Fylkestingets vedtak 19. juni 2018

Fylkestinget godkjente fellesnemndas vedtak fra 4. juni om forslag på rød bunn et eiketre i gull som nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Fylkestinget vedtok også å opprette en pris på 50 000 kroner til den skolen som er best på å resirkulere avfall. Fylkestinget vedtok videre at nødvendig sikring og reparasjon av bygningskroppen til Sangerhallen i Arendal gjennomføres innen en kostnadsramme på 2 000 000 kroner. I tillegg vedtok fylkestinget at gjennomføringen av prosjekt fv 409 Krøgenes-Tromøybrua igangsettes innenfor en kostnadsramme på 67 mill. kroner. Videre tok fylkestinget tertialrapporten til etterretning.

Fylkesvåpen: Fylkestinget i Aust-Agder godkjente fellesnemndas vedtak fra 4. juni der forslag nr. A med rød bakgrunn ble valgt som nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Illustrasjon: Tress Design

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget 19. juni 2018. Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor protokoll også legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

Pressemelding utvalgte saker:

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2018
Fylkestinget tok tertialrapporten til etterretning.

Det foretas endringer i driftsbudsjettet i tråd med innstillingen fra fylkesutvalget.

Dette innebærer bl.a. at det gjøres følgende endringer i stillingshjemler:
- Det opprettes 1,0 stilling som rådgiver ved Fagopplæring Aust-Agder
- Det opprettes en treårig prosjektstilling som rådgiver ved Fagopplæring Aust-Agder
- Det opprettes 1,0 stilling som mobbeombud

Ikke disponerte midler knyttet til tre prosjekter innenfor RUP Agder/Aust-Agder på til sammen 2 mill. kroner legges til udisponert ramme RUP.

Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle sak om kjøp av tomt til ny fagskole i Grimstad.

Rammen for låneavtaler med kommunene for investeringer i fylkesveg settes til 100 mill. kroner for 2018.

Fylkestinget ønsker vurdert etablering av informasjonssenter for uthavnene på Brekkestø i Lillesand.

Det settes i den forbindelse av 250 000 til et forprosjekt for et slikt senter. Beløpet belastes udisponert ramme for regionale utviklingsmidler.

I tillegg ber fylkestinget administrasjonen forberede en sak i budsjett for 2019, der fylkeskommunen intensiverer opprettelsen av prosjekter av typen «Lindesneslosen» og/eller lignende fra skoleåret 2019/2020.

Kontakt:
Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


VALG AV NYTT FYLKESVÅPEN
Fylkestinget godkjente fellesnemndas vedtak.

Fellesnemnda vedtok 4. juni forslag nr. A med rød bakgrunn som nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Endelig vedtak gjøres av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Se forslagene i saksfremlegget her.

Kontakt:
Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no


KLIMAREGNSKAP OG KVOTEKJØP FOR AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2017
Fylkestinget vedtok å ta klimaregnskapet for 2017 tas til etterretning og bruke det som beslutningsgrunnlag i forbindelse med vurdering av klimatiltak i fylkeskommunen.

Det opprettes en pris for den skolen som er best på å resirkulere avfall. Prisen settes til 50 000 kr, og gis til elevrådets disposisjon ved skolen. Administrasjonen utarbeider kriterier for prisen i samarbeid med skolene.

Fylkeskommunen har som mål å legge om energiforbruket til oppvarming slik at bioenergi, spillvarme, solenergi, hydrogen og varmepumper basert på henholdsvis jord-, vann- og bergvarme i 2021 utgjør 65 % av virksomhetens oppvarmingsbehov.

Kontakt:
Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR - HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVDELING FLØDEVIGEN
Fylkestinget bevilget 5 millioner kroner til Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen.

Tilskuddet skal benyttes til:
- Ombygging av administrasjonsbygget: 1 000 000 kroner
- Oppgradering av algelaboratoriet med flere dyrkingsenheter: 700 000 kroner
- Oppgradere og nye instrumenter til DNA-baserte teknikker: 500 000 kroner
- Innkjøp av bunnstående ekkolodd (WBAT): 500 000 kroner
- Innkjøp av FLOW-cam for analyse av mikroskopiske partikler: 800 000 kroner
- Opprusting av videolab for utvikling av automatisert bildeanalyse: 250 000 kroner
- Innkjøp av nytt utstyr til akustisk telemetri: 500 000 kroner
- Bygging og instrumentering av automatisk undervannsfarkost: 750 000 kroner

Bevilgningen finansieres over bufferfondet for konsesjonskraftinntekter.

Fylkestinget oppfordrer til et aktivt samarbeid mellom kompetansesenteret og landsdelens skoler og kompetansemiljøer.

Kontakt:
Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


INTENSJONSAVTALE NY ADKOMSTVEG TIL GULLKNAPP
Fylkestinget vedtok intensjonsavtalen om ny adkomstveg til Gullknapp mellom Arendal kommune, Froland kommune, Arendal Fossekompani AS, Arendal Lufthavn Gullknapp AS og Aust-Agder fylkeskommune i henhold forslag til avtale stemplet 25. april 2018.

Det er en forutsetning at alle partene gjør tilsvarende vedtak.

Fylkeskommunens andel av ny adkomstvei til Gullknapp skal innarbeides i «Handlingsprogram for fylkesveier» uten å endre tidsplan og ramme for tiltak som ligger inne i programmet. Tiltaket skal finansieres med økt låneopptak/økt ramme.

Kontakt:
Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


OPPSTARTSMELDING PROSJEKT FV 409 KRØGENES - TROMØYBRUA
Fylkestinget vedtok at prosjekt fv 409 Krøgenes - Tromøybrua igangsettes innenfor en kostnadsramme på 67 mill. kroner inkludert mva.

Prosjektet finansieres med avsatte investeringsmidler.

Omprioritering innenfor investeringsbudsjett innarbeides i økonomiplanen 2019 – 2022.

Prosjektet er i saken planlagt utlyst sommeren 2018, med byggestart høsten 2018 og ferdigstillelse høsten 2019, samtidig med åpningen av nye E18 Tvedestrand – Arendal og den nye adkomstvegen mellom ny E18 og Krøgenes.

Kontakt:
Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


SØKNAD OM TILSKUDD TIL BESØKSSENTER/VELKOMSTSENTRE FOR RAET NASJONALPARK
Fylkestinget bevilget Raet nasjonalparkstyre 3 mill. kroner til utvikling av Besøkssenter Raet Nasjonalpark på Tromøya og velkomstsentre i Arendal, Grimstad og Tvedestrand kommuner.

Det forutsettes egenandel fra kommunene på minimum 0,7 mill. kroner til hver av velkomstsentrene. For Besøkssenter Raet Nasjonalpark på Tromøya forutsettes bevilgningen å utløse statlige midler, i tillegg til egenandel fra Arendal kommune tilsvarende minimum fylkeskommunens tilskudd.

Raet nasjonalparkstyre er rapporteringsansvarlig for bevilgningen. De godkjenner endelige planer fra den enkelte kommune, og utbetaler tilskudd i tråd med dette vedtaket etter at planen er godkjent.

Bevilgningen finansieres over bufferfondet for konsesjonskraftsinntekter.

Aust-Agder fylkeskommune vil jobbe aktivt for en tilstrekkelig statlig finansiering av besøkssenter i Raet Nasjonalpark.

Kontakt:
Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no  


FREMTIDIG BRUK AV SANGERHALLEN
Fylkestinget vedtok at nødvendig sikring og reparasjon av bygningskroppen gjennomføres innen en kostnadsramme på 2 000 000 kroner.

Fylkestinget vedtok også å utrede mulighetene for salg av Sangerhallen, eventuelt videre bruk i fylkeskommunal regi, med forutsetning om vern av bygningen. Kjøper og hans eventuelle rettsetterfølgere skal forpliktes til å sette den i stand.

Det igangsettes foreløpig ikke et forprosjekt med sikte på å avklare tiltak og kostnader ved å ta i bruk Sangerhallen som praksisarena for utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur ved Arendal videregående skole. Istandsettelse til undervisningsformål, skal sees i sammenheng med samlokaliseringen av Arendal videregående skole og ikke gjennomføres dersom fremtidig lokalisering blir et annet sted.

Kontakt:
Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no

Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 18/33 18/4228 Høring. Overføring av deler av Statens vegadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå.
PS 18/34 16/6704 Høring - Regionreformen - Ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver
PS 18/35 18/4242 Samarbeidsavtale mellom Gjerstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune
PS 18/38 18/4064 Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029 - Høring
PS 18/39 17/10061 Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018 - 2029
PS 18/43 18/4231 Skyttel AS (BTSIGNAAL AS) Endring av navn og vedtekter.
PS 18/44 18/4179 Uthavner i verdensklasse - videreføring av prosjekt
PS 18/45 18/4179 Uthavner i verdensklasse – til skudd til verdiskapningsprosjektet «Vel i havn 2018» PS 18/46 18/4128 Team Agder 2030: Kompetansestrategi for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet i Agder
PS 18/48 18/4194 Eierstrategi for felles eierskap mellom Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene
PS 18/49 18/4189 Ny eieravtale Innovasjon Norge
PS 18/51 18/4205 Mer inkluderende ansettelsesprosess i fylkeskommunen
PS 18/52 17/9775 Forvaltningsrevisjonsrapport - innkjøp i fylkeskommunen PS 18/53 18/4274 Ny selskapsavtale for Vigo IKS
PS 18/54 18/4241 Oppnevning av ny styreleder for Sørlandets fagskole
PS 18/55 17/2337 Valg av nytt fylkesvåpen 18/2 18/4263 Årsrapport 2017 - Agder Arbeidsmiljø IKS
18/3 18/4243 Årsrapport 2017 Regionale forskingsfond Agder