Fylkesutvalgets vedtak 13. mars 2018

Fylkesutvalget vedtok å fremme innsigelse til reguleringsplan for Brennvika, Borøya i Tvedestrand. Fylkesutvalget vedtok også å sette av 1 150 000 kroner til en tilskuddsordning for oppfølging av Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold i 2018 som kommunene kan søke på, gjerne i samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger. Videre oppfordrer fylkesutvalget regjeringen til snarest å behandle KVU/KS1 for Grenlandsbanen, slik at kommunedelplanprosessen kan komme i gang.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 13. mars 2018. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

REGULERINGSPLAN - BRENNVIKA, BORØYA I TVEDESTRAND KOMMUNE
Fylkesutvalget vedtok å fremme innsigelse til reguleringsplan for Brennvika.

Bakgrunnen for innsigelsen er at deler av planområdet er gitt en utforming som ikke ivaretar de verdiene som kan knyttets til det bevaringsverdige kulturmiljøet i Borøykilen.

Innsigelsen er knyttet til den foreslåtte atkomstveien inn i området og den foreslåtte arealutnyttelsen i byggeområdene BF1 og BF2.

Fylkesutvalget vil anbefale at kommunen vurderer om det er grunnlag for å utrede alternative veiatkomster.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


TILSKUDDSORDNING FOR OPPFØLGING AV REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD I 2018
Fylkesutvalget anerkjenner kommunene som en viktig arena for å styrke likestillingen og bedre levekårene i Aust-Agder.

For å støtte opp om arbeidet, og bidra til konkrete tiltak i kommunene, settes det av en tilskuddsordning på 1 150 000 kroner til oppfølging av LIM-planen i 2018 som kommunene kan søke på, gjerne i samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger.

Det forutsettes en kommunal egenandel på minst 30 %.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE TIL Å FRAVIKE REGIONAL PLANBESTEMMELSE OM HANDELSETABLERINGER FOR Å ETABLERE KJØKKENBUTIKK PÅ STOA I ARENDAL KOMMUNE
Fylkesutvalget utsatte behandlingen av søknaden om samtykke til å fravike regional planbestemmelse for å etablere kjøkkenbutikk på Stoa i Arendal.

Grunnlaget for dette er at fylkesutvalget ønsker en oversikt over etableringer på Stoa etter at regional planbestemmelse ble vedtatt.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


OPPSTARTSMELDING FV 411 MØLLEBEKKEN BRU, NY BRU
Fylkesutvalget vedtok å igangsette prosjektet fv 411 Møllebekken bru innenfor en kostnadsramme på 1,6 mill. kroner inkludert mva.

Prosjektet finansieres over investeringsbudsjettet for 2018.

Åpning av Møllebekken over Jacob Aalls plass er et stedsutviklingsprosjekt igangsatt av Tvedestrand kommune.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


INVITASJON TIL Å DELTA I NASJONAL ORDNING MED FYLKESVISE MOBBEOMBUD FOR BARNEHAGER OG GRUNNSKOLE
Aust-Agder fylkeskommune deltar i nasjonal ordning med mobbeombud for barnehager og grunnskole fram til permanent ordning er på plass.

Stillingsopprettelse og nødvendige budsjettendringer gjøres i forbindelse med tertialrapporten for 1. tertial.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no


Uttalelse fra fylkesutvalget:
OPPFORDRING TIL REGJERINGEN OM SNAREST Å BEHANDLE KVU OG KS1 FOR GRENLANDSBANEN
«KVU for Grenlandsbanen ble behandlet i fylkestinget i Aust-Agder i oktober 2016 og anbefalingen fra Jernbaneverket fikk full tilslutning (M1T).

Vi er kjent med anbefalingen fra KS1-konsulentene, og at denne ikke er sammenfallende med Jernbanedirektoratet sin anbefaling. Grunnene for at de to utredningene har konkludert ulikt, er gjort rede for av Jernbanedirektoratet, og det er ikke overraskende at anbefalingene går i hver sin retning når det er lagt til grunn ulike forutsetninger.   Det er et svært godt signal at både regjering og Storting har «satt av» kr. 1,5 mrd. til oppstart av prosjektet i siste del av planperioden i NTP 2018-2029. I tråd med Regjeringen og Stortinget sine klare anbefalinger om helhetlig og sammenhengende planlegging og utbygging, er det nå nødvendig å komme i gang med kommunedelplanprosessen. Kunnskap er ferskvare. Det er derfor svært viktig at det ikke går for lang tid mellom ferdig utredning og oppstart av påfølgende planprosess etter plan- og bygningsloven. Dette er også avgjørende viktig for å få en avklaring på arealbehovet rundt Porsgrunn stasjon. Manglende avklaring setter en effektiv stopper for videre byvekst og utvikling.

Fylkesutvalget i Aust-Agder oppfordrer derfor Regjeringen til snarest å behandle KVU/KS1 for Grenlandsbanen, slik at kommunedelplanprosessen kan komme i gang.»


Andre saker og meldinger som ble behandlet:

PS 18/22 18/1882 Framtidig fylkesveg Krøgenes - Longum. Søknad om fravik fra vegnormalene
PS 18/24 18/2194 SMI-skolen - leieavtale 18/2 18/2043 Folkehelseprogram for Agder 2018 - status i prosjektarbeidet
18/3 17/8804 Tilskudd til kulturformål og kunstproduksjon - fordeling 2018
18/4 17/10610 Folkehelse- og stedsutviklingsmidler til kommunene i Aust-Agder
18/5 17/1192 Uttalelse til Kommuneplan for Evje og Hornnes kommune 2018-2029
18/6 17/10603 Melding - Rapport fra RIS senteret "Centre for Advanced studies in Regional Innovation Strategies" for perioden 2015-2017
18/7 18/2353 Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder
18/8 18/2028 Fylkesordførerens bevilgning for 2017