Fylkesutvalgets vedtak 9. oktober 2018

Fylkesutvalget tok tertialrapporten til etterretning. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til to områder i forslag til kommuneplan 2018-2030 for Bykle kommune og mener områdene må avsettes til et referanseområde for kulturminner som viser mangfold og bredde i jernfremstillingen på og i Hovdenområdet. Fylkesutvalget tar kommuneplan for Arendal 2018-2028 til etterretning og mener Arendal kommune har lagt ned en god jobb i prosess, konsekvensutredning og innhold. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til forslag til to nye byggeområder og utformingen av to planbestemmelser. Fylkesutvalget vedtok videre å støtte målbildet Electric City Agder, og mener at en realisering av Electric City Agder vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser og øke verdiskapingen i regionen. Fylkesutvalget vedtok også at Aust-Agder fylkeskommune sammen med Vest-Agder fylkeskommune skal utarbeide en plan for digital infrastruktur i landsdelen.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 9. oktober 2018. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor protokoll også legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand, mobil 997 45 652 / jon-olav.strand@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2018
Fylkesutvalget tok tertialrapporten til etterretning. Ved utgangen av 2. tertial er det en innsparing på 1,3 mill. kroner.

I rapporten for 2. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 31.8.2018. Videre gis det en oversikt over bruk av midler i henhold til regionale utviklingsprosjekter/fylkesplanens handlingsprogram.

Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. Ved utgangen av 2. tertial er det en innsparing på 1,3 mill. kroner. Beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter dette være på 131,9 mill. kroner.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


KOMMUNEPLAN BYKLE KOMMUNE - INNSIGELSE
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til områdene BFR 24 og BFR 25 i forslag til kommuneplan 2018-2030 for Bykle kommune. Områdene må avsettes til et referanseområde for kulturminner som viser mangfold og bredde i jernfremstillingen på og i Hovdenområdet.

Bykle kommune har sendt forslag til ny kommuneplan på offentlig høring. Gjennom mange år har det pågått en prosess mellom fylkeskommunen og Bykle kommune for å finne et egnet referanseområde som viser mangfold og bredde i jernfremstillingen på og i Hovdenområdet. Gjennom faglige vurderinger og kartlegginger har en konkludert med at områdene som i kommuneplanen er BFR 24, 25 (tidl. 65) er de eneste områdene som tilfredsstiller kravene som er satt til et slikt referanseområde. Gjennom tidligere meklingsrunder med fylkesmannen har det vært enighet om at områdene BFR 24, 25 (tidl.65) ikke skal reguleres til bebyggelse før en har funnet et alternativt område. Kommunen har nå foreslått områdene BFR 24, 25 (tidl.65) til utbygging til tross for de konklusjonene som er tatt gjennom tidligere meklinger.

Med det utbyggingspresset som er på Hovden mener fylkesrådmannen i sin saksinnstilling at BFR 24,25 (tidl. 65) nå bør sikres som referanseområde. Etablering av et slikt område vil gjøre forvaltningen av kulturminner i øvrige deler av Hovden enklere og mer forutsigbar. Fylkesrådmannen anbefalte derfor det bør fremmes innsigelse til forslag til kommuneplan for Bykle som åpner for utbygging av området.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR ARENDALSREGIONEN - HØRING
Fylkesutvalget vedtok å legge regional areal- og transportplan for arendalsregionen ut til offentlig ettersyn med høringsfristen til 15. desember 2018.

Et første utkast til en areal- og transportplanen for arendalsregionen ble sendt ut for innspill 2. halvår 2017. Innkomne innspill sammen med nye analyser av blant annet klimavirkninger, er innarbeidet i det planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens.

Areal- og transportplanen skal legge felles og langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen for de fire kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand frem mot 2040. Det overordnede målet er en bærekraftig vekst som stimulerer til en klimavennlig samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerheten og gir en god utvikling av regionens byer og tettsteder. Planforslaget beskriver i innledningen et fremtidsbilde av regionen i 2040 der målene er nådd.

Arendalsregionen deltar i et nettverk mellom fem byregioner for å oppnå statlige belønnings-midler gjennom en byvekstavtale i ny Nasjonal transportplan fra 2022-33. Dette vil kunne gi større muligheter for gjennomføring av aktuelle tiltak for å nå målsettingene. Hvordan en skal bidra med lokal finansiering utover statlige midler til gjennomføring av aktuelle tiltak, er ikke en del av denne planen og vil bli utredet og fremmet som egen sak på et senere tidspunkt.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

KOMMUNEPLAN BYKLE - INNSIGELSE KNYTTET TIL VILLREIN
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til område BFT10 (Byggeområde for fritids- og turistformål på Nos) som er foreslått i kommuneplanens arealdel.

Fylkesutvalget fremmer innsigelse til foreslått område for fritidsbebyggelse på Nos (BFT 10) i forslag til ny kommuneplan for Bykle. Fylkesutvalget fremmer ikke innsigelse til foreslåtte nye løyper i kommuneplanen, men oppfordrer Bykle kommune til å vurdere mulighetene for nye løyper som er i konflikt med villreininteresser gjennom fellesprosjektet «Adaptiv løypeforvaltning».

Bakgrunnen er at Bykle kommune har sendt forslag til Kommuneplanens arealplan for 2019-2030 på høring og offentlig ettersyn. Fylkeskommunen er høringsinstans, og har ansvar for å sjekke at vesentlige nasjonale og regionale interesser er ivaretatt i forslaget til arealdel.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028 FOR ARENDAL KOMMUNE - INNSPILL OG INNSIGELSE
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til forslag til to nye byggeområder og utformingen av to planbestemmelser. Innsigelsene er begrunnet i konflikt med viktige regionale og nasjonale interesser knyttet til kulturminnevern, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Regional plan for senterstruktur og handel.

Fylkesutvalget tar kommuneplan for Arendal 2018-2028 til etterretning. Arendal kommune har lagt ned en god jobb i prosess, konsekvensutredning og innhold. Planen forholder seg godt til regionale og nasjonale rammer og mål.

Fylkesutvalget fremmer innsigelse til følgende forhold i ny arealdel:
• Boligområde B93 Revesand må tas ut av planen fordi det kommer i konflikt med regionale og nasjonale kulturverninteresser.
• Næringsområde N21 ved Stoa/Myrene må tas ut av planen fordi forholdet til Regional plan for senterstruktur og handel, samt arealbehov knyttet til framtidig E18 og lokalveinett ikke er avklart.
• Bestemmelse om utnyttingsgrad for områder der reguleringsplan ikke har fastsatt grad av utnytting må endres slik at den ikke gjøres gjeldende for reguleringsplaner med bevaringsformål eller hensynssone H570 kulturmiljø.
• Bestemmelse om unntak fra plankrav må endres slik at den ikke gjøres gjeldende for områder med bevaringsformål eller hensynssone H570 kulturmiljø.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


ELECTRIC CITY AGDER - STATUS OG VIDERE ARBEID
Fylkesutvalget vedtok å støtte målbildet Electric City Agder. Fylkesutvalget mener at en realisering av Electric City Agder vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser og øke verdiskapingen i regionen og at Electric City Agder bør bli innarbeidet i Regionplan Agder 2030.

Nødvendige ressurser til å gjennomføre Electric City Agder, fase 2, innarbeides i kommende budsjett.

Aust-Agder fylkeskommune prioriterer tiltak som støtter opp om målbildet Electric City Agder.

Fylkesutvalget i Aust-Agder ønsker en vurdering av å endre prosjektets navn til «Electric Region Agder». Denne endringen vil forsterke at ambisjonen er at hele regionen skal elektrifiseres, og understreke at naturressursene som muliggjør dette, kommer fra distriktene.

Bakgrunnen er at Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med et 50-talls aktører i regionen har utarbeidet målbildet «Electric City Agder». Tre hovedmål og seks delmål beskriver hvordan Agder kan utnytte sine fortrinn knyttet til vannkraft og energikompetanse til å redusere klimagassutslipp og øke verdiskapningen.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


PLAN FOR DIGITAL INFRASTRUKTUR
Fylkesutvalget vedtok at Aust-Agder fylkeskommune sammen med Vest-Agder fylkeskommune skal utarbeide en plan for digital infrastruktur.

Fylkesrådmannen får, i samarbeid med fylkesrådmannen i Vest-Agder, fullmakt til å organisere det videre arbeidet.

God digital infrastruktur er et fundament for digitaliseringen, som etter hvert griper inn i alle samfunnssektorer. I tillegg til god mobildekning, trengs fiberkabler med nok kapasitet til å tilfredsstille fremtidige behov.

Fylkeskommunene har fått flere oppgaver og mer ansvar for utvikling av den digitale infrastrukturen. Dette, sammen med regionens egne ambisjoner for Electric City Agder, gjør det naturlig å utarbeide en egen plan for digital infrastruktur.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 18/86 16/6704 Ressursbildet frem til 1.1.2020
PS 18/87 18/1730 Endringer i vedtektene for elev- og lærlingrådet og i mandatet til elev- og lærlingombudet
PS 18/92 18/4162 Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018 - 2028 for Arendal kommune - innspill og innsigelse
PS 18/93 17/811 Intensjonsavtale for bygging av gang- og sykkelveg langs fv 42 Blakstadheia - Blakstad bru.
PS 18/94 18/3975 Busstilbud til Skilsø
PS 18/97 18/5174 Møteplan for 2019 18/23 18/5433 Ny personvernforordning i EU og norsk personvernlovgivning (GDPR)

Utsatt for befaring:
PS 18/90 16/12326 Uttalelse områderegulering Aagre. Forslag innsigelse.