Fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

Lærlinger skal opp til fag-/svenneprøve ved læretidens slutt og når teori er bestått. Lærekandidater skal opp til en kompetanseprøve når ved læretidens slutt. Praksiskandidater kan avlegge fag-/svenneprøve når tilstrekkelig praksis for faget er opparbeidet og tverrfaglig eksamen er bestått.

 Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, mens fagprøve brukes i industri og servicerettede fag. Betegnelsene er ofte knyttet til gamle tradisjoner. Et fagbrev og et svennebrev er dokumentasjon på fullført og bestått fagopplæring. Et kompetansebevis er dokumentasjon på at deler av fagopplæring er bestått.

For lærlinger og lærekandidater er det bedriften eller opplæringskontoret som melder opp til praktisk prøve. Som hovedregel ikke tidligere enn 2 måneder før, og ikke senere enn 2 måneder etter utløp av læretiden. Praksiskandidater melder seg opp selv.

Når oppmeldingen er godkjent av Aust-Agder fylkeskommune, sendes den over til prøvenemnda for faget og de involverte parter blir informert.

Lærebedrift og praksiskandidat kan komme med forslag til passende prøvearbeid. Det er prøvenemnda som godkjenner prøveforslagene og har ansvar for prøveoppgavene. Prøvens lengde varierer fra fag til fag, det orienterer prøvenemnda om. Prøven avlegges normalt i bedriften, eller på prøvestasjon.

En praktisk prøve, uansett fag, innholder fire deler:

- Planlegging med begrunnelse for valgte løsninger
- Gjennomføring av det faglige arbeidet
- Vurdering av eget prøvearbeid
- Dokumentasjon av eget prøvearbeid 

Prøvenemnda skal gi en samlet vurdering og karakter når prøven er avsluttet.

Følgende karakterer gis:

- Bestått meget godt
- Bestått
- Ikke bestått

Når prøven er bestått, utstedes vitnemål eller kompetansebevis. Det er klageadgang på "ikke bestått".

Aust-Agder fylkeskommune, sekjson for fagopplæring, arrangerer hvert år utdelinga av fag-/svennebrev til kandidater som har bestått det siste året. Dette arrangementet holdes i Arendal kulturhus, ofte i løpet av februar hvert år.

 

Vurderingskriterier

Når du skal avlegge fag- eller svenneprøve er det sentralt for deg å kjenne til vurderingskriteriene for faget ditt. Her finner du vurderingskriterier i de ulike yrkesfaglige utdanningsprogram.

 Vurderingsskjema for fagprøver Aust-Agder og Vest-Agder 

Vurderingsskjema for fagprøver i Aust-Agder

Godkjenning av utlandsk fag- og yrkesopplæring. Det er ikke fylkeskommunen som godkjenner utlandsk fag- og yrkesopplæring. Det må søkes godkjenning gjennom NORKUT.