Fylkesutvalgets vedtak 30. januar 2018

Fylkesutvalget innstiller på at fylkestinget gir tilslutning til at mulighetsstudien for en bymiljøpakke for arendal- og grimstadregionen videreføres. Fylkesutvalget vedtok videre forslaget til avtale med P-Hus Vest AS som sikrer sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Myrene og P-hus vest/sentrum i Arendal. Aust-Agder fylkeskommune yter et tilskudd på 13,5 mill. kroner til prosjektet. Fylkesutvalget bevilget også 100 000 kroner i driftsstøtte til D/S Bjoren i 2018, 80 000 kroner til en markering av Ole Nielsen Weierholts 300-årsjubileum i 2018, 214 000 kroner til Øynaheia løypelag til ny løypemaskin og 160 000 kroner til gjennomføring av forprosjektet for levekårssatsingen "Områdesatsing Agder".

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 30. januar 2018. Saksliste med dokumenter og protokoll er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand, mobil 997 45 652 / jon-olav.strand@austagderfk.no
- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

STATUS: LOKALISERING AV STATLIGE VIRKSOMHETER I REGIONEN
Fylkesutvalget innstiller på at fylkestinget tar saken til orientering og at man kommer tilbake til saken høsten 2018.

Fylkestingenes vedtak om å søke Stortinget om sammenslåing av fylkeskommunene var basert på forhandlingsutvalgets anbefaling om å bygge opp Arendal som hovedsete for regional stat, mens det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.

Flertallets anbefaling inneholdt en bestemmelse om oppfølgingen av intensjonene knyttet til lokalisering av statlige virksomheter. En avklaring var forventet innen 1.1.2018. Med bakgrunn i dette har administrasjonen innhentet opplysninger om status med hensyn til lokalisering ved inngangen til 2018. Det samlede bildet antyder at antallet arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder blir lavere enn forutsatt i utredningen «En ny region Agder?».

Fylkesrådmannen foreslår at fylkestinget tar saken til orientering,

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


VIDERE BRUK AV FYLKESHUSET
Fylkesutvalget innstiller på at fylkestinget gir fylkesrådmannen får fullmakt til å utarbeide et tilbud basert på kravspesifikasjon fra Fylkesmannen om utleie av lokaler ved fylkeshuset.

Det innstilles også på at fylkeskommunen finansierer oppgraderingen og at det settes som en forutsetning at det inngås en langsiktig leiekontrakt på forretningsmessige prinsipper.

Som et ledd i sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune skal sentraladministrasjonen i Aust-Agder flytte fra fylkeshuset. Det blir derfor ledige lokaler ved fylkeshuset til utleie.

Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder skal samle sin virksomhet i Arendal, og leie kontorer. Det er gjennomført en prekvalifisering for anskaffelse av nye lokaler hvor fylkeskommunen er en av de prekvalifiserte.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 
GJENNOMFØRING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2019 OG STORTINGSVALGET I 2021 - HØRING
Fylkesutvalget stiller seg bak de foreslåtte endringer i valglov og valgforskrift.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i valgloven og valgforskriften og fastsettelse av to nye forskrifter om gjennomføring av valg på høring.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


MULIGHETSSTUDIE BYMILJØPAKKE ARENDAL- OG GRIMSTADREGIONEN
Fylkesutvalget innstiller på at fylkestinget gir tilslutning til at foreliggende mulighetsstudie for en bymiljøpakke for arendal- og grimstadregionen videreføres.

Fylkesutvalget innstiller også på at fylkestinget tar endelig stilling til en mulig bymiljøpakke og finansiering av denne, når en har fått belyst omfanget og vurdert aktuelle tiltak for å nå sentrale mål i areal- og transportplanarbeidet.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


GANG- OG SYKKELVEG, MYRENE - P-HUS VEST. FORSLAG TIL AVTALE
Fylkesutvalget vedtok forslag til avtale med P-Hus Vest AS som sikrer sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Myrene og P-hus vest/sentrum.

Aust-Agder fylkeskommune yter et tilskudd på 13,5 mill. kroner til prosjektet.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne avtalen.

Fylkestinget ga i møte 12.12.17 fylkesutvalget fullmakt til å inngå avtale med P-Hus Vest AS om gjennomføring av GSV mellom Myrene og P-hus vest.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


LEVEKÅRSSATSING FOR AGDER - ØKT TILSKUDD TIL FORPROSJEKT
Fylkesutvalget bevilget 160 000 kroner til gjennomføring av forprosjektet for levekårssatsingen "Områdesatsing Agder".

Det er allerede satt av 200 000 kroner til forprosjektet i felles regionalt utviklingsprogram (RUP) Agder 2018.

Forprosjektet ble lagt ut på et åpent anbud uten at kostnadsrammen var fastsatt. Basert på forhandlinger med valgt tilbyder har utredningsarbeidet en kostnad på kr 500 000. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt tilbakemelding om at de kan bidra med 100 000 kroner til forprosjektet. Fylkesrådmannen foreslår derfor å øke bevilgningen for å kunne fullfinansiere forprosjektet.

Levekårsutfordringene på Agder har vedvart over tid. Selv om det har vært satt i gang en rekke tiltak, prosjekter og systematisk forbedringsarbeid innenfor rammene av Regionplan Agder 2020 og Regional plan for Likestilling, Inkludering og Mangfold, skårer Agder-regionen fortsatt under landsgjennomsnitt på sentrale levekårsindikatorer, som for eksempel unge uføre og andel som jobber deltid.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


DS BJOREN - DRIFTSTILSKUDD 2018
Fylkesutvalget bevilget 100 000 kroner i driftsstøtte til D/S Bjoren i 2018.

Fylkesutvalget bevilget også 100 000 kroner i driftstilskudd for 2019 under forutsetning av at både lokale og regionale aktører bidrar med tilsvarende tilskudd.

Forutsetningen for driftstilskudd er at andre lokale og regionale aktører som Bygland kommune og Setesdal regionråd også bidrar med driftstilskudd.

D/S Bjoren er en vedfyrt dampbåt. Vedfyringen bidrar sterkt til å gjøre Bjoren til en norsk kulturskatt og et flytende, teknisk kulturminne. Skipet er bygd i 1867 og har blant annet gått i rute fra Kile til Hornnes (ca 2 mil). Senere ble ruta forlenget helt til Fennefoss og Nikkelverket på Evje.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


OLE NIELSEN WEIERHOLT – 300-ÅRSJUBILEUM I 2018
Fylkesutvalget bevilget 80 000 kroner til en markering av Ole Nielsen Weierholts 300-årsjubileum i 2018.

Ole Nielsen Weierholt var en av de mest betydningsfulle kunsthåndverkerne på Sørlandet innen utskjæring av altertavler i kirker og ovnsplater for jernverk i regionen på 1700-tallet.

I 2018 er det 300 år siden kunsthåndverkeren ble født i Austre Moland. Weierholt var både byggmester, bygnings- og møbelsnekker, treskjærer og bildehogger, og er kjent for utsmykking og byggearbeider ved blant annet Flosta kirke, Tromøy kirke, Austre Moland kirke, Holt kirke og Næs verk. Han har også laget ovnsmodeller for alle jernverk i distriktet, blant annet Næs jernverk og Frolands verk.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


SØKNAD FRA ØYNAHEIA LØYPELAG OM TILSKUDD TIL NY LØYPEMASKIN
Fylkesutvalget bevilget et tilskudd på 214 000 kroner til ny løypemaskin.

Begrunnelsen for å skifte løypemaskin er å sikre en tilfredsstillende innbyttepris og unngå eskalerende drifts- og reparasjonskostnader utover ordinært nivå på eksisterende løypemaskin. Tilskuddene gjennom løypeavtalen dekker kun ordinære driftskostnader, og en må påregne ytterligere bevilgninger til skifte av løypemaskin med 8-10 års mellomrom.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 18/6 16/196 Avsluttet byggeregnskap fv 312 Evje sentrum, miljøgate
PS 18/7 17/8825 Reguleringsplan for Brennvika, Borøya i Tvedestrand kommune - offentlig høring - Innsigelse
PS 18/9 16/51 Rezekne – samarbeid på kultur
PS 18/11 16/14019 Sylvartun - evaluering og driftstilskudd 2018
PS 18/13 18/171 Søknad fra Øynaheia løypelag om tilskudd til ny løypemaskin
PS 18/14 18/138 Innspill til jordbruksoppgjøret 2018
PS 18/15 18/177 Innspill til tariffdebatten 2018
PS 18/16 16/3826 Valg av representant og vararepresentanter til KS organer
18/1 16/1318 Orientering om EFTA-domstolens avgjørelse