Fylkesutvalgets vedtak 9. april 2018

Fylkesutvalget innstiller overfor fylkestinget at John G. Bergh tilsettes som fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune for perioden 25. april til 31. desember 2019. Fylkesutvalget vedtok at avsatt beløp til trafikksikkerhetstiltak i kommunene fordeles med 570 000 kroner til Arendal kommune, 450 000 kroner til Grimstad kommune, 450 000 kroner til Lillesand kommune, 118 900 kroner til Åmli kommune, 600 000 kroner til Froland kommune og 100 000 kroner til Iveland kommune. Fylkesutvalget vedtok også å bevilge 200 000 kroner til et prosjekt som skal stimulere til økt etablerervirksomhet blant innvandrere.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 9. april 2018. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no 
- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

Utvalgte saker:

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2017

Regnskapet for 2017 er gjort opp med et overskudd på 7,5 mill. kroner. Fylkesutalget anbefaler at overskuddet settes av til disposisjonsfond.

Fylkesutvalget innstiller overfor fylkestinget at årsregnskapet for 2017 godkjennes og at årsrapporten for 2017 tas til etterretning.

Fylkestinget fatter endelig vedtak på sitt møte 24. april 2018.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no eller ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


HØRING: DESENTRALISERING AV OPPGAVER FRA STATEN TIL FYLKESKOMMUNENE

Fylkesutvalget støtter ekspertutvalgets vurderinger med hensyn til overordnede hovedhensyn og retningslinjer for oppgavefordelingen.

Etter Stortingets vedtak om regionreformen i juni 2017 ble det nedsatt et ekspertutvalg som fikk i oppdrag å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt rapporten fra ekspertutvalget på høring med høringsfrist 9. mai 2018.

Fylkesutvalget mener oppgavene som foreslås overført vil styrke fylkeskommunenes muligheter til å lykkes i samfunnsutviklerrollen. Forslagene vil også bidra til utvikling av demokratiet på regionalt nivå.

Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget ber regjeringen om å legge frem et samlet opplegg for oppfølgingen av ekspertutvalgets forslag. Fylkesutvalget forutsetter fullfinansiering av de oppgaver som overføres fylkeskommunen gjennom regionreformen.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no


FORDELING AV TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2018

Fylkesutvalget vedtok at avsatt beløp til trafikksikkerhetstiltak i kommunene fordeles med 570 000 kroner til Arendal kommune, 450 000 kroner til Grimstad kommune, 450 000 kroner til Lillesand kommune, 118 900 kroner til Åmli kommune, 600 000 kroner til Froland kommune og 100 000 kroner til Iveland kommune.

Videre ble det bevilget 200 000 kroner til 18pluss som er gratis kurs i trafikksikkerhet, og 85 000 kroner til innkjøp og utdeling av refleksvester til alle 1. klassinger i Aust-Agder.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT FLERKULTURELL VERDISKAPING I 2018

Fylkesutvalget vedtok å tildele prosjektet Flerkulturell verdiskaping Agder 200 000 kroner i 2018. Målet med prosjektet er å stimulere til økt etablerervirksomhet blant innvandrere.

I 2017 tok Aust-Agder fylkeskommune, i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, initiativ til oppstart av prosjektet. Prosjektet ble finansiert med tilskudd fra IMDi, fylkeskommunene, Kristiansand kommune og regionale næringsfond.

Prosjektet er en del av landsdelens strategiske satsning på kompetansebygging, bedre levekår og nyskaping, og er forankret i Regionplan Agder 2020, VINN- og LIM-planen.

Flerkulturell verdiskaping Agder ønsker å legge bedre til rette for deltakere som har en ekstra barriere i form av kultur- og systemforståelse og/eller språk. På denne måten kan prosjektet bidra til inkludering, sysselsetting og personlig og næringsmessig utvikling.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


TILSETTING AV FYLKESRÅDMANN

Fylkesutvalget anbefaler overfor fylkestinget at John G. Bergh tilsettes som fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune for perioden 25. april til 31. desember 2019.

Fylkesrådmann Arild Eielsen har sagt opp sin stilling og fratrer som fylkesrådmann etter fylkestinget 24. april. Det må derfor tilsettes ny fylkesrådmann for perioden fram til sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Ass. fylkesrådmann John G. Bergh (64) er samfunnsøkonom og hadde bakgrunn fra Finansdepartementet før han kom til fylkeskommunen i 1987. Han ble da tilsatt som ass. fylkeshelsesjef. Han ble økonomisjef i 1989. Fra 1992 har han vært ass. fylkesrådmann. Bergh kjenner alle deler av fylkeskommunens virksomhet godt, og er svært godt kvalifisert for stillingen.

Det vil være viktig at man i den fasen fylkeskommunen nå er inne i får kontinuitet i ledelsen. Fylkesordføreren mener derfor at fylkestinget bør gå til tilsetting av John G. Bergh i stillingen som fylkesrådmann.

Kontakt: Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no

 

Andre saker og meldinger som ble behandlet:

PS 18/29 18/2662 Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2019"
PS 18/31 18/90 Leiekontrakt - kjør for livet
PS 18/32 17/9305 Fastsette planprogram for Regionplan Agder 2030
PS 18/33 18/19 Søknad om sikring av friluftslivsområde - Frolands Verk gnr/bnr 20/178
PS 18/34 17/8517 Samarbeidsavtale mellom Forum for natur og friluftsliv og Aust-Agder fylkeskommune
PS 18/36 17/9746 Oppløsning av IKT Agder IKS
PS 18/37 16/2111 Forslag til styrekandidater - ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter