Bygningsvernprisen 2016 til bolighuset på Røed

Arendal, 14.06.16: Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2016 tildeles Berit og Øyvind Riiber Boye.

Prisvinnere Berit og Øyvind Riiber Boye. Foto: Jan Aabøe, AAfk

- Prisen gis for særlig fortjenestefull innsats for å ta vare på bolighuset på Røed som et viktig kulturminne, sa fylkesordfører Tellef Inge Mørland, da han overrakte bygningsvernprisen på fylkestingets møte 14. juni 2016.

- Det er fylkeskommunens vurdering at både eier og de involverte håndverkerne har utført en istandsetting som er forbilledlig både med tanke på utførelse og når det gjelder de valg som er gjort underveis i prosessen, fulgte Mørland opp.

Et omfattende arbeid
Huset er oppført rundt 1780 i 2 ½ etasje av Halvor Thomassen Riiber (1744 – 1806), og har vært i familiens eie helt fram til i dag. Rundt 1900 ble det mot vest oppført et bryggerhustilbygg i 1,5 etasje.

Da nye eiere overtok huset rundt 2003 satte de i gang med en omfattende istandsetting. I yttervegger måtte en stor del av tømmerkonstruksjonen skiftes og repareres. Særlig under vinduer og i bunnsvill var det store råteskader. Eier har dokumentert at det gikk med ca. 600 timer til istandsetting av tømmerkjernene. Utvendig kledning er bevart der dette var mulig. Ny kledning er utført med malmfuru og høvlet med tilnærmet lik profil som eksisterende. De fleste vinduene er reparert og satt inn på nytt. Noen av de gamle vinduene sto i huset da eier overtok, men flere ble funnet i uthuset. Taket er reparert og gammel teglstein er tatt av, renset og lagt på plass igjen.

Innvendig er så mye som mulig av bjelkelag og gulvbord tatt vare på. Det er også utført et nitidig arbeid med å sette i stand eller kopiere innvendige bygningsdeler som innvendig panel trappegelender og listverk. Alt av nytt panel og listverk er håndhøvlet og alt malearbeid er utført med linoljemaling.

Samarbeid med fylkeskommunen
Tilbygget fra 1900 var såpass dårlig at eier, i samråd med kulturminnevernseksjonen i fylkeskommunen, kom fram til at det måtte rives. Nytt tilbygg er oppført tilnærmet som en kopi av det gamle. Utformingen er gjort i nært samarbeid med kulturminnevernseksjonen.

Alt arbeidet er fyldig dokumentert i en egen rapport. Her er arbeidet både beskrevet og dokumentert med foto. Eier har også redegjort for hvordan de i løpet av prosessen fikk ny kunnskap om gamle hus. På den måten fikk de ny erkjennelse av de verdiene som de gjennom arbeidet med huset var med på å ivareta. I denne prosessen bidro i stor grad den håndverkeren som i all hovedsak var ansvarlig for istandsettingen: Øyvind Mauren.

- Da eier startet arbeidet, var teknisk stand slik at huset av svært mange ville vært vurdert som et håpløst prosjekt. Eier har selv uttalt at i de i forkant hadde god kontakt med Aust-Agder fylkeskommune og fikk gode råd om hvordan arbeidet burde legges opp. De fant også fram til gode håndverkere med kunnskap om gamle hus og hvordan slike hus bør settes i stand. Denne typen samarbeid er jeg som fylkesordfører spesielt glad for at fylkeskommunen kan bidra til, sa Mørland under tildelingen på fylkeshuset i Arendal.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
- Fylkesordfører Tellef Inge Mørland, mobil 901 59 498, tellef.inge.morland@austagderfk.no
- Seksjonsleder kulturminnevern Aadne Gunnar Sollid, mobil 909 61 720, Aadne.Gunnar.Sollid@austagderfk.no