Fylkestingets vedtak 24. april 2018

Fylkestinget vedtok i dag å tilsette John G. Bergh som fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune. Arild Eielsen går av etter 26 år som fylkeskommunens øverste administrative leder – en lengre periode enn noen andre fylkesrådmenn har innehatt stillingen. Videre godkjente fylkestinget årsregnskapet for 2017 og tok årsrapporten til etterretning. Fylkestinget vedtok også retningslinjer for fylkeskommunal støtte til utbygging av bredbånd og at styringsgruppa for Det Digitale Agder gjør vedtak om bidrag til enkeltprosjekter innenfor total ramme, som i 2018 er 8 mill. kroner i Aust-Agder fylkeskommune og 2,5 mill. kroner i Vest-Agder fylkeskommune.

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget 24. april 2018. Komplett saksliste, dokumenter og protokoll er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2017
Fylkestinget godkjente årsregnskapet for 2017 og tok årsrapporten for 2017 til etterretning.

Overskuddet for 2017 avsettes til disposisjonsfond. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer som følger av dette.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no


HØRING: DESENTRALISERING AV OPPGAVER FRA STATEN TIL FYLKESKOMMUNENE
Aust-Agder fylkeskommune støtter ekspertutvalgets vurderinger med hensyn til overordnede hovedhensyn og retningslinjer for oppgavefordelingen.

Oppgavene som foreslås overført vil styrke fylkeskommunenes muligheter til å lykkes i samfunnsutviklerrollen. Forslagene vil også bidra til utvikling av demokratiet på regionalt nivå.

Fylkestinget ber regjeringen om å legge frem et samlet opplegg for oppfølgingen av ekspertutvalgets forslag.

Fylkestinget forutsetter fullfinansiering av de oppgaver som overføres fylkeskommunen gjennom regionreformen.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no


TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2017
Fylkestinget tok den fremlagte tilstandsrapporten for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2017 til etterretning.

Følgende sentrale fokusområder utpeker seg i tilstandsrapporten og legges til grunn for det videre kvalitetsutviklingsarbeidet:
- Forbedring av elevers læringsutbytte med oppfølging som sikrer utfordringer på elevens nivå, arbeid med elevmotivasjon og gjennom kompetanseheving for lærere.
- Fortsatt sterkt fokus på formidling av elever til læreplasser gjennom ulike virkemidler.
- Økt gjennomføring med fokus på tett og systematisk oppfølging av elever, og med et særskilt fokus på psykisk helse og jentene innen yrkesfag.
- Konkrete tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i lærebedrifter og skole.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no


BUSSTILBUD PÅ STREKNINGEN RISØR - TVEDESTRAND - ARENDAL
Fylkestinget vedtok at når ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal åpner høsten 2019 skal linje 150 følge ny E18.

For å redusere reisetiden mellom Arendal og Risør åpnes det for å etablere en ny linje 165 dersom en kan oppnå god korrespondanse med linje 150 i Tvedestrand.

Langs dagens E18 mellom Tvedestrand og Arendal vil kollektivtilbudet i utgangspunktet bli begrenset til skoletransport. Det foreslås opprettet en avgang tur/retur Arendal – Tvedestrand på formiddagen for å dekke handels- og servicereiser. Kostnadene med å tilpasse tilbudet vil være ca 1 mill. kroner pr. år.

Kostnadene innarbeides i kommende budsjett og økonomiplan.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


OPPSTARTSMELDING FV 410 GRENSTØL - GLASTAD, NY VEG
Fylkestinget vedtok at prosjekt fv 410 Grenstøl – Glastad og gang- og sykkelveg langs fv 410 fra Glastad til skoletomta, igangsettes innenfor tidligere vedtatt kostnadsramme på 85 mill. kroner inkludert mva.

Prosjektet finansieres med avsatte investeringsmidler i budsjett/økonomiplan 2018–2021.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


OPPSTARTSMELDING FV 156 STIEN BRU, NY BRU
Fylkestinget vedtok at prosjektet fv 156 Stien bru igangsettes innenfor en kostnadsramme på 5,8 mill. kroner inkludert mva.

Finansieringen av prosjektet innarbeides i rapport for første tertial 2018.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


UTVIKLING AV DIGITAL INFRASTRUKTUR FOR AGDER
Fylkestinget vedtok at Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune vedtar felles «Retningslinjer for fylkeskommunale støtte til utbygging av bredbånd».

Styringsgruppa for Det Digitale Agder gjør vedtak om bidrag til enkeltprosjekter innenfor total ramme, som i 2018 er 8 mill. kroner i Aust-Agder fylkeskommune og 2,5 mill. kroner i Vest-Agder fylkeskommune. Ubrukte midler overføres til neste års budsjetter.

I tillegg til stimulering av utbygging av bredbånd til husstander og bedrifter, skal det også stimuleres til prosjekter som gir større robusthet i ekomnettene i landsdelen.

Fylkeskommunale oppgaver og ansvar for statlig støtteordning forvaltes av styringsgruppa for Det Digitale Agder.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no


TILSETTING AV FYLKESRÅDMANN
Fylkestinget vedtok i dag å tilsette John G. Bergh som fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune for perioden 25. april til 31. desember 2019. Arild Eielsen går av etter 26 år som fylkeskommunens øverste administrative leder – en lengre periode enn noen andre fylkesrådmenn har innehatt stillingen.

Les mer her:
LENKE

Kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Avtroppende fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no
- Påtroppende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


Andre saker og meldinger som ble behandlet:

PS 18/17 17/2185 Helhetlig plan for gjennomføring og kvalitet 2018
PS 18/18 16/11740 Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - oppfølging
PS 18/19 17/9305 Fastsette planprogram for Regionplan Agder 2030
PS 18/20 18/2693 Samarbeidsavtale mellom Risør kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 18/22 17/1753 Endring av garanti E18 Tvedestrand - Arendal
PS 18/25 17/9746 Oppløsning av IKT Agder IKS
PS 18/27 16/152 Lovlighetskontroll habilitetsvurdering
PS 18/28 16/3826 Søknad om fritak fra fylkestinget
PS 18/29 16/2111 Valg til yrkesopplæringsnemnda