Auksjon av akvakulturtillatelser

Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret. De nye tillatelsene vil tildeles i produksjonsområdene 1 og 7 - 13. Tillatelsene vil tildeles gjennom en simultan klokkeauksjon som starter 18. juni.

Nærings- og fiskeridepartementet lyser med dette ut nye tillatelser til akvakultur med matfisk
av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med
matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

De nye tillatelsene vil tildeles i produksjonsområdene 1 og 7-13, jf. forskrift 16. januar 2017
nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret
(produksjonsområdeforskriften). Geografisk avgrensning for hvert produksjonsområde er
listet opp i produksjonsområdeforskriftens vedlegg.

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det
produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse gir imidlertid ingen
rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i
tilfelle omsøkes på ordinært vis.

Tillatelsene vil tildeles gjennom en simultan klokkeauksjon som starter 18. juni 2018. Antallet
tilsagn om tillatelser og størrelsen på disse bestemmes gjennom auksjonen. Antall tonn
produksjonskapasitet som tildeles i hvert produksjonsområde vil offentliggjøres på
Fiskeridirektoratets nettsider forut for auksjonen. Bud som avgis i auksjonen er bindende.

For å delta i auksjonen må budgivere registrere seg på forhånd på fastsatt skjema. Nærmere
tidspunkt for auksjonen og nettside vil bli annonsert til godkjente budgivere ved oppgitt
kontaktperson.

Les mer om registrering her.

Ny informasjon om auksjonen offentliggjøres fortløpende på Fiskeridirektoratets nettsider.

Informasjon om regjenringens utredning og eventuelt forslag til frunnrente for havbruk er tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider.