Fylkesutvalgets vedtak 5. juni 2018

Fylkesutvalget anbefalte at fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning og foreslår samtidig enkelte endringer i årets budsjett. Fylkesutvalget ga samtykke til en etablering av en kjøkkenbutikk på Stoa ut fra en konkret vurdering av den aktuelle virksomheten og det aktuelle bygget. Fylkesutvalget fordelte også 404 000 kroner til tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket for 2018. Fylkesutvalget vedtok videre at fylkeskommunen skal ha som mål å tilsette flere mennesker med hull i CV-en og nedsatt arbeidsevne ved sine virksomheter.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 5. juni 2018. Saksliste med dokumenter og protokoll er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2018
Fylkesutvalget anbefalte at fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning og foreslår samtidig enkelte endringer i årets budsjett.

Fylkesutvalget innstiller på følgende:

Det foretas endringer i driftsbudsjettet i tråd med pkt. 2 i vedtaket i protokollen.

Det gjøres følgende endringer i stillingshjemler:
- Det opprettes 1,0 stilling som rådgiver ved Fagopplæring Aust-Agder
- Det opprettes en treårig prosjektstilling som rådgiver ved Fagopplæring Aust- Agder
- Det opprettes 1,0 stilling som mobbeombud

Ikke disponerte midler knyttet til tre prosjekter innenfor RUP Agder/Aust-Agder på til sammen 2 mill. kroner legges til udisponert ramme RUP.

Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle sak om kjøp av tomt til ny fagskole i Grimstad.

Rammen for låneavtaler med kommunene for investeringer i fylkesveg settes til 100 mill. kroner for 2018.

Fylkestinget ønsker vurdert etablering av informasjonssenter for uthavnene på Brekkestø i Lillesand.

Det settes i den forbindelse av 250.000 til et forprosjekt for et slikt senter. Beløpet belastes udisponert ramme for regionale utviklingsmidler.

BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE TIL Å FRAVIKE REGIONAL PLANBESTEMMELSE OM HANDELSETABLERINGER FOR Å ETABLERE KJØKKENBUTIKK PÅ STOA I ARENDAL KOMMUNE
Fylkesutvalget ønsker at Regional plan for senterstruktur og handel skal være et virkemiddel for å utvikle handelsområdene og styrke sentrumshandelen i byene.

Fylkesutvalget gir samtykke til den aktuelle etableringen ut fra en konkret vurdering av den aktuelle virksomheten og det aktuelle bygget. Kjøkkenforhandlere omsetter en varegruppe som faller utenfor typisk sentrumshandel i byene. I tillegg søkes det om etablering i et bygg som allerede er i bruk som forretningsbygg.
    

SØKNAD OM TILSKUDD MB ØYA 2018
Fylkesrådmannen foreslår at Aust-Agder fylkeskommune bevilger Blindleia Charter AS 50 000 kroner av omsøkt beløp på 100 000 kroner til videreføring av båtruten MB Øya mellom Lillesand og Kristiansand sommeren 2018.

Det forutsettes at omsøkte kommuner og fylkeskommuner sammen med eier deltar i prosjektgruppe for videreutvikling av tilbudet som teknisk kulturminne i drift og reiselivsopplevelse i tråd med strategien Besøk Agder 2030 og målsettingen med prosjektet Uthavner i verdensklasse på Agder. 
  

FORDELING AV TILSKUDDSMIDLER TIL REKRUTTERING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET 2018
Fylkesutvalget fordeler 404 000 kroner til tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket for 2018.

Fylkesutvalget godkjenner at midlene fordeles slik fylkesrådmannen foreslår i punkt 4 i saksdokumentet. 

 

MER INKLUDERENDE ANSETTELSESPROSESS I FYLKESKOMMUNEN
Fylkesutvalget vedtok at Aust-Agder fylkeskommune skal ha som mål å tilsette flere mennesker med hull i CV-en og nedsatt arbeidsevne ved sine virksomheter.

Målsettingen tas opp i drøftingene om samarbeidsavtalene med kommunene.

Nye Agder fylkeskommune bør ha så mange egne tjenester som mulig for å kunne tilby ulike arbeidsoppgaver og fagfelt, også innenfor tilrettelagte arbeidsplasser.

Forsøk med anonyme jobbsøknader oversendes Fellesnemnda og samordnes med Vest-Agder fylkeskommune.

Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 18/50 18/4227 Eydehavn terminal, Arendal. Status som stamnetthavn.
PS 18/52 17/811 Forslag om innsigelse til detaljplan for Mølla boligområde i Froland kommune
PS 18/53 17/9305 Regionplan Agder 2030 - samordning av vedtak vedrørende fastsettelse av planprogram
PS 18/54 16/7062 Evaluering av pilotprosjektet "Standard for likestilt arbeidsliv"
PS 18/56 16/724 Kortfilmfestivalen i Grimstad - endring av vedtekter
PS 18/59 17/2337 Valg av nytt fylkesvåpen
18/10 16/11453 Tilsyn med Aust-Agder fylkeskommunes folkehelsearbeid 2016 - Avslutning av tilsyn
18/11 17/10986 Tildeling av tilskudd til vilttiltak 2018