Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Norges Forskningsråd. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte, men det er en forutsetning at man ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere. Det er ikke anledning for offentlige virksomheter å søke.

Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller EUs Horisont 2020.

Rammer for støtte

Forskningsmobilisering Agder kan gi inntil 50% støtte til nye forskningsprosjekter, minimum kr. 100 000 og maksimalt kr. 200 000. Minimum 80% av støtten skal gå til innkjøp av FOU-tjenester.

Støtten blir tildelt som bagatellmessig støtte, med hjemmel i Kommisjonsforordning nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 § 2. Et foretak kan totalt få tildelt maksimalt 200 000 euro (ca 1,95 millioner kroner) i bagatellmessig støtte i løpet av en tre-årsperiode. Hvis bedriften finner ut at de vil overstige dette beløpet anbefales det å utsette søknaden til neste år.

Det er ingen søknadsfrister og søknadene behandles fortløpende med kort saksbehandlingstid, maksimum tre uker.

Hvem kan søke?

Bedrifter med liten forskningserfaring som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen.

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FoU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor Forskningsrådet.

Krav til FoU-partner

Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner. 

Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være samarbeidspartner.
Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-partner. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-partner har faglig kompetanse på området.

Forskningsorganisasjonen skal registreres som samarbeidspartner i søknadsskjemaet.

Kompetanseområder

For å komme i betraktning må prosjektene ligge innenfor de kompetanseområder som programmet satser på. Disse er definert som følger:

  • Ny teknologi innenfor automatisering, robotisering og digitalisering
  • Ny teknologi og nye forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi

Det forventes at omstilling til grønn økonomi ligger til grunn for alle prosjekter, og dette vil bli vektlagt og prioritert i søknadsbehandlingen.

Virkemidler

Aktuelle virkemidler i Forskningsmobilisering Agder er kompetansemegling, forprosjekter, mobilitetsprosjekter og nettverksmøter. Kombinasjon av flere virkemidler er både mulig og ønskelig. Les mer

Hvordan søker man?

Alle som skal søke må ta kontakt med en kompetansemegler først. Kompetansemegleren kan gi råd om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle forskningsmiljø for prosjektet.  Finn din nærmeste kompetansemegler her:

Kompetansemeglere for Forskningsmobilisering Agder 

Før søknaden sendes inn skal den forevises prosjektleder for Forskningsmobilisering Agder hos fylkeskommunen for kvalitetssikring. Les veiledningen i søknadsmalen nøye, og husk å få med alle obligatoriske vedlegg. Søknaden skal vedlegges egenerklæring om bagatellmessig støtte, CV for prosjektleder og kopi av utfylt søknadsmal. Alle vedlegg må leveres i PDF-format. Søknader med manglende vedlegg avvises automatisk.

Søknadsmal og erklæring om bagatellmessig støtte lastes ned her:

Mal for forprosjekt

Egenerklæring for bagatellmessig støtte (.docx)

Den utfylte teksten fra malen kopieres over i Forskningsrådets elektroniske søknadsskjema. Søknaden skal være på maksimum 5 sider. Lengre søknader enn dette er ikke mulig å laste opp i systemet.

 

Mer informasjon om FORREGION på Forskningsrådets sider.

 

Kontaktinformasjon: 


Prosjektleder Bjarne Sverkeli


Mobil: 90 70 61 60

E-post: bjarne.sverkeli@austagderfk.no