Fylkestingets vedtak 18. desember 2018

Med 20 stemmer ble fellesforslaget fra Ap, KrF, Sp og SV til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019 vedtatt. Den nye videregående skolen i Tvedestrand gis navnet Tvedestrand videregående skole fra 1.8.2019. Fylkestinget foreslår overfor fellesnemnda nærskoleprinsippet som modell for inntak til Vg1. Fylkestinget støtter i hovedsak Samferdselsdepartementets forslag til endring av drosjereguleringen, med enkelte endringer. Fylkestinget går imidlertid imot forslaget om sentral løyvetildeling. Fylkestinget bevilget i tillegg 3,2 mill. kroner til Universitetet i Agder til etablering av boligsimulator, 2,8 mill. kroner til Digin til prosjektet I4Helse4Buisness, 2,5 mill. kroner til Vegårshei ski og aktivitetssenter til snøproduksjonsanlegg, 1 mill. kroner til Stiftelsen Risør kystkultursenter og 1,5 mill. kroner til Stiftelsen Lingard Skuteminne til oppføring av Lyngørfjorden kystkultursenter.

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget 18. desember 2018. Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2019-2022, BUDSJETT 2019 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2019
Med 20 stemmer ble fellesforslaget fra Ap, KrF, Sp og SV til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019 vedtatt.

I tillegg til fylkesrådmannens forslag ble det ble fremmet to forskjellige alternativer til økonomiplan og budsjett:

Fellesforslaget fra Ap, KrF, Sp og SV fikk 20 stemmer og ble vedtatt – les vedtaket her

Fellesforslaget fra H, Frp, V, Pp fikk 15 stemmer – les forslaget her

Kontakt:
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no
- Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


NAVN PÅ NY VIDEREGÅENDE SKOLE I TVEDESTRAND
Den nye videregående skolen i Tvedestrand gis navnet Tvedestrand videregående skole fra 1.8.2019.

Fylkestinget ber om at det ved navnsetting av kultursal og andre deler av den nye skolen blir vurdert personnavn for å framheve kvinner og menn som har betydd mye for utviklinga i distriktet og på landsplan.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


NY LOKAL INNTAKS- OG FORMIDLINGSFORSKRIFT FOR AGDER
Fylkestinget foreslår overfor fellesnemnda nærskoleprinsippet som modell for inntak til Vg1.

Nærskole defineres ut fra «Vedlegg 2 nærskolematrise» til saken.

Fylkestinget vedtok også å foreslå at elevene fra Valle og Bykle får nærskolepoeng på alle videregående skoler i fylket ettersom disse elevene ikke har nærskoler i sine kommuner.

Fylkestinget foreslår videre:
• Karakterbasert inntak til yrkesfaglig Vg2 og Vg3.
• Søkere til studieforberedende VG2 prioriteres inn ved den skolen der de har gjennomført VG1.
• Søkere til studieforberedende Vg3 prioriteres inn ved den skolen de har gjennomført Vg2.
• Øvrige paragrafer i inntaks- og formidlingsforskriften anbefales slik de foreligger.

Fylkestingene skal gi sine anbefalinger til fellesnemnda som forbereder sammenslåingen til Agder fylkeskommune, som skal vedta forskriften 6. februar 2019.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


HØRING OM ENDRING AV DROSJEREGULERINGEN - OPPHEVING AV BEHOVSPRØVINGEN MV.
Fylkestinget i Aust-Agder støtter i hovedsak Samferdselsdepartementets forslag til endring av drosjereguleringen, med følgende endringer:

Fylkestinget i Aust-Agder er bekymret for manglende plikt til universell utforming av bilene og at over tid vil taxi-tilbudet i realiteten forsvinne for passasjerer med funksjonshemming.

Fylkestinget i Aust-Agder går imot forslaget om sentral løyvetildeling. I regionreformen er det et mål å flytte myndighet og arbeidsplasser ut i regionene. Sentralisering av løyvetildeling er det stikk motsatte.

Fylkestinget i Aust-Agder mener at løyvedistrikt og stasjoneringssted må opprettholdes for å sikre et godt drosjetilbud utenfor sentrale strøk.

Fylkestinget støtter forslaget om at fylkeskommunen skal kunne stille miljøkrav til drosjene der det lar seg gjennomføre.

Fylkestinget i Aust-Agder mener at dagens prosess med tildeling av drosjeløyver må opprettholdes. Dagens bruk av ansiennitetsregelen sikrer til en viss grad at vi får erfarne og utdannede løyveinnehavere.

Fylkestinget i Aust-Agder er positiv til innføring av kunnskapskrav for drosjefører.

Fylkestinget i Aust-Agder mener at tilknytningsplikt tildrosjesentral/vaktsamarbeidsordning for drosjeløyvehaver må opprettholdes.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


OPPSTARTSMELDING FV 409 HOLTET - SKUDEREIS, GANG- OG SYKKELVEG I ARENDAL KOMMUNE
Fylkestinget vedtok at prosjektet fv 409 Holtet – Skudereis, gang- og sykkelveg, igangsettes innenfor en kostnadsramme på 24 mill. kroner inkludert mva.

Prosjektet finansieres som følger: - Statlig tilskudd fra «økt sykkelbruk» i 2018 med 12 mill. kroner - Avsatte investeringsmidler i forslag til budsjett 2019 med 6 mill. kroner - 6 mill. kroner fra Arendal kommune

Det forutsettes at Arendal kommune gir sin tilslutning til at prosjektet igangsettes innenfor de rammene som er avtalt gjennom intensjonsavtalen for prosjektet.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


OPPSTARTSMELDING VALLESVERDTUNNELENE, LYS MED MER I LILLESAND KOMMUNE
Fylkestinget vedtok at prosjektet fv 420 Vallesverdtunnelene, lys med mer, igangsettes innenfor en kostnadsramme på 10 mill. kroner inkludert mva.

Prosjektet finansieres med avsatte investeringsmidler i budsjett 2018 og 2019.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


TANNHELSETJENESTENS KOMPETANSESENTER IKS - KONSEKVENSER REGIONREFORMEN.
Fylkestinget vedtok at fylkeskommunen trer ut av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS 31.12.2018, med virkning fra 31.12.2019, slik angitt i selskapsavtalens paragraf 15.

Det utredes hvordan den fylkeskommunale tannhelsetjenesten bør ivareta oppgavene med forskning og fagutvikling i den nye fylkeskommunen. Konsekvenser av endringer i tilbudet for spesialistbehandling som har vært utført ved TkS, bør også komme frem i utredningen.

I videre arbeid bør ansatte involveres og delta i prosessen, dette gjelder representanter fra begge yrkesgrupper som er ved TkS.

Kontakt: Økonomisjef Ebba Laabakk, 950 48 688 / ebba.laabakk@austagderfk.no


EHELSE - OPPFØLGNING AV HANDLINGSPROGRAM I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV BUFFERFONDET FOR KONSESJONSKRAFTSINNTEKTER
Fylkestinget bevilget 3,2 mill. kroner til Universitetet i Agder til etablering av boligsimulator ved I4Helse. Fylkestinget bevilget også 2,8 mill. kroner til Digin til prosjektet I4Helse4Buisness.

Bevilgningen finansieres over bufferfondet for konsesjonskraftsinntekter. Det forutsettes samhandling mellom prosjektene.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


VEGÅRSHEI SKI OG AKTIVITETSSENTER, SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT "MASTERPLAN FOR SNØ" - FRA AVSETNING BUFFERFOND.
Fylkestinget innvilget Vegårshei ski og aktivitetssenter (VSA) et tilskudd på 2,5 mill. kroner til snøproduksjonsanlegg «Masterplan for snø».

Bevilgningen finansieres over bufferfondet for konsesjonskraftinntekter. Prosjektet forutsettes fullfinansiert.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


LYNGØRFJORDEN KYSTKULTURSENTER OG RISØR KYSTKULTURSENTER - SØKNAD OM STØTTE
Fylkestinget bevilget 1 million kroner til Stiftelsen Risør kystkultursenter som tilskudd til istandsetting av smia til besøks- og formidlingsrom, samt restaurering av tak og sidebygg til Verner Hansens båtbyggeri. Fylkestinget ønsker at istandsetting av smia prioriteres. Fylkestinget bevilget også 1,5 millioner kroner til Stiftelsen Lingard Skuteminne som tilskudd til oppføring av Lyngørfjorden kystkultursenter.

Bevilgningen finansieres over bufferfondet for konsesjonskraftsinntekter, avsetning til udisponert ramme.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


Andre saker, meldinger og interpellasjoner som ble behandlet:

• PS 18/78 18/4274 Ny selskapsavtale Vigo IKS – endring
• PS 18/80 16/9052 Forslag om endring av § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) - høring
• PS 18/81 17/9862 Omklassifisering av gang- og sykkelveger langs fylkesveger
• PS 18/84 18/2120 Avsluttet byggeregnskap fv 21/22 Vollene - Nyli, OV-anlegg
• PS 18/89 18/6025 Landbruksstrategi for Agder 2019 - 2022
• PS 18/90 18/6115 Lån til videre utlån - ikt.agder
• PS 18/91 16/3826 Søknad om fritak fra fylkestinget
• 18/21 17/3649 Prosjekt “Skolen som arena for barn og unges psykiske helse” - sluttrapport
• 18/22 18/6064 Statusmelding ny fagskole og tannklinikk i Grimstad
• 18/23 16/12750 Verktøy for klimaregnskap med vekt på innkjøp av varer og tjenester
• 18/24 16/152 Svar på lovlighetskontroll
18/25 16/11740 Gjennomførte tiltak og aktiviteter i 2018 - Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025
I 18/10 16/3302 Interpellasjon om universell utforming i vgs 
I 18/11 16/3302 Interpellasjon om elbil-lading i Åmli og Mykland
I 18/12 16/3302 Interpellasjon om Riksantikvarens nye bystrategi 
I 18/13 16/3302 Interpellasjon om skiltmyndighet for fylkesvei bør overføres til fylkene