Fylkesutvalgets vedtak 04. september 2018

Fylkesutvalget vedtok at fylkeskommunen inviterer Arendal kommune til et samarbeid knyttet til lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det avsettes en ramme på inntil 400 000 kroner til en avtale om ekstern bistand knyttet til kartlegging og analyser. Formålet med saken er å sikre at sikringsbestemmelsen i den fremforhandla avtalen om sammenslåing av agderfylkene ikke trenger å tre i kraft. Arbeidet må foregå i samarbeid med prosjektledelsen og fellesnemnda for Agder fylkeskommune. Fylkesutvalget vedtok videre å igangsette et utredningsprosjekt som skal se på lokale konsekvenser av firedagers skoleuke i kommunene på Agder. Fylkesutvalget vedtok også at Innovasjon Norge, avd. Agder tildeles en økt ramme på 2 mill. kroner til bedriftsutviklingstilskudd i distriktene.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 4. september 2018. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor protokoll også er tilgjengelig.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

UTREDNING OM KONSEKVENSER AV FIREDAGERS SKOLEUKE I AGDERFYLKENE
Fylkesutvalget vedtok å igangsette et utredningsprosjekt som skal se på lokale konsekvenser av firedagers skoleuke i kommunene på Agder.

Fylkesutvalget bevilget 120 000 kroner til utredningsprosjektet.

Bakgrunnen er at sju kommuner i Vest-Agder og to kommuner i Aust-Agder praktiserer ulike varianter av firedagers skoleuke for de yngste elevene ved én eller flere av barneskolene i kommunen. Dette har blitt tatt opp og problematisert i en rekke fora hvor regionens utfordringer knyttet til levekår og likestilling diskuteres. De to fylkeskommunene på Agder inviterte derfor til et dialogmøte på administrativt nivå med de kommunene som fortsatt praktiserer ordningen med skolefri hver onsdag.

Det mangler imidlertid forskningsbasert kunnskap om konsekvenser og utilsiktede effekter av ordningen med «onsdagsfri». Flere kommuner har etterlyst forskning eller utredninger som belyser problemstillingene som tas opp.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL I BIRKENES KOMMUNE
Fylkesutvalget vedtok innsigelser til flere områder fordi de strider mot viktige regionale friluftsinteresser, byggegrense mot vassdrag, konflikt med sikret friluftsområde og regionale interesser innen klima og miljø. Fylkesutvalget ber Birkenes kommune komme tilbake med et justert forslag der områdene det ble vedtatt innsigelser til er vurdert på nytt.

Fylkesutvalget tar kommuneplan for Birkenes 2018-2030 til etterretning.

Birkenes kommune har lagt ned et godt arbeid i planprosess, konsekvensutredning og innhold. Planforslaget forholder seg i all hovedsak til nasjonale og regionale rammer og mål.

Fylkesutvalget fremmer følgende innsigelser:
a. Område IF-2a og 2b) Furukollen må tas ut av planen fordi det strider mot regionalt viktige friluftsinteresser for Øynaheia.
b. Område IF-3 Sørliheia vest må tas ut av planen fordi det strider mot regionalt viktige friluftsinteresser for Ogge.
c. Del av område IF-4 Vassbotn som ligger innenfor 50 m sonen til Ogge må tas ut av planen fordi det strider mot vern av vannmiljø for Tovdalvassdraget og regionalt viktige friluftsinteresser for Ogge.
d. Område IN-3 Rundetjønnheia må tas ut av planen fordi det strider mot nasjonale og regional interesser innen klima og miljø.
e. Område IFT-1 Teinefossen vassdragssenter må tas ut av planen fordi arealbruken ikke er avklart i forhold til viktige friluftslivs- og naturinteresser eller sikringsstatus.

Fylkesutvalget ber Birkenes kommune komme tilbake med et justert forslag der områdene det ble vedtatt innsigelser til er vurdert på nytt.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


UTVIDET RAMME TIL INNOVASJON NORGE AGDER, BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD I DISTRIKTENE 2018
Fylkesutvalget vedtok at Innovasjon Norge, avd. Agder tildeles en økt ramme på 2 mill. kroner, til bedriftsutviklingstilskudd i distriktene.

Bakgrunnen er at Innovasjon Norge Agder opplever stor pågang på midler til bedriftsutvikling i fylkets distriktskommuner. Årets ramme på 5,1 mill. kroner er allerede nå fullt ut benyttet. I tillegg har man allerede mottatt søknader og forespørsler om bedriftsutviklingstilskudd i distriktene i størrelsesorden 2 mill. kroner. En økt ramme kan imøtekomme etterspørselen av bedriftsutviklingstilskudd i distriktene, samt bidra til å tilrettelegge for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv i regionen.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


INNOVENTUS SØR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMMERSIALISERING AV FORSKNINGSRESULTATER (FORNY PROGRAMMET 2018)
Fylkesutvalget bevilger Innoventus Sør AS et tilskudd på inntil 280 000 kroner til FORNY2020, som er en satsing på kommersialisering, innovasjon og nyskaping basert på ideer fra forskningsmiljøer.

Den lokale finansieringen skal brukes til styrking av innsatsen for kommersialisering av de beste prosjektene fra Universitetet i Agder (UiA), og andre forskningsmiljøer i Agder.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


STATLIGE ARBEIDSPLASSER I ARENDAL
Fylkesutvalget vedtok at fylkeskommunen inviterer Arendal kommune til et samarbeid knyttet til lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det avsettes en ramme på inntil 400 000 kroner til en avtale om ekstern bistand knyttet til kartlegging og analyser.

Fylkesutvalget vedtok at formålet med saken er å sikre at sikringsbestemmelsen i den fremforhandla avtalen om sammenslåing av agderfylkene ikke trenger å tre i kraft. Arbeidet må foregå i samarbeid med prosjektledelsen og fellesnemnda for Agder fylkeskommune.

Bakgrunnen for saken er fylkesutvalgets møte 26. juni 2018 der fylkesordføreren tok opp behovet for å intensivere arbeidet med å påvirke antallet statlige arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder.

Kontakt: Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


SALG AV TVEDESTRAND VIDEREGÅENDE SKOLE, LYNGMYR
Fylkesutvalget vedtok å selge Tvedestrand videregående skole, Lyngmyr til Tvedestrand kommune for 8 450 000 kroner.

Det ble vedtatt at Tvedestrand kommune overtar eiendommen 1. juli 2020, og at kjøpesummen innbetales på dette tidspunkt.

Bakgrunnen er at det bygges ny videregående skole i Tvedestrand som skal stå ferdig til skolestart i 2020. Aust-Agder fylkeskommune vil etter dette tidspunkt ikke ha bruk for eiendommen på Lyngmyr. Eiendommen ligger i et område der Tvedestrand kommune har flere eiendommer og vil være en naturlig del av Tvedestrand kommunes videreutvikling av dette området.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no

Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 18/69 18/2134 Avsluttet byggeregnskap fv 42 Blakstad bru - Osedalen, gang- og sykkelveg
PS 18/70 18/5065 Byvekstavtale for Kristiansandsregionen - Bompengefinansiering - Høring
PS 18/72 17/1192 Uttalelse til offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2018-2029, Evje og Hornnes kommune
PS 18/73 18/4515 Innspill til melding om oppstart og planprogram for kommuneplan Grimstad kommune 2019-2031- arealdelen
PS 18/75 18/4472 Kysttorsk i sør - Høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen
PS 18/76 17/10612 Fastsetting av planprogram for revisjon av regional plan for Kristiansandsregionen
PS 18/77 16/12050 HØRING: LANDBRUKSSTRATEGI AGDER
PS 18/78 18/4905 Høringsinnspill - Strategi for universitetsbyen Kristiansand mot 2030
PS 18/83 18/4733 Høringsuttalelse: Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsfeltet
PS 18/84 18/4548 Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologirådet
18/15 18/5057 Bruk av opsjon i forbindelse med driftskontrakt Arendal indre
18/16 18/4187 Høringsuttalelse til forslag om forskrift for om forskrift for utstedervirksomhet
18/17 16/9188 Rapportering Kollektivterminalen AS for 2017
18/18 17/8814 Innspill til kommuneplan for Lillesand 2018-2030
18/19 16/4432 Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for del av Hove leirsenter i Arendal kommune
18/20 16/152 Rapportering 2017 for Fylkeshuset AS
18/21 16/46 Rapportering 2017 for Aust-Agder Vegfinans AS
18/22 17/9786 Brukerpanel for Agder - referat