Fagopplæring Aust-Agder

Her finner du det du trenger å vite for å ta en yrkesutdanning, bli lærebedrift eller jobbe i prøvenemnd

Aust-Agder er blant de fylkene som har det høyeste antall lærlinger i forhold til folketallet

Fag- og yrkesopplæringen ivaretas gjennom et godt og forpliktende samarbeid mellom mange aktører, hvor fylkeskommunen, partene i arbeidslivet, opplæringskontorene og lærebedriftene står svært sentralt.  

Fag- og yrkesopplæringen i Norge gjennomføres normalt for lærlinger/lære-kandidater med 2 år i skole og 2 år i bedrift. For voksene med lang praksis i faget er det mulig å avlegge fag- svenneprøve som praksiskandidat.