ferdigstillelse.

Fylkesrådmannen anbefaler videre at fylkestinget går inn for at ny samlokalisert fagskole i Grimstad lokaliseres i tilknytning til områdealternativ 3, og ber fylkesrådmannen gå videre med forhandlinger med eiere av tomter i dette området.

Med bakgrunn i vedtak fra fylkestingssak 17/56 oppnevnte fylkesrådmannen en bredt sammensatt funksjons- og romprogramkomité (FORK) for den nye samlokaliserte fagskolen i Grimstad. Komiteen har vært sammensatt av skoleeiere i både Aust- og Vest-Agder, rektorer og lærere ved både Sørlandet fagskole og Fagskolen i Kristiansand. I utarbeidelsen er det blitt benyttet konsulenter fra Norconsult. Representanter fra Bygg- og eiendomstjenesten i Aust-Agder fylkeskommune har deltatt både på FORK-møter og arbeidsgruppemøter uten å ha en formell rolle i arbeidet.

Skolen er programmert innenfor en ramme på 6500 m2 BTA. Dette arealet dekker det samlede undervisningstilbudet for begge fagskolene. Programmeringen har tatt utgangspunkt i et studenttall på rundt 550 og 50 ansatte og at bygget skal kunne utvides på en enkel måte ved et eventuelt framtidig behov.

I sak 17/56 ble det vedtatt at det parallelt med arbeidet i funksjons- og romprogramkomitéen skulle utredes tomtealternativer for plassering av den samlokaliserte skolen. En tverrfaglig gruppe har evaluert ulike tomtealternativer. Gruppen laget en omforent evalueringsmodell med tilhørende kriteriesett for vurderingen av tomtealternativer. Gruppen har vurdert tomtealternativene opp mot kriteriesettet, og med bakgrunn av evalueringen er en kommet med en anbefaling til foretrukket tomtealternativ. Det anbefales at skolen bygges i tilknytning til områdealternativ 3.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no


GRIMSTAD TANNKLINIKK - NYE LOKALER
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget slutter seg til det framlagte forslaget til funksjons- og romprogram for ny tannklinikk i Grimstad og at klinikken bygges innenfor en bruttoramme på 600 m2 BTA.

Det foreslås at den nye tannklinikken samlokaliseres med ny fagskole i Grimstad.

Brutto investeringsramme anslås til 25,2 mill. kroner. I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader og kunstnerisk utsmykking. Investeringsrammen innarbeides i kommende økonomiplaner.

Det anbefales at forprosjektet legges frem for fylkestinget som egen sak etter ferdigstillelse.

Tannklinikken i Grimstad har behov større og oppgraderte lokaler da dagens lokaler har for liten kapasitet i forhold til det behov tannklinikken skal dekke i dagens marked. Med den økte befolkningsveksten i tannklinikkens dekningsområde anses det at det fremtidige behovet for behandlingsrom vil økes ytterligere ut over dette. Historisk har tannhelsetjenesten i Aust- Agder fylkeskommune leid klinikklokaler. De eksisterende leieavtalene som tannhelsetjenesten inngår har relativt lag horisont. 10 + 5 + 5 år er en vanlig avtalehorisont. I forbindelse med at det utredes en samlokalisert fagskole i Grimstad, har en vurdert om det er et alternativ å bygge ny tannklinikk i forbindelse med fagskolen eller fortsatt bruke leiemarkedet for å dekke behovet.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


MULIGHETSSTUDIE BYMILJØPAKKE ARENDAL- OG GRIMSTADREGIONEN
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget gir sin tilslutning til at foreliggende mulighetsstudie for en bymiljøpakke for arendal- og grimstadregionen videreføres.

Det anbefales at fylkestinget tar endelig stilling til en mulig bymiljøpakke og finansiering av denne, når en har fått belyst omfanget og vurdert aktuelle tiltak for å nå sentrale mål i areal og transportplanarbeidet.

Mulighetsstudien for en bymiljøpakke for arendal- og grimstadregionen er bestilt av kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, samt Aust-Agder fylkeskommune. Mulighetsstudien bygger på ATP-planens mål og strategier og vil være en viktig del av planens handlingsprogram. I arbeidet med ATP-planen har en gjennomført mulighetsstudier for kollektiv, sykkel og gange og vurdert ulike tiltak som kan bidra til å nå planens mål. Mer mobilitet, mindre kø og reduserte klimagassutslipp, er sentrale mål i arbeidet.

ATP-planen har et resultatmål om nullvekst i personbiltrafikken fra 2025. Det vil kreve en betraktelig økning i andelen som benytter kollektivtransport, og som går og sykler, for at målet skal nås.

Det legges til grunn at en realisering av aktuelle tiltak vil kreve lokal finansering gjennom bompenger. I denne mulighetsstudien tas det ikke endelig stilling til omfanget av tiltak i en bymiljøpakke, men den viser muligheter for finansiering med ulikt omfang og ambisjonivå.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


KUNSTSILO - INVESTERING, DRIFTSTILSKUDD OG VEDTEKTSENDRING FOR SØRLANDETS KUNSTMUSEUM
Fylkesrådmannen anbefaler at det bevilges et tilskudd på 5 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) til medfinansiering av Kunstsiloen.

Det anbefales at driftstilskuddet til SKMU følger allerede vedtatt fordelingsnøkkel med utgangspunkt i tilskuddet fra Kulturdepartementet (KUD). Om søknaden fra SKMU til KUD imøtekommes for 2019, vil det føre til et driftstilskudd på om lag 2,3 millioner kroner fra Aust-Agder fylkeskommune. Driftstilskuddet innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2019-2022. Avtalen om tilskudd fra de lokale partene forutsettes reforhandlet fra og med 2020.

Det foreslås at det også forutsettes at staten medvirker som forutsatt i finansieringsplanen og at Aust-Agder fylkeskommune anbefaler vedtektsendring i henhold til forslaget fra SKMU.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


HØRING - UTVIKLINGSPLAN MED STRATEGIPLAN 2018-2020 SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget uttaler at det er viktig at funksjonsfordelingen ivaretar sykehuset i Arendal som et stort akuttsykehus og sykehuset i Flekkefjord som et akuttsykehus.

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget uttaler at Utviklingsplan 2035 med Strategiplan 2018-2020 gir en god oversikt over Sørlandet sykehus HF både når det gjelder utfordringer og satsingsområder.

Ved kapasitetsutfordringer mener fylkesrådmannen det viktig at kapasiteten ved alle sykehus utnyttes maksimalt og at sykehusene i Arendal og Flekkefjord har oppgaver som gjør at kapasiteten utnyttes fullt ut.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

Andre saker og meldinger til behandling:
PS 18/6 16/196 Avsluttet byggeregnskap fv 420 Feviktoppen - Strand, oppjustering
PS 18/8 16/11740 Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - sluttbehandling av strategidokument
PS 18/10 18/113 Overtakelse av Aust-Agder Næringsselskap AS sine aksjer i Avigo AS og Durapart AS
PS 18/11 17/153 Forvaltningsrevisjonsrapport - Praktisering av reglement ved studieturer i videregående skole
18/1 18/139 IKO - Systematisk frafallsforbygging i videregående skole, status pr. 31.12.2017