Fagopplæring Aust-Agder

For elever i videregående opplæring innen yrkesfaglige utdanningsområder vil opplæringen normalt bli avsluttet som lærling i bedrift. Årlig avlegger ca 500 lærlinger og praksiskandidater fag- eller svenneprøve i Aust-Agder.

Aust-Agder er blant de fylkene som har det høyeste antall lærlinger i forhold til folketallet

Fag- og yrkesopplæringen ivaretas gjennom et godt og forpliktende samarbeid mellom mange aktører, hvor utdanningsavdelingen, partene i arbeidslivet, opplæringskontorene og lærebedriftene står svært sentralt.

Fag- og yrkesopplæringen i Norge gjennomføres normalt for lærlinger/lære-kandidater med 2 år i skole og 2 år i bedrift. For voksene med lang praksis i faget er det mulig å avlegge fag- svenneprøve som praksiskandidat.

Skjema for kontrakt, fastsatt av Utdanningsdirektoratet, skal benyttes for alle lærekontrakter og opplæringskontrakter som er opprettet i medhold av lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregånde opplæringa (opplæringslova).

Lærlingløftet: Se film

Merkeordning for godkjente lærebedrifter

Samfunnskontrakt for flere læreplasser:

Intensjonsavtale for service og samferdsel  2013-2020 finner du her. 

Samfunnskontrakt for elektrofag 2016-2020 finner du her.

Samarbeidsavtale for restaurant- og matfag 2016-2020 finner du her. 

 

 

Aktuelle dokumenter for fagopplæring finner du her

Ansatte på seksjon fagopplæring