Retningslinjer for fagbrev på jobb

Målgruppe for ordningen

Kandidater til fagbrev på jobb er ufaglærte voksne over 25 år. Departementet påpeker at dette ikke skal være til hinder for at også personer under 25 år kan inngå slike kontrakter.
Søker må ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende.
Søker må ha ett års allsidig praksis i faget før kontrakt om fagbrev på jobb blir inngått.
Søker må ha tegnet arbeidsavtale med en bedrift i hele kontraktsperioden, med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtaler. Krav om minst 50 % stilling. Bedriften må være godkjent lærebedrift hos fylkeskommunen.

Opplæringsloven kapittel 4, §4-1 – 4-7:
"Kandidat for fagbrev på jobb er etter denne lova den som har skrive ein kontrakt om opplæring på grunnlag av allsidig praksis og realkompetanse med sikte på fag- eller sveineprøve."

Avtalen

Når en kandidat til fagbrev på jobb tegner kontrakt, skal det bli gitt fradrag for året med praksis som er krevd i forkant av kontraktsinngåelsen og for eventuell realkompetanse. Det er likevel eit krav om ei minste kontraktstid på eitt år.

Læretiden blir beregnet ut fra opplæring/praksis og eventuell realkompetansevurdering.
Realkompetansevurdering skal avdekke hva den enkelte trenger opplæring i. Den viser hvilke kompetansemål i læreplanen for vg3 som kandidaten ikke behersker.

Fylkeskommunen gir basistilskudd 2 til fagbrev på jobb kontrakter.

Forskrift til opplæringsloven, § 3-56 omtaler "samla krav til praksis før fag-eller sveineprøve for kandidatar for fagbrev på jobb":
"For kandidat for fagbrev på jobb, er det mogleg å ta fag- og sveineprøva på grunnlag av allsidig praksis og opplæring. Samla krav til praksistid og opplæring før fag- eller sveineprøva skal ta utgangspunkt i lengda på lærefaget. For dei fleste faga vil det seie fire år i heiltidsstilling. Fylkeskommunen avgjer om den praksisen kandidaten viser til, kan godkjennast.

Før teikning av kontrakt, skal det stillast krav om minimum eitt års allsidig praksis i faget i heiltidsstilling. For kandidatar som ikkje har hatt heiltidsstilling, må praksisen reknast om til 100 prosent stilling. Ein stillingsbrøk på 80 prosent godkjennast som heiltid.

Opplæring

Kandidaten til fagbrev på jobb har rett til opplæring i samsvar med kontrakten. Det skal gå fram av kontrakten hvem som har ansvaret for de ulike delene av opplæringa etter den fastsatte læreplanen.

Lærebedriften har ansvar for å utvikle en intern plan for opplæringen, som skal sikre at kandidaten får en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen. 

Lærebedriften skal årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av kandidater for fagbrev på jobb.

Det er krav om bestått Vg3 skriftlig eksamen før fagprøven/svenneprøven kan gjennomføres. Det er ikke krav til fellesfag.

Retningslinjer fagbrev på jobb 

Meldingskjema

Meldingskjema medokumentasjon sendes:

Aust-Agder fylkeskommune, Fagopplæring-Aust-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Generell informasjon

Ønsker du og din bedrift å bli vurdert for fagbrev på jobb? Kontakt Elin Grønås tlf. 37017428 eller e-post: elin.gronas@austagderfk.no  


For andre forhold for kandidater for fagbrev på jobb, se Opplæringsloven §4-1 – 4-7.