Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er å vurdere den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studie, ny jobb eller høyere lønn. Etter en realkompetansevurdering vil du kunne få et kompetansebevis som kan være nyttig ved jobbsøking for deg som vurderer nye muligheter.

Realkompetanse

Er du voksen uten rett til videregående opplæring, har du rett til å få vurdert din realkompetanse dersom du blir henvist til fylkeskommunen av kommunen eller Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Det er da henvisende instans som skal dekke utgiftene til vurderingen. Fylkeskommunen kan også realkompetansevurdere andre voksne, men kan da ta seg betalt for tjenesten.

Kartlegging av kompetanse

I Aust-Agder starter en realkompetansevurdering alltid med en gjennomgang av all skriftlig dokumentasjon du har for arbeidserfaring, kurs, tillitsverv, opplæring osv. I det offentlige utdanningssystemet er det læreplanmålene i den aktuelle utdanningen som er vurderingskriterium.

I tillegg til dette gjennomføres det samtalebasert vurdering, der du får møte en fagkonsulent som vurderer din realkompetansen ved bruk av metoder som samtale, vurdering av dokumentasjon eller vurdering av praktisk arbeid.

Viktig informasjon når du skal søke vurdering

For alle som skal ha vurdert sin realkompetanse er det et krav om å lage sin egen CV, og samle sammen det som finnes av dokumentasjon på arbeidsforhold, tidligere opplæring med mer.

Dokumentasjon kan være attester og kursbevis eller andre dokumenter fra ulike former for læringsaktiviteter. Dokumentasjon kan også være egenerklæringer som beskriver kompetanse opparbeidet på en arbeidsplass. En CV kan gi nyttig oversikt over opparbeidet realkompetanse.

Her finner du eksempel på verktøy for å dokumentere egen kompetanse.