Fellesnemndas vedtak 05.09.17

Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, ble valgt til leder for fellesnemnda på det konstituerende møtet 5. september. Tellef Inge Mørland, fylkesordfører i Aust-Agder, ble valgt til nestleder. Fellesnemnda vedtok videre at fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune utnevnes som midlertidig prosjektleder for perioden fra d.d. og inntil 30.06.2018. Fellesnemnda tok fremdriftsplanen for arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen til etterretning.

Fellesnemda på sitt konstituerende møte 5. september 2017 på Hotel Norge i Lillesand. I forgrunnen fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland og fylkesvaraordfører i Vest-Agder Tore Askildsen, flankert av fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune og fylkesrådmann Tine Sundtoft i Vest-Agder fylkeskommune. Foto: Vest-Agder fylkeskommune.

Fellesnemnda holdt sitt konstituerende møte 5. september på Hotel Norge i Lillesand. Fellesnemnda består av 22 medlemmer, 11 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder, og skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene.

Saksfremleggene til møtet kan i sin helhet leses på møtekalenderen her hvor protokoll også vil bli lagt ut.

Fellesnemnda vedtok følgende i møtet:

Valg av leder og nestleder

Som leder for fellesnemnda velges Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder. Som nestleder for fellesnemnda velges Tellef Inge Mørland, fylkesordfører i Aust-Agder.

 

Valg av arbeidsgivers representanter til partssammensatt utvalg

Som fylkeskommunens representanter i det partssammensatte utvalget (PSU) velges:

Leder:

Gro Bråten, AP

Nestleder: Terje Damman, H

Øvrige medlemmer fra Aust-Agder:

1. Jon-Olav Strand, KrF

2. Torunn Ostad, H

Øvrig medlem fra Vest-Agder:

1. Nils Harald Rennestraum, AP

Arbeidstakersiden har tidligere valgt følgende representanter til PSU:

Fra Aust-Agder fylkeskommune:

• Medlemmer: Klaus Allan Eide (Utdanningsforbundet) og Randi Gunsteinsen (LO)

• Personlige varamedlemmer:

• Varamedlem for Eide: Torleiv Olavson Momrak (Akademikerne)

• Varamedlem for Gunsteinsen: Jane-Berith Minde Høst (LO)

Fra Vest-Agder fylkeskommune:

• Medlemmer: Atle Oanes (Unio) og Kjell Holthe (Akademikerne)

• Varamedlemmer i rekke:

• 1. vara Bjørg Hellem (LO)

• 2. vara Synnøve Prebensen (YS)

Bakgrunnen er at Aust-Agder fylkesting og Vest-Agder fylkesting 21. juni 2017 vedtok at det opprettes et partssammensatt utvalg med 9 medlemmer. Det partssammensatte utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

 

Delegeringsreglement til prosjektleder fra fellesnemnda

Fellesnemnda vedtok å delegere følgende fullmakter til prosjektleder:

- Utarbeide en detaljert plan for sammenslåingen (organisering og tidsplan med milepæler).

- Etablere prosjektorganisasjonen og sørge for å gjennomføre prosjektet.

- Fastsette administrativ organisering av den nye fylkeskommunen etter drøftelse med fellesnemnda.

- Fastsette bemanningsplan i nødvendig utstrekning for den nye fylkeskommunen og innplassere i stillinger etter drøftelse i fellesnemnda.

- Foreta utlysinger og tilsette i ledige stillinger.

- Generell fullmakt til å ivareta arbeidsgiverfunksjonen for den nye fylkeskommunen.

- Ansvar for prosjektregnskap, økonomistyring, arkiv og samhandling mellom fylkeskommunene.

- Utarbeider forslag til økonomiplan og budsjett for Agder fylkeskommune for 2020-2023.

 

Ansettelse av prosjektleder og midlertidig prosjektleder

Fellesnemnda starter prosessen med å tilsette prosjektleder for sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder / ny fremtidig fylkesrådmann så raskt som mulig. Fellesnemnda oppnevnte Terje Damman, Gro Bråten og Tore Askildsen som medlemmer i ansettelsesutvalget. I tillegg oppnevner arbeidstakerorganisasjonene to representanter til ansettelsesutvalget. Til å bistå ansettelsesutvalget/fellesnemnda i dette arbeidet engasjeres eksternt rekrutteringsbyrå.

Som midlertidig prosjektleder utnevnes fylkesrådmann Arild Eielsen for perioden fra d.d. og inntil 30.06.2018.

 

Oppnevning av utvalg til å utrede politisk organisering

Det etableres en politisk arbeidsgruppe til å utrede politisk organisering mv. i den nye fylkeskommunen.

Arbeidsgruppen får mandat til å utrede alternativer og foreslå løsninger for fellesnemnda med hensyn til politisk organisering, politiske reglementer, valg av fylkesvåpen og eventuelle andre symboler i den nye fylkeskommunen og representasjon i styrer og råd hvor den nye fylkeskommunen blir representert

Arbeidsgruppen skal bestå av følgende medlemmer:

Fra Vest-Agder:

Anne Bystadhagen, AP

Janne Nystøl, Krf

Morthen Ekeland, SV

Sally Vennesland, H

Steinar Andersen, FrP

Fra Aust-Agder:

Knut Austad, SP

Nils Johannes Nilsen, AP

Tormod Vågsnes, KrF

Sara Sægrov Ruud, V

Arild Windsland, H

 

Fremdrift i arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen

Fellesnemnda tar fremdriftsplanen til etterretning.

 

Møteplan

Fellesnemnda vedtok at neste møte avholdes 10. oktober.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

- Fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

- Fylkesrådmann Tine Sundtoft i Vest-Agder fylkeskommune, 950 20 265 / tine.sundtoft@vaf.no