Fylkestingets vedtak 23. oktober 2018

Fylkestinget tok tertialrapporten til etterretning. Videre vedtok fylkestinget å endre navnet på Møglestu videregående skole til Lillesand videregående skole fra 1.8.2019. Fylkestinget vedtok også mandatet for Mobbeombudet i Aust-Agder fylkeskommune som skal støtte, veilede og bistå barn, elever og foreldre slik at barns rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole blir ivaretatt. Fylkestinget mener videre at arbeidet med å utvikle Sørlandet sykehus HFs til et universitetssykehus er viktig for å kunne utvikle helsetilbudet på Agder fram mot 2035. Det forutsettes forøvrig at alle tre sykehusene skal dra nytte av utviklingen av et universitetssykehus. Fylkestinget bevilget videre 2 050 000 kroner til Furøya IKS til istandsetting av den gamle låven på Furøya, og 2 950 000 kroner til Stiftelsen Bratteklev skipsverft for oppgradering av sagbruksbygningen og andre tiltak.

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget 23. oktober 2018. Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor protokoll også legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

Pressemelding utvalgte saker:

RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2018
Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning.

Tertialrapporten tas til etterretning i tråd med notat «Endringer i fylkestingssak PS 18/57 rapport for 2. tertial 2018. Informasjon vedrørende statsbudsjettet for 2019».

Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet i tråd med innstilling fra fylkesutvalget.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele innsparingen i pensjonspremie.

Det åpnes for leasing av elektriske biler.

Prosjektet fv 9 Caspersens vei (Risør) gjennomføres med en kostnadsramme på 1,2 mill. kroner. 1 mill. kroner dekkes av midler avsatt til prosjektet og resterende beløp dekkes av midler avsatt til diverse tiltak til myke trafikanter mv.

Fylkestinget ber fellesnemnda vurdere å innføre regler som fremmer miljøvennlige måter å komme seg til og fra arbeid på.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


OPPFØLGING AV UTVIKLINGSPROSJEKTER VED TRE VIDEREGÅENDE SKOLER
Fylkestinget tar rapportene fra utviklingsprosjektene ved Møglestu videregående skole, Risør videregående skole og Setesdal vidaregåande skule til etterretning og vil komme tilbake til oppfølging i forbindelse med økonomiplan og budsjett og i Agderprosessen.

Fylkestinget endrer navnet på Møglestu videregående skole til Lillesand videregående skole fra 1.8.2019.

Bakgrunnen er at fylkestinget i desember 2017 vedtok å be fylkesrådmannen gi oppdrag til Møglestu, Risør og Setesdal videregående skoler om å sette i gang utviklingsprosjekt for å kartlegge utfordringer disse skolene har inn mot en ny Agder fylkeskommune og forslå tiltak for å sikre skolenes framtid. Rapportene fra skolene ble levert i slutten av august.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


MANDAT TIL MOBBEOMBUD I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Fylkestinget godkjenner forslag til mandatet for mobbeombudet.

Mandat for mobbeombudet i Aust-Agder fylkeskommune:
Mobbeombudet i Aust-Agder fylkeskommune skal, på et fritt og selvstendig grunnlag, støtte, veilede og bistå barn, elever og foreldre slik at barns rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole blir ivaretatt, jf kapittel 9a i opplæringsloven.
- Mobbeombudet skal jobbe forebyggende med informasjon og opplæring om samarbeid og dialog til barn, elever, skole, barnehage og foreldre, for å fremme et best mulig skolemiljø, forebygge misforståelser, mobbing og konflikter.
- Mobbeombudet skal bistå og veilede barn, elever, foreldre og skolen i saker om psykososialt miljø.
- Mobbeombudet skal skape dialog og bidra til god tverrfaglig oppfølging etter at saker er håndtert.
- Mobbeombudet skal være en ressurs for skoler og barnehager, og en samarbeidspartner og pådriver på barn og elevers premisser.
- Mobbeombudet skal samarbeide med og koordinere arbeidet med elev- og lærlingombudet i Aust-Agder fylkeskommune
- Mobbeombudet skal bidra til dokumentasjon, erfaringsdeling og kunnskapsspredning i fylket og nasjonalt.
- Mobbeombudet skal aktivt søke samarbeid der det er nødvendig.
- Mobbeombudet skal rapportere til fylkestinget og skal få uttale seg før budsjett fastsettes for kommende år.

Bakgrunnen for saken er en invitasjonen fra Utdanningsdirektoratet til å delta i den nasjonale ordningen med fylkeskommunale mobbeombud. Fylkeskommunen er skoleeier for videregående skoler, men ikke for barnehager og grunnskoler. Ved å avgrense mobbeombudets mandat til barnehage og grunnskole vil ombudet, også med ansettelse og plassering hos fylkeskommunen, være uavhengig av eiere for grunnskole- og barnehage. Ombudet vil kunne utarbeide en årlig statusrapport som behandles av både fylkesting og kommunestyrer i fylket.

Elev- og lærlingeombud (ELO) arbeider for at elever og lærlingers rettigheter, inkludert retten til et godt psykososialt miljø, blir ivaretatt i videregående opplæring. Mobbeombudet vil gjennom et tettere samarbeid kunne støtte ELO i saker om psykososialt miljø i videregående opplæring, og samtidig være tydelig avgrenset til å ivareta sitt oppdrag ovenfor barn og elever i barnehage og grunnskole.

Kontakt: Personal- og organisasjonssjef Bjørn Øivind Kristiansen, 975 48 871 / bjorn.oivind.kristiansen@austagderfk.no


HØRING - REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST
Fylkestinget i Aust-Agder har følgende innspill til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst:

1. Regional utviklingsplan 2035 Helse Sør-Øst RHF gir en god oversikt over regionen både når det gjelder utfordringer, utviklingsmuligheter og satsingsområder.
2. Satsingen på en utvikling hvor sykehus bidrar til samarbeid, trygghet og nærhet til de som trenger det mest er spesielt viktig.
3. Planen kunne ha sagt mer om prinsipper for nødvendige prioriteringer mellom helseforetak i perioden.
4. Det bør vurderes om regionreformen vil ha betydning for hvordan Helse Sør-Øst er organisert, for eksempel antall HFer når en legger opp til et nærmere samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.
5. Det er viktig med en kontinuerlig vurdering av hvilke behandlinger som har et omfang og er så kompliserte at det er fornuftig å utføre det på kun et sykehus.
6. Aust-Agder fylkeskommune mener at arbeidet med å utvikle Sørlandet sykehus HFs til et universitetssykehus er viktig for å kunne utvikle helsetilbudet på Agder fram mot 2035. Det forutsettes forøvrig at alle tre sykehusene skal dra nytte av utviklingen av et universitetssykehus. Det er også viktig å ta med i betraktning at både Arendal og Kristiansand er definert som store akuttsykehus og Flekkefjord som akuttsykehus i nasjonal helse- og sykehusplan.

Bakgrunnen er at Helse-Sør-Øst RHF har sendt ut utkast til Regional utviklingsplan 2035 på høring.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


KYSTKULTURSATSING
Fylkestinget bevilget 2 050 000 kroner til Furøya IKS til istandsetting av den store og den gamle låven på Furøya. Fylkestinget bevilget også 2 950 000 kroner til Stiftelsen Bratteklev skipsverft for oppgradering av Sagen, brannvarslingsanlegg, tilstandsanalyse av kaianlegget og diverse strakstiltak i bygningene.

Bevilgningen finansieres over bufferfondet for konsesjonskraftsinntekter.

Fylkestinget ønsker å prioritere ytterligere to tiltak innen dette feltet, og ber om en sak knytta til Lyngørfjorden Kystkultursenter og Risør Kystkultursenter til fylkestinget i desember 2018.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


DISPONERING AV OVERSKYTENDE MIDLER ETTER BOMPENGEINNKREVING
Overskytende midler etter opphør av innkreving av bompenger på E18 i Aust-Agder disponeres de tre prosjektene Fv 402 Skjerpe bru (Lillesand), Fv 420 Ågre bru – Tjore, gang- og sykkelveg (Grimstad) og Fv 418 og fv.76 Sunde, trygg skoleveg (Gjerstad). Prosjektene gjennomføres som ordinære fylkesvegprosjekter med en samlet økonomisk ramme på 44 mill. kroner inkl. moms.

Statens vegvesen gis i oppdrag å planlegge prosjektene i samarbeid med kommunene, innenfor en ramme tilsvarende overskytende midler fra selskapet Aust-Agder Vegfinans AS. Oppstartmelding legges frem til politisk behandling for det enkelte prosjekt når konkrete planer og kostnadsanslag foreligger.

Bakgrunnen er at Aust-Agder Vegfinans as avsluttet bompengeinnkrevingen i Aust-Agder 15. januar. Etter at veganleggene er nedbetalt og alle utgifter er betalt, gjenstår det et nettobeløp på 36.618.000 kroner. Slike midler skal disponeres etter regler for anvendelse av riksvegmidler i det området bompengene er innkrevd, etter forslag fra vegkontoret og vedtak av fylkespolitiske myndigheter.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

Øvrige saker og meldinger som ble behandlet:
PS 18/58 16/6704 Ressursbildet frem til 1.1.2020 PS 18/59 18/4803 Funksjons- og romprogramkomité for opprustning og samlokalisering av tilbudene ved Møglestu videregående skole
PS 18/61 18/5246 Botilbudet ved Tvedestrand og Åmli videregående skole avd. Holt
PS 18/63 18/1730 Endringer i vedtektene for elev- og lærlingrådet og i mandatet til elev- og lærlingombudet
PS 18/66 17/811 Intensjonsavtale for bygging av gang- og sykkelveg langs fv 42 Blakstadheia - Blakstad bru
PS 18/67 18/4832 Disponering av overskytende midler etter bompengeinnkreving
PS 18/68 16/831 Avsluttet byggeregnskap fv 416 Frydendal - Østebø, gang- og sykkelveg
PS 18/69 16/4019 Avsluttet byggeregnskap fv 411 Bergendal - Tvedestrand, punktutbedring
PS 18/70 18/2121 Avsluttet byggeregnskap for fv 410 Havstadtunnelen, oppgradering
PS 18/71 18/4505 Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2017
PS 18/72 17/1914 Anmodning om innbetaling av bevilget aksjeinnskudd i Jordøya Tomteutvikling AS
PS 18/73 16/6897 Forvaltningsrevisjonsrapport - Agder Arbeidsmiljø
PS 18/74 17/917 Selskapskontrollrapport AKT AS
18/8 18/5174 Møteplan for 2019
18/9 18/2693 Samarbeidsavtale mellom Risør kommune og Aust-Agder fylkeskommune
18/10 18/5406 Agder kollektivtrafikk AS. Årsrapport 2107.
18/11 18/4835 Årsmelding fra Vigo IKS for 2017
18/12 18/5443 Opplæring i nytt Agder fengsel
18/13 18/5368 Årsmelding 2017/2018 Elev - og lærlingombudet
18/14 18/5437 Årsmelding Aust-Agder elev- og lærlingråd 2017/2018
18/15 18/5378 Årsmelding IKT Agder IKS 2017
18/16 18/5433 Ny personvernforordning i EU og norsk personvernlovgivning (GDPR)
18/17 16/2602 Aust-Agder museum og arkiv IKS - Regnskap og årsmelding for 2017
18/18 17/3221 Årsberetning m/regnskap 2017 - Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder - OFA
18/19 17/2008 Årsmelding og årsregnskap 2017 for Konsesjonskraft IKS
18/20 17/9799 Årsberetning og regnskap for Aust-Agder Næringsselskap AS for 2017 I 18/6 16/3302 Interpellasjon om gratis kollektiv på valgdagen
I 18/7 16/3302 Interpellasjon om oppfølging av fylkestingsvedtak om talentsatsing
I 18/8 16/3302 Interpellasjon om dysleksivennlige skoler I 18/9 16/3302 Interpellasjon om psykisk helse