Et historisk budsjett

Arendal, 20.11.2018: – Forslaget til økonomiplan som legges frem for fylkestinget i dag, er det siste for Aust-Agder fylkeskommune. Den neste økonomiplanen som legges frem vil være for Agder fylkeskommune. Budsjettet for 2019 og økonomiplanen 2019-2022 er således historiske dokumenter, sier fylkesrådmann John G. Bergh.

Fylkesrådmannen la i dag frem forslag til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter (RUP) 2019 for fylkestinget i Aust-Agder. Fylkestinget har tidligere vedtatt en rekke tiltak som følges opp i forslaget til økonomiplan. Forslaget, som ble lagt frem på Sam Eyde videregående skole etter den offisielle åpningen av byggetrinn 2, inneholder blant annet følgende satsinger:

• ny videregående skole i Tvedestrand til 600 mill. kroner

• ny samlokalisert fagskole og tannklinikk i Grimstad til 325 mill. kroner

• 668 mill. kroner til investeringer på fylkesveger, hvorav 44 mill. kroner er finansiert av bompenger

• fortsatt satsing på kompetanse og kvalitet i tjenesteproduksjon

Investerer for fremtidens generasjoner
– Hovedgrepet vi gjør i økonomiplanen er å investere tungt i fremtidens generasjoner gjennom nye skolebygninger, veger og andre tiltak. Vi satser på utdannelse for å legge til rette for den kompetansen som i fremtiden skal sikre oss nye arbeidsplasser. Vi satser på veger for å knytte fylket tettere sammen. Og vi satser gjennom prosjektene på byggearbeider som innen kort tid vil gi viktige impulser til bygge- og anleggsbransjen og skape lokale ringvirkninger, sier Bergh og fortsetter:

– For å finansiere økte kostnader som følge av investeringene, må vi bruke av tidligere oppsparte midler slik at driften i størst mulig grad kan skjermes. Fylkestinget har her vært forutseende og bygget opp et disposisjonsfond som i den kommende økonomiplanperioden vil gå ned fra 139,1 til 11,5 mill. kroner. Det har vært og er en del av fylkeskommunens økonomiske strategi at når vi har ledige midler, så skal disse tilføres fondet. Slik kan vi nå investere i fremtiden og skape arbeidsplasser, sier Bergh.

Videregående skoler
Den nye videregående skolen til 600 mill. kroner i Tvedestrand er i ferd med å reise seg på Mjåvann med et samlet areal på 14 000 kvm. Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune investerer over 900 mill. kroner inkludert ny veg fra ny E18 ved Grenstøl til den nye skolen. Arbeidene er godt i gang, og vil være ferdige til skolestart i 2020.

– Ny fylkesveg, ny E18 og ny videregående skole er store utviklingsprosjekter og knytter Tvedestrand og skolen tett opp mot Arendal. Samtidig vil også østre del av Arendal få lettere tilgang til E18 via den nye fylkesvegen, sier Bergh og fortsetter:

– I investeringsbudsjettet er det også satt av penger til ny samlokalisert fagskole og tannklinikk i Grimstad. I fylkesutvalget i juni i år ble det vedtatt å kjøpe tomt av Grømskogen As på om lag 6 mål. Tomten ligger nær UiA og Dahlske videregående skole og vil gi gode synergier. Byggekostnadene er beregnet til 325 mill. kroner.

Fylkesveg
Fylkeskommunen har ansvar for 1 558 kilometer fylkesveger og 99 kilometer gang- og sykkelveger. Et godt utbygd vegnett er en forutsetning for å få til en felles arbeids-, bolig- og serviceregion. Fylkestinget vedtok i oktober 2017 fylkesvegplan 2017-2024 med handlingsprogram. Sammenlignet med dette er det gjort endringer i noen av kostnadsanslagene og lagt opp til forsert fremdrift for noen prosjekter. Det innebærer at en i neste fireårsperiode skal bruke 668,5 mill. kroner til investeringer i fylkesveg. I dette er bompengeprosjektene som fylkestinget vedtok i oktober inkludert med 44 mill. kroner.

Økninger i utdanningssektoren
Selv med nedgang i elevtall i grunnskolen er det økte utgifter i utdanningssektoren. Dette har bl.a. sammenheng med økning i tallet på lærekontrakter der en over en periode på to år har økt antall nytegninger med 80. Kapasiteten overfor voksne er også økt betydelig de to siste årene, og fylkeskommunen har ikke tidligere hatt så mange deltakere på voksenopplæring som i dag.

Om utarbeidelsen av budsjettet
Regjeringens forslag til statsbudsjett er lagt til grunn ved utarbeidelsen av forslaget. Regionplan Agder 2020, som er det viktigste styringsdokumentet for Aust-Agder og Vest-Agder, er med å danne grunnlaget for forslaget. Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Også for 2019 er det utarbeidet felles program for regionale utviklingsprosjekter med Vest-Agder fylkeskommune (RUP Agder) og regionale utviklingsprosjekter for Aust-Agder (RUP Aust-Agder). Målsettingen for begge er å følge opp regionplan Agder 2020.

Les hele forslaget her: https://www.austagderfk.no/budsjett

For ytterligere kommentarer, kontakt gjerne:
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693, john.g.bergh@austagderfk.no
- Økonomisjef Ebba Laabakk, mobil 950 48 688, ebba.laabakk@austagderfk.no