Dokumenter fagopplæring

På denne side finnes skjema og rutiner for fagopplæring.

 

Oppmeldingsskjema til fag- og svenneprøve / kompetanseprøve
Oppmeldingsskjema for praksiskandidater
Oppmeldingsskjema for lærlinger, lærekandidater og elever
Andre skjema fagopplæring
Opplæringskontrakt
Lærekontrakt 
Søknadsskjema om godkjenning som lærebedrift
Skjema fortrinn til læreplass
Tilskuddsordninger lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater med særskilte behov
Lommefagbevis

Skjemaer prøvenemder 

Endring i læreforholdet (skjema)

PPT
Skjema for tilmelding til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - vedrørende lærling/lærekandidat
Samtykkeerklæring ved innhenting/overføring av informasjon

 Samarbeid mellom seksjon fagopplæring og PPT, lærlinger/lærekandidater

Spesialundervisning for lærekandidater i Aust-Agder

Kvalitetsdokumenter for fagopplæring

 Yrkesfaglig fordypning - YFF

Forslag til internplan
0. Forsvarlig system for oppfølging av fagopplæring i bedrift i Agder
1. Formidling av søkere til læreplass
2. Inngå og godkjenne lærekontrakter
3. Planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen i bedrift
4.Kvalitetssikre opplæring i bedrift
5.Oppmelding til og gjennomføring av fagprøve

6 .Heving av lære-/opplæringskontrakt

7. Måle-vurdere reell praksis på områder der det er utarbeidet et kvalitetsdokument
8.Korrigere og forbedre på områder der det er utarbeidet et kvalitetsdokument 

9. Rutiner for vedlikehold av kvalitetssystemet - arbeidsdokument

 Diverse vedlegg

Vedlegg 1 - Oversikt over aktiviteter i fagopplæring- Opplæringsloven 
Vedlegg 3 - Årshjul for seksjon fagopplæring
Vedlegg 4 - Veileder for lærebedrifter i Agder
Vedlegg 5 - "Fra elev til lærling"
Vedlegg 6 - forslag til opplæringsavtale
Vedlegg 7 - forslag til instruks for lærling/lærekandiat
Vedlegg 8 - Mal for samarbeidssamtale - årlig rapportering med opplæringskontor
Vedlegg 9 - Mal for samarbeidssamtale - årlig rapportering med enkeltstående lærebedrifter
Vedlegg 10 - Godkjenning av oppmelding til fag-svenneprøve
Vedlegg 11 - Praksiskandidat - vurdring av praksis og teori
Vedlegg 12 - Kompetanseprøve - prøveavvikling for lærekandidater
Vedlegg 13 - Fritak for vurdering for lærlinger i inntil 2 fellesfag
Vedlegg 14 - Heving av lære- opplæringskontrakt 
Vedlegg 15 - Melding om heving - søknad om heving av kontrakt
 
Samfunnskontrakter
Intensjonsavtale service og samferdsel 2014 - 2020
Samarbeidsavtale for restaurant- og matfag 2016 - 2020

Samfunnskontrakt for elektrofag 2016 - 2020

Samfunnskontrakt for helse- og oppvekstfag 2016-2020

Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020

Samfunnskontrakt for TIP-fagene 2016-2020

Samfunnskontrakt for bygg- og anleggsteknikk 2017-2020

Årets læring, instruktør og lærebedrift- skjema

Årets lærling

Årets lærling statutter

Årets instruktør

Årets instruktør statutter

Årets lærebedrift 

Årets lærebedrift statutter

 


Har du har spørsmål om skjema, ta kontakt med Elin Grønås på e-post elin.gronas@austagderfk.no eller på telefon: 37 01 74 28