Lærebedrift

En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen har opplæring i sin bedrift.

Hva kreves for å være en godkjent lærebedrift?

Bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger i sin bedrift kan søke fylkeskommunen om å bli godkjent lærebedrift. Les mer i veileder for lærebedrifter i Agder. Alle bedrifter som har mulighet for å gi opplæring i fagets læreplan og som selv, eller ved ansatte fagarbeidere, har tilstrekkelig instruktørkompetanse kan søke om godkjenning. Bedrifter som ikke er tilsluttet et eget opplæringskontor søker fylkeskommunen om å bli godkjent som enkeltstående lærebedrift. Les mer om instruktørens oppgaver.

 

Ønsker du å bli lærebedrift?

Søker du mer informasjon kan du kontakte rådgivere på de ulike fag på Seksjon fagopplæring. Kontaktinformasjon finner du her. Du kan søke om å bli godkjent lærebedrift på dette skjema.

 

Opplæringskontor

De fleste bedrifter som har lærlinger er medlemmer av et opplæringskontor. Et slikt kontor er etablert av bransjene selv og har konsulenter tilsatt som sammen med bedriften gjennomfører og kvalitetssikrer lærlingens opplæring. Drift av opplæringskontor finansieres ved at det fylkeskommunale lærlingtilskuddet deles i en prosentvis andel mellom den bedriften lærlingen har sin læretid i og opplæringskontoret. Opplæringskontoret inngår lærekontrakten på vegne av sin medlemsbedrift og ved behov kan lærlingen omplasseres til annen medlemsbedrift i opplæringskontoret. Her finner du en oversikt over våre opplæringskontorer

Opplæringskontoret inngår kontrakten med lærlingen/lærekandidaten. Opplæringskontoret har det juridiske ansvaret for kontrakten. Det er vanligvis bedriften som ansetter lærlingen/lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret.

 

Enkeltstående lærebedrift

Bedrifter som vil inngå en lærekontrakt og som er i bransjer som ikke har tilbud om egne opplæringskontor, eller som av andre årsaker ikke ønsker å slutte seg til et opplæringskontor, kan søke fylkeskommunen om godkjenning som en enkeltstående lærebedrift. Lærekontrakt opprettes da med bedriften som opplæringsansvarlig etter læreplanens krav, og fylkeskommunalt lærlingtilskudd går da uavkortet til bedriften.

Rutiner for fagopplæring, opplæringskontor og pp-tjenesten

Det kan av og til være nødvendig for lærebedriften/opplæringskontor å søke om ekstra midler gjennom Utdanningsdirektoratet til opplæring av lærling/lærekandidat eller søke utvidelse av læretiden til lærling/lærekandidat. Før en slik søknad kan sendes må det foreligge en sakkyndig rapport fra pp-tjenesten. Her finner du rutiner for tilmelding til pp-tjenesten, og tilmeldingsskjema til ppt. Bedriften må også redgjøre for planlagt bruk av tilskuddet.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Yrkesfaglig fordypning som ble innført i Kunnskapsløftet, og utgjør en vesentlig del av fag- og yrkesopplæringen. Dette er et fag i yrkesfaglig utdanningsprogram påbåde på vg1 og vg2. Det er to klare målsettinger med faget: For det første skal faget gi elevene en opplevelse av at opplæringen er relevant for hans/hennes fremtidige yrkesutøvelse, og dermed gi den enkelte bedre motivasjon for gjennomføring. For det andre skal faget gi regional og lokalt nærlingsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov.

Merkeordning for godkjent lærebedrift

Lærlingløftet: Se film