Prøvenemnder

Arbeidet i prøvenemnda utgjør en viktig del av kvalitetsutviklingen i fag- og yrkesopplæringen. Dette arbeidet er med å legge premisser for den faglige standarden på norske fagarbeidere. Her finner du reglement og retningslinjer for prøvenemndene

Prøvenemnda for fag- og svenneprøver blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen (opplæringslova § 4-8) etter forslag fra partene i arbeidslivet.

Personer som utfører prøvenemndsarbeid får sine utgifter dekket av fylkeskommunen etter fastlagte takster.

Prøvenemnda sine oppgaver:

- Ansvar for å utarbeide oppgaver til praktisk prøve i samsvar med gjeldene læreplaner og forskrift, og utarbeide et grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid.

- Kan be om forslag fra bedriften, men er likevel ansvarlig for kvaliteten i prøven.

- Skal være tilstede på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt.

- Skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved prøveslutt. Prøvenmemnda sal ut i fra dokumentasjon og praktisk del fastsette karakteren.

- Skal fylle ut fullstendig prøveprotokoll og gi et godt bilde av gjennomføringen.

Opplæring av prøvenemnder 
Seksjon fagopplæring har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune gjennomført kurs for medlemmer av prøvenemndene vinter 2016. Yrkesfaglærere og representanter fra bransjene/opplæringskontorene har også deltatt i arbeidet med å  utvikle vurderingskriterier for fag/svenneprøvene.  Du finner vurderingskriteriene for de ulike utdanningsprogram her.

 Aktuelle dokumenter, reglement og retningslinjer for prøvenemder: