Fylkesutvalgets vedtak 8. mai 2018

Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens forslag til klasseoppsett med endringen at Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt, skal ha to klasser på Vg 1 Naturbruk og ikke reduseres med en klasse. Fylkesutvalget bevilget også et tilskudd på inntil 200 000 kroner til et pilotprosjekt for utvikling av et program for bærekraftig forretningsutvikling og økt konkurransekraft. Fylkesutvalget vedtok i tillegg at det bevilges 72 000 kroner til prosjektet Ung Medvirkning Agder 2020. Fylkesutvalget vedtok videre at byggingen av prosjektet fv 420 Natvig, gang- og sykkelveg / fortau, igangsettes innenfor en kostnadsramme på 5,5 mill. kroner.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 8. mai 2018. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no
- Fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

SØKNAD FRA NHO AGDER OM TILSKUDD TIL PILOTPROSJEKT GREEN PLANET STRATEGY, PROGRAM FOR ØKT KONKURRANSEKRAFT I NÆRINGSLIVET
Fylkesutvalget bevilget et tilskudd på inntil 200 000 kroner til delvis finansiering av et pilotprosjekt for utvikling av et program for bærekraftig forretningsutvikling og økt konkurransekraft.

Green Planet Strategy (GPS) programmet skal være brukerfokusert designet for å gi bedrifter en arena hvor de kan gripe forretningsmuligheter som ligger i å ta samfunns- og miljøansvar.

Programmet skal tilføre bedrifter forskningsbasert kompetanse, tilgang på kompetansebyggende ressurser og være en pådriver for bærekraftig innovasjon og produktutvikling.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2018/2019 - KLASSEOPPSETT
Fylkesutvalget vedtok fylkesrådmannens forslag til klasseoppsett med endringen at Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt, skal ha to klasser på Vg 1 Naturbruk og ikke reduseres med en klasse.

Fylkesutvalget ber også om at det i budsjettet for 2019 settes av midler til markedsføring av utdanningsprogrammet naturbruk.

Fylkesrådmannens forslag som for øvrig ble vedtatt kan leses her: https://sru.austagderfk.no/api/utvalg/200103/moter/291810/behandlinger/2/0

Bakgrunnen for årets klasseoppsett er en liten nedgang i antall søkere med ungdomsrett til videregående opplæring i Aust-Agder, sammenliknet med fjoråret. Dette er som forventet, og skyldes færre ungdommer i de aktuelle årskullene. Flere ungdommer søker seg til yrkesfaglige tilbud på Vg1-nivå, og det er særlig en økning til Helse- og oppvekstfag og Bygg- og anleggsteknikk.

Klasseoppsettet innebærer enkelte justeringer sammenliknet med vedtatt budsjett. Det reduseres klasser som det vil være vanskelig å fylle opp, og opprettes klasser der det er mulig og nødvendig for å oppfylle søkernes rettigheter. Mange av de plassene som ligger an til å bli ledige gitt nåværende søkermasse, blir antagelig vanskelige å fylle opp. Dette skyldes til dels beliggenhet, og til dels søkermønstre. Mange søker seg kun til oversøkte utdanningsprogrammer på vg1, og har rett til ett av tre ønskede utdanningsprogram.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no


TILSKUDD TIL PROSJEKT - UNG MEDVIRKNING AGDER 2020
Fylkesutvalget vedtok at det bevilges 72 000 kroner til prosjektet Ung Medvirkning Agder 2020.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Barne- og ungdomsrådet i Agder, Elevorganisasjonene i Aust- og Vest- Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Prosjektet har fått 180 000 kroner i støtte fra Aktiv Ungdom, EUs program for ungdom og ungdomsarbeidere.

Kontakt: Fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no


OPPSTARTSMELDING FV 420 NATVIG, GSV/FORTAU
Fylkesutvalget vedtok at byggingen av prosjektet fv 420 Natvig, gsv/fortau, igangsettes innenfor en kostnadsramme på 5,5 mill. kroner inkludert mva.

Det tas sikte på å ferdigstille prosjektet til skolestart høsten 2018.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

Andre saker og meldinger som ble behandlet:
PS 18/40 18/2601 Unntatt offentlighet: Offl § 26.2
PS 18/43 18/4029 Bygningsmessige tilpasninger ved Møglestu videregående skole
PS 18/46 16/11444 Søknad om konsesjon for videre drift av Fosstveit kraftverk i Tvedestrand kommune
PS 18/47 16/2111 Valg i fylkesutvalget
PS 18/48 18/4074 Unntatt offentlighet: Offl § 23.1
18/9 17/10686 Tildeling av tilskuddsmidler til friluftslivstiltak 2018