Fylkesutvalgets vedtak 26. juni 2018

Fylkesutvalget vedtok at Aust-Agder fylkeskommune kjøper tomt på ca. 6 mål til ny samlokalisert fagskole i Grimstad for 19 mill. kroner. Fylkesutvalget vedtok videre å inngå en intensjonsavtale for etablering av heis til Fløyheia. Kostnadene til heisen er kalkulert til 40 mill. kroner eks. mva., og fylkeskommunens andel er begrenset oppad til 10 mill. kroner. i tillegg vedtok fylkesutvalget vedtok å gi tilsagn om tilskudd til kommunene for arbeid med likestilling, inkludering og mangfold til følgende prosjekter: 210 000 kroner til prosjektet Samkraft (Froland kommune), 300 000 kroner til prosjektet Minoritetsspråklige barn i barnehagen (Vegårshei kommune), 250 000 kroner til prosjektet Heltidskultur i Birkenes kommune (Birkenes kommune), 190 000 kroner til prosjektet Grimstad for alle (Grimstad kommune) og 200 000 kroner til prosjektet Samordning av utlånsvirksomheten (Tvedestrand kommune).

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 26. juni 2018. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

TILSKUDD TIL KOMMUNENE FOR ARBEID MED LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD - INNSTILLING
Fylkesutvalget vedtok å gi tilsagn om tilskudd til til følgende prosjekter: 210 000 kroner til prosjektet Samkraft (Froland kommune), 300 000 kroner til prosjektet Minoritetsspråklige barn i barnehagen (Vegårshei kommune), 250 000 kroner til prosjektet Heltidskultur i Birkenes kommune (Birkenes kommune), 190 000 kroner til prosjektet Grimstad for alle (Grimstad kommune) og 200 000 kroner til prosjektet Samordning av utlånsvirksomheten (Tvedestrand kommune).

Aust-Agder fylkeskommune lyste våren 2018 ut en tilskuddsordning til arbeid med likestilling, inkludering og mangfold i kommunene. Formålet med tilskuddsordningen er å oppnå et mer likestilt, inkluderende og mangfoldig Agder, i tråd med Regional plan for Likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen).

Fylkeskommunen har lyst ut 1 150 000 kroner til arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold i kommunene. Det har kommet inn 11 søknader fra 8 kommuner, og det er søkt om tilskudd for til sammen 2 915 000 kroner.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


KJØP AV TOMT FOR NY SAMLOKALISERT FAGSKOLE I GRIMSTAD 
Fylkesutvalget vedtok at Aust-Agder fylkeskommune kjøper tomt på ca. 6 mål av Grømskogen AS for 19 mill. kroner.

I tillegg kommer omkostninger ved kjøpet.

Kostnadene ved kjøpet dekkes av midler avsatt til ny samlokalisert fagskole i Grimstad.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å undertegne kjøpekontrakten.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


INTENSJONSAVTALE HEIS FLØYHEIA
Fylkesutvalget vedtok å inngå en intensjonsavtale for etablering av heis til Fløyheia. Kostnadene til heisen er kalkulert til 40 mill. kroner eks. mva., og fylkeskommunens andel er begrenset oppad til 10 mill. kroner.

Avtalen inngås med Arendal kommune og Fløybyen AS (Arendal Eiendom KF). Heis til Fløyheia vurderes som meget viktig for utviklingen av Fløyheia og fylkeshuset.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE FOR NM ALLROUND SKØYTER 2018
Aust-Agder fylkeskommune støtter søknaden fra Arendal Skøiteklubb og Dølemo idrettslag med 75 000 kroner til gjennomføring av NM allround skøyter 29.-30. desember 2018 i Arendal.

Arendal Skøiteklubb er i samarbeid med Dølemo idrettslag blitt tildelt NM allround skøyter 29.-30. desember 2018.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 18/60 17/811 Forslag om innsigelse til detaljplan for Mølla boligområde i Froland kommune
PS 18/62 18/3864 Uttalelse til søknad om Skomeåni minikraftverk, Bygland kommune og Storebekk kraftverk, Evje- og Hornnes kommune
PS 18/63 18/2186 Spørsmål om opprettelse av løyver for transport for funksjonshemmede
PS 18/64 16/12228 Styrking av arbeidet mot mobbing og arbeidet med elevers psykiske helse - prolongering av prosjektet til 31.12.2019
PS 18/67 16/4701 Zefyr - midtveis evaluering av filmfondet og søknad om forlenging av støtte ut 2019
18/12 17/10701 Aktivitet og utdanningstilbud ved Sørlandets fagskole og status på fagskoleområdet
18/13 17/3065 Innspill til oppstart av planarbeid for E18 Dørdal-Grimstad
18/14 17/9786 Bukerpanelet for Agder - protokoll