Fylkesutvalgets vedtak 6. november 2018

Tilbud innen videregående opplæring i Aust-Agder for skoleåret 2019/2020 annonseres i henhold til fylkesrådmannens forslag med følgende endringer: Fylkesutvalget ønsker å etablere et toppidrettstilbud ved Sam Eyde videregående skole fra høsten 2019, og at dette gjøres søkbart. Tilbudet om VG1 Kunst, design og arkitektur ved Møglestu/Lillesand vgs annonseres. Tilbudet om VG2, Heste- og hovslagerfag annonseres ved Tvedestrand og Åmli vgs, avdeling Holt. Fylkesutvalget ønsker å få en ny sak om tilbudet til voksne. Videre støtter fylkesutvalget søknaden fra ØIF Arendal med 100 000 kroner til deltakelse i Europacupen sesongen 2018-2019. Fylkesutvalget bevilger også støtte på 50 000 kroner til Vipers i forbindelse med spill i mesterligaen. Fylkesutvalget bevilger i tillegg 100 000 kroner i produksjonsstøtte til filmen Slaveskipet Fredensborg.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 6. november 2018. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

ANNONSERING AV SKOLETILBUD - SKOLEÅRET 2019/2020
Tilbud innen videregående opplæring i Aust-Agder for skoleåret 2019/2020 annonseres i henhold til fylkesrådmannens forslag med følgende endringer:

a) Fylkesutvalget ønsker å etablere et toppidrettstilbud ved Sam Eyde videregående skole fra høsten 2019, og at dette gjøres søkbart.

b) Tilbudet om VG1 Kunst, design og arkitektur ved Møglestu/Lillesand vgs annonseres.

c) Tilbudet om VG2, Heste- og hovslagerfag annonseres ved Tvedestrand og Åmli vgs, avdeling Holt.

d) Fylkesutvalget ønsker å få en ny sak om tilbudet til voksne.

e) Fylkeskommunen går i dialog med næringslivet og skolene om muligheten for å etablere et tilbud om kjemiprosess og laboratoriefag ved en av de videregående skolene i Aust-Agder i samsvar med behovet for lærlinger.

Dimensjonering av tilbudene vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Vedtaket innebærer for øvrig i hovedsak en videreføring av de tilbud som ble satt i gang inneværende skoleår. I tillegg annonseres følgende tilbud som anbefalt i fylkesrådmannens innstilling:
- Risør vgs: Påbygging til generell studiekompetanse
- Risør vgs: Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse
- Dahlske vgs: Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


UTTALELSE OMRÅDEREGULERING AAGRE. FORSLAG INNSIGELSE.
Fylkesutvalget fremmer ikke innsigelse til planforslaget.

Planforslaget omfatter en større boligutbygging på Aagre i Grimstad kommune hvor det foreslås å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og parkering, småbåthavn og bebyggelse ved Landvikvannet.

Fylkesrådmannen anbefalte i sin innstilling at fylkesutvalget fremmet innsigelse til utbyggingsformål innenfor 100-metersbeltet til Landvikvannet, arealer som planlegges på fylling ut i Landvikvannet og områder for småbåthavn og badeområde i sjø. Det ble også anbefalt å fremme innsigelse for veiføring og areal for offentlig og privat tjenesteyting som kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


VIDEREFØRING AV DAGENS BOMPENGEINNKREVING I KRISTIANSAND
Fylkesutvalget slutter seg til anbefalingene om å videreføre dagens bompengeinnkreving i Kristiansand for å kunne finansiere prosjektet Gartnerløkka – Kolsdalen. Innkrevingen bør avløses og innlemmes i planlagt byvekstavtale så snart en slik avtale foreligger.

Prosjektet E39 Gartnerløkka – Kolsdalen er et prosjekt som er omtalt i Nasjonal transportplan for 2018 – 29. Prosjektet har en kostnad på 3 milliarder kroner, hvorav 1,8 milliarder kroner er forutsatt bompengefinansiert. Som en konsekvens av at arbeidet med bompengepakke knyttet til en byvekstsavtale er utsatt på ubestemt tid, er det foreslått både fra styringsgruppen for byvekstavtalen og fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune at dagens innkrevingsmodell i Kristiansand bør videreføres for å sikre finansieringen.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØIF ARENDAL TIL EUROPACUPSPILL
Fylkesutvalget støtter søknaden fra ØIF Arendal med 100 000 kroner til deltakelse i Europacupen sesongen 2018-2019.

ØIF Arendal søker om økonomisk støtte til markedsføring av Arendal, Aust-Agder og Sørlandet gjennom Europacupspill for håndball herrer sesongen 2018-2019.

Fylkesutvalget bevilger også støtte på 50 000 kroner til Vipers i forbindelse med spill i mesterligaen.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE TIL FILMEN OM SLAVESKIPET FREDENSBORG
Fylkesutvalget bevilger 100 000 kroner i produksjonsstøtte til filmen Slaveskipet Fredensborg.

For 250 år siden forliste skipet Fredensborg utenfor Tromøya. Funnet av slaveskipet har gitt et innblikk i hvordan Norge også var en del av den kjente trekantfarten. Media Service AS ønsker å produsere en film som forteller den dramatiske historien bak funnet av skipsvraket.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


MELDING OM ELEVINNTAK OG FORMIDLING 2018
Årets inntak ble gjennomført uten store problemer. Alle søkere til videregående skole med ungdomsrett fikk et tilbud i henhold til opplæringsloven innen skolestart, og nesten 99 prosent fikk et tilbud i hovedinntaket i juli.

Antall elever i offentlige videregående skoler i Aust-Agder har gått ned med ca. 160, sammenliknet med fjoråret. Dette skyldes færre ungdommer i de aktuelle årskullene, og var forventet. Kapasiteten i klassene er imidlertid bedre utnyttet i år enn i fjor, med en oppfyllingsgrad på gjennomsnittlig 90 prosent i år, mot 88 prosent i fjor.

Aust-Agder fylkeskommune forventer å betale for et noe høyere antall skoleplasser i andre fylker, sammenliknet med fjoråret. Nye nasjonale regler for friere skolevalg ble gjeldende fra forrige skoleår.

Samtlige søkere til læreplass (med ungdomsrett og voksenrett) har fått tilbud om opplæring enten i bedrift eller fagopplæring i skole. Hittil i år er det registrert en økning på 14 godkjente lærekontrakter, sammenliknet med forrige år.

Antall voksne i videregående opplæring er vesentlig høyere i år, sammenliknet med fjoråret.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


UTTALELSE VEDRØRENDE HELFO
Fylkesutvalget viser til avtalen om ett Agder og støtter opp om regjeringens arbeid med å flytte statlige arbeidsplasser ut fra Oslo. Fylkesutvalget presiserer likevel at det er viktig å beholde kompetansearbeidsplasser i vår region, og ønsker fortrinnsvis at fagmiljøet i Risør styrkes.

Dersom arbeidet med omorganisering av Helfo fører til at kontoret i Risør blir lagt ned, ber fylkesutvalget om at også Risørkontoret omfattes av den foreslåtte omstillingsperioden på 4 år. I tillegg må det legges til rette for at de ansatte i Helfo Risør kan fortsette i stillingene sine.

Andre saker som ble behandlet:
PS 18/101 17/10121 Inngåelse av avtale med Ung Kultur Møtes (UKM) Norge
PS 18/104 16/2111 Valg i fylkesutvalget