Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Norges Forskningsråd. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte, men det er en forutsetning at man ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere. Det er ikke anledning for offentlige virksomheter å søke.

Rammer for støtte

Forskningsmobilisering Agder kan gi inntil 50% støtte til nye forskningsprosjekter, maksimalt kr. 200 000, og prosjekter vil i hovedsak støtte prosjekter som kan skape grunnlag for å senere utvikle prosjekter til Regionalt forskningsfond (RFF), hovedprosjekter i Forskningsrådet og andre programmer både regionalt, nasjonalt og i EU-systemet.

Det er ingen søknadsfrister og søknadene behandles fortløpende med kort saksbehandlingstid. Programmet varer ut 2019, og har en ramme på ca 24 millioner kroner, så det er rom for mange prosjekter.

Kompetanseområder

For å komme i betraktning må prosjektene ligge innenfor de kompetanseområder som programmet satser på. Disse er definert som følger:

  • Automatisering, robotisering og digitalisering
  • Ny teknologi og nye forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi

Aller helst ser vi at omstilling til grønn økonomi ligger til grunn for alle prosjekter, og dette vil bli vektlagt og prioritert i søknadsbehandlingen, men det er ikke et krav. Det aller viktigste er at bedriftene kommer i gang med forskning i sine innovasjonsprosesser.

Virkemidler

Aktuelle virkemidler i Forskningsmobilisering Agder er kompetansemegling, forprosjekter, mobilitetsprosjekter og nettverksmøter. Kombinasjon av flere virkemidler er både mulig og ønskelig. Les mer

For bedrifter som allerede har erfaring med forskning henviser vi til andre programmer som er bedre tilpasset, som for eksempel Regionalt forskningsfond (RFF). Det såkalte «Virkemiddelapparatet» er stort og omfattende med svært mange programmer, og kan virke komplisert og uoversiktlig og mange vegrer seg for å begi seg i kast med vanskelige søknadsprosesser. Forskningsmobilisering Agder har god oversikt, og vil være behjelpelig med å lose din bedrift videre til riktig instans dersom dere ikke er helt innenfor rammene i eget program.

Hvordan søker man?

Søknadene skal sendes inn via ‘Mitt nettsted’ på Forskningsrådets nettsider, men vi ber om at bedrifter som søker tar kontakt med FM Agders prosjektleder eller kompetansemegler på forhånd, for et møte om prosjektet og for å sikre at søknadene blir så gode som mulig.

Når du er klar for å søke, så laster du ned aktuell søknadsmal først:

Mal for forprosjekt (.docx)


Mal for mobilitetsprosjekt (.docx)Den utfylte teksten fra malen kopieres over i Forskningsrådets elektroniske søknadsskjema. Skriv så kort og konkret som mulig, max 5 sider totalt!

Mer informasjon om FORREGION på Forskningsrådets sider. 

Kontaktinformasjon: 


Prosjektleder Bjarne Sverkeli


Mobil: 90 70 61 60


E-post: bjarne.sverkeli@austagderfk.no