Fylkestingets vedtak 13. februar 2018

Fylkestinget vedtok mot 11 stemmer å bevilge et tilskudd på 5 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) til medfinansiering av Kunstsiloen. Videre sluttet fylkestinget seg til forslaget til funksjons- og romprogram for ny samlokalisert fagskole i Grimstad med en brutto investeringsramme på 290 mill. kroner. Fylkestinget sluttet seg også til forslaget til funksjons- og romprogram for ny tannklinikk i Grimstad. Videre understreker fylkestinget i en høringsuttalelse viktigheten av å evaluere strukturelle og organisatoriske endringer ved Sørlandet sykehus HF. Evalueringer bør blant annet undersøke hvordan endringene påvirker pasienter og ansatte.

Nedenfor følger pressemelding om utvalgte saker som ble behandlet av fylkestinget 13. februar 2018. Komplett saksliste, dokumenter og protokoll er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

KUNSTSILO - INVESTERING, DRIFTSTILSKUDD OG VEDTEKTSENDRING FOR SØRLANDETS KUNSTMUSEUM
Fylkestinget vedtok å bevilge et tilskudd på 5 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) til medfinansiering av Kunstsiloen.

Tilskuddet er innarbeidet i økonomiplanen 2018-2021 og utbetales i 2020.

Driftstilskuddet til SKMU følger allerede vedtatt fordelingsnøkkel med utgangspunkt i tilskuddet fra Kulturdepartementet (KUD). Om søknaden fra SKMU til KUD imøtekommes for 2019, vil det føre til et driftstilskudd på om lag 2,3 millioner kroner fra Aust-Agder fylkeskommune. Driftstilskuddet innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2019- 2022. Avtalen om tilskudd fra de lokale partene forutsettes reforhandlet fra og med 2020.

Det forutsettes at staten medvirker som forutsatt i finansieringsplanen.

Aust-Agder fylkeskommune anbefaler vedtektsendring i henhold til forslaget fra SKMU.

Vedtaket var i tråd med fylkesrådmannens innstilling og ble vedtatt mot 11 stemmer.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no


STATUS: LOKALISERING AV STATLIGE VIRKSOMHETER I REGIONEN
Fylkestinget tar saken til orientering.

Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge frem ny sak høsten 2018 når det samlede bildet av statlige arbeidsplasser i Arendal/Aust-Agder er mer avklart.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no


VIDERE BRUK AV FYLKESHUSET
Fylkestinget vedtok at fylkesrådmannen får fullmakt til å utarbeide et tilbud basert på kravspesifikasjon fra Fylkesmannen om utleie av lokaler ved fylkeshuset.

Fylkeskommunen finansierer oppgraderingen.

Det er en forutsetning at det inngås en langsiktig leiekontrakt på forretningsmessige prinsipper.

Bakgrunnen er sentraladministrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune skal flytte fra fylkeshuset som et ledd i sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Det blir derfor ledige lokaler ved fylkeshuset til utleie.

Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder skal samle sin virksomhet i Arendal, og leie kontorer. Det er gjennomført en prekvalifisering for anskaffelse av nye lokaler hvor fylkeskommunen er en av de prekvalifiserte.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


FUNKSJONS- OG ROMPROGRAM OG TOMT FOR NY SAMLOKALISERT FAGSKOLE I GRIMSTAD
Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslag til funksjons- og romprogram for ny samlokalisert fagskole i Grimstad.

Skolen bygges innenfor en bruttoramme på 6500 m2 BTA.

Brutto investeringsramme for ny samlokalisert fagskole anslås til 290 mill. kroner. I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader, utgifter til undervisningsutstyr og kunstnerisk utsmykking. Investeringsrammen innarbeides i kommende økonomiplaner.

Forprosjektet fremlegges fylkestinget som egen sak etter ferdigstillelse.

Fylkestinget går inn for at ny samlokalisert fagskole i Grimstad lokaliseres i tilknytning til områdealternativ 3, og ber fylkesrådmannen gå videre med forhandlinger med eiere av tomter i dette området.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no


GRIMSTAD TANNKLINIKK - NYE LOKALER
Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslag til funksjons- og romprogram for ny tannklinikk i Grimstad.

Klinikken bygges innenfor en bruttoramme på 600 m2 BTA.

Den nye tannklinikken samlokaliseres med ny fagskole i Grimstad.

Brutto investeringsramme for ny samlokalisert fagskole anslås til 25,2 mill. kroner. I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader og kunstnerisk utsmykking. Investeringsrammen innarbeides i kommende økonomiplaner.

Forprosjektet fremlegges fylkestinget som egen sak etter ferdigstillelse.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


MULIGHETSSTUDIE BYMILJØPAKKE ARENDAL- OG GRIMSTADREGIONEN
Fylkestinget gir sin tilslutning til at foreliggende mulighetsstudie for en bymiljøpakke for arendal- og grimstadregionen videreføres.

Fylkestinget vil ta endelig stilling til en mulig bymiljøpakke og finansiering av denne, når en har fått belyst omfanget og vurdert aktuelle tiltak for å nå sentrale mål i areal- og transport-planarbeidet.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


HØRING - UTVIKLINGSPLAN MED STRATEGIPLAN 2018-2020 SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK
Fylkestinget uttaler at Utviklingsplan 2035 med Strategiplan 2018-2020 gir en god oversikt over Sørlandet sykehus HF både når det gjelder utfordringer og satsingsområder.

Det er viktig at funksjonsfordelingen ivaretar sykehuset i Arendal som et stort akuttsykehus og sykehuset i Flekkefjord som et akuttsykehus.

Ved kapasitetsutfordringer er det viktig at kapasiteten ved alle sykehus utnyttes maksimalt og at sykehusene i Arendal og Flekkefjord har oppgaver som gjør at kapasiteten utnyttes fullt ut.

Fylkestinget understreker viktigheten av å evaluere strukturelle og organisatoriske endringer ved Sørlandets sykehus. Evalueringer bør blant annet undersøke hvordan endringene påvirker pasienter og ansatte.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 18/6 16/196 Avsluttet byggeregnskap fv 420 Feviktoppen - Strand, oppjustering
PS 18/8 16/11740 Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - sluttbehandling av strategidokument
PS 18/10 18/113 Overtakelse av Aust-Agder Næringsselskap AS sine aksjer i Avigo AS og Durapart AS
PS 18/11 17/153 Forvaltningsrevisjonsrapport - Praktisering av reglement ved studieturer i videregående skole
18/1 18/139 IKO - Systematisk frafallsforbygging i videregående skole, status pr. 31.12.2017