Fylkesutvalgets vedtak 4. desember 2018

I fylkesutvalget ble det lagt fram to ulike forslag til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019. Disse vil legges til grunn for behandling i fylkestinget 18. desember. Videre tok fylkesutvalget planprogrammet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad til etterretning, men har forventinger og tilrådinger til videre planarbeid. Fylkesutvalget vedtok også å opprettholde innsigelsen til reguleringsplan for Brennvika. Bakgrunnen er at deler av planområdet er gitt en utforming som ikke ivaretar de verdiene som kan knyttets til det bevaringsverdige kulturmiljøet i Borøykilen. I tillegg bevilget fylkesutvalget 750 000 kroner til Evje Folkehøgskole AS og prosjektet «Ny livsstil – Ung folkehelse».

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 4. desember 2018. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2019-2022, BUDSJETT 2019 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2019
I fylkesutvalget ble det lagt fram to ulike forslag til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019. Disse vil legges til grunn for behandling i fylkestinget 18. desember.

Under voteringen fikk budsjettforslagene følgende antall stemmer:

Fellesforslaget fra Ap, KrF, Sp fikk 5 stemmer

Fellesforslaget fra H, FrP, Venstre og PP fikk 4 stemmer

Alle budsjettforslagene kan leses i møteprotokollen her.

Kontakt:
- Fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no
- Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


ANNONSERING AV UTDANNINGSTILBUD FOR VOKSNE SKOLEÅRET 2019/20

Fylkesutvalget vedtok å annonsere tilbud innen videregående opplæring i Aust-Agder for voksne søkere for skoleåret 2019/20 i henhold til forslaget i saken.

Utdanningstilbudet er primært basert på erfaring angående utdanningstilbud som ofte etterspørres, mulighetene for praksis- og/eller læreplass og arbeidsmarkedsmuligheter. Når det gjelder forslag til Vg2-tilbud så baseres det hovedsakelig på de Vg1-tilbud som startet høsten 2018.

I tillegg til fylkesrådmannens forslag vedtok fylkesutvalget i et tilleggspunkt om Vg2 helsearbeiderfag at det skal arbeides med muligheter for at en gruppe kan tilbys ved Tvedestrand og Åmli vgs.

Fylkesrådmannen vedtok også i tillegg til fylkesrådmannens innstilling at voksenopplæringen i Aust-Agder skal baseres på følgende prinsipper:
Voksne med rett til videregående opplæring skal få et opplæringstilbud i tråd med den sluttkompetansen hun eller han ønsker. Voksne har med seg erfaring, og lærer på en annen måte enn ungdom. Modellen med 2 dager praksis og 3 dager skoler gjennom skoleåret har for en del yrkesfaglige utdanninger vist å gi gode resultater, spesielt innen helsefag - og bør være den foretrukne modell. Dersom det er utfordringer med å finne lokasjoner for praksis bør en ta initiativ til møter med kommunen for å avklare mulighetene. Dersom de voksne ikke får læreplass, skal realkompetansevurdering på VG3 nivå gjennomføres. Det gis opplæring på eventuelt manglende kompetansemål før oppmelding til fagprøven.

Det settes i gang et karriereveiledningsprosjekt for voksne minoritetsspråklige søkere i løpet av 1. kvartal 2019 etter modell fra Vest-Agder.

Fylkeskommunen bør ha løpende dialog med de kommunale voksenopplæringssentrene for å ha oversikt over sannsynlig antall søkere til videregående opplæring for voksne.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


UTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN E18 DØRDAL-GRIMSTAD

Fylkesutvalget tar planprogram for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad til etterretning, men har forventinger og tilrådinger til videre planarbeid.

Fylkesutvalget tar planprogrammet tas til etterretning, men har følgende merknader og forventninger til videre planarbeid:
• Framtidig E18 bør i så stor grad som mulig følge dagens trasè der det er hensiktsmessig og hensynet til omkjøringsvei er ivaretatt.
• Det bør velges løsninger som legger til rette for etappevis utbygging.
• Endelig korridor bør ikke være bredere enn det som absolutt er nødvendig for fleksibilitet i detaljreguleringen.
• Østre korridor gjennom Gjerstad og vestre korridor mellom Arendal og Grimstad anbefales tatt ut av planområdet.

Fylkesutvalget har følgende forventninger til utforming av og innhold i endelig kommunedelplan:
• Kryssplasseringer må avklares.
• Lokalisering av konstruksjoner, som broer, tunneler og faunapassasjer må fastsettes på hensiktsmessig måte, i tillegg til funksjons- og kvalitetskrav.
• Hensynssoner med retningslinjer for videre detaljplanlegging må benyttes for områder med viktige ikke-prissatte verdier.

Fylkesutvalget har følgende forventninger til utredningsprosessen.
• Virkninger for lokalveinettet må belyses, og tiltak for å avbøte eventuelle ulemper må innarbeides i kommunedelplanen.
• Det forutsettes tett dialog mellom tiltakshaver og fylkeskommunen innenfor fylkeskommunens ansvarsområder.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


DETALJREGULERING FOR BRENNVIKA, BORØYA I TVEDESTRAND KOMMUNE - NY OFFENTLIG HØRING - INNSIGELSE
Fylkesutvalget vedtok å opprettholde innsigelsen til reguleringsplan for Brennvika opprettholdes. Bakgrunnen for innsigelsen er at deler av planområdet er gitt en utforming som ikke ivaretar de verdiene som kan knyttets til det bevaringsverdige kulturmiljøet i Borøykilen.

Innsigelsen er knyttet til følgende forhold: - den foreslåtte atkomstveien inn i området - den foreslåtte arealutnyttelsen i byggeområdene BF1, BF2 og BF5

Fylkesutvalget anbefaler at kommunen tar initiativ til dialog med fylkeskommunen for å utarbeide alternative reguleringsbestemmelser som bedre ivaretar tilpasning til terreng og landskap, samt arealutnyttelse.

Vedtaket ble fattet med fem mot fire stemmer.

Kontakt: Seksjonsleder kulturminnevern Aadne Gunnar Sollid, 909 61 720 / Aadne.Gunnar.Sollid@austagderfk.no


SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT TELEMARKSVEGEN
Fylkesutvalget vedtok å bevilge 150 000 kroner til et forprosjekt for utvikling av Telemarksvegen som opplevelsesvei fra Kristiansand til Drammen via Birkenes, Åmli, Nissedal, Kviteseid og Seljord.

Prosjektet skal være et samarbeid mellom næring- og kulturaktører, kommuner, fylkeskommuner og Statens Vegvesen langs veien basert på god infrastruktur, natur- og kulturbaserte attraksjoner.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


SØKNAD OM TILSKUDD TIL EVJE FOLKEHØGSKOLE
Fylkesutvalget bevilget 750 000 kroner til Evje Folkehøgskole AS og prosjektet «Ny livsstil – Ung folkehelse».

Fylkesutvalget utfordrer Vest-Agder fylkeskommune til å bidra med 250 000 kroner til prosjektet.

Evjeklinikken AS arbeider med utfordringer knyttet til overvekt og livsstilssykdommer som følge av overvekt. Evjeklinikken er nå i ferd med å starte en folkehøyskole for ungdommer med livsstilsutfordringer. Evje Folkehøgskole skal være en internatskole hvor en fokuserer på livsstil, mestring og deltakelse, innenfor rammen av folkehøgskolens pedagogikk.

Stortinget vedtok i forbindelse med Statsbudsjettet 2018, oppstart av folkehøgskolen på Evje fra høsten 2019. Kunnskapsdepartementet har godkjent skolen i henhold til lov om folkehøgskoler. Evje Folkehøgskole står ovenfor et betydelig utviklingsarbeid frem mot oppstart høsten 2019. Midlene skal gå til et utviklingsprosjekt for å utvikle og teste ut modeller for undervisning og innhold i folkehøgskolen.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 18/111 18/6115 Lån til videre utlån - ikt.agder
PS 18/112 18/6117 Forlengelse leiekontrakt Froland tannklinikk
18/25 17/9786 Brukerpanel for Agder - referat
18/26 16/11740 Gjennomførte tiltak og aktiviteter i 2018 - Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025
18/27 18/6032 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner (ASA 4401)
18/28 16/152 Svar på lovlighetskontroll
18/29 18/5445 Navneendring fra Electric City Agder til Electric region Agder
18/30 18/2018 Faglig innspill til nasjonal ramme for vindkraft
18/31 18/5715 Melding til fylkesutvalget om lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5