Lærlingens rettigheter

Som lærling er du arbeidstaker og rettighetene dine reguleres av bla arbeidsmiljøloven, ferieloven og tariffavtaler. Du skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, riktig lønn og en ferie på lik linje med andre arbeidstakere. Men som lærling har du også rettigheter knyttet til opplæringsloven. Du skal ikke bare drive med ”vanlig arbeid”, men også læres opp. Her kan du lese mer om rettighetene dine.

Jan Aabøe/AAfk

Lærebedriften har inngått avtale med fylkeskommunen og forpliktet seg til å gi deg opplæring. Opplæringsloven sier at du har blant annet krav på:

 • Lærekontrakt
 • Individuell plan for opplæringen i samsvar med læreplanen i faget ditt. Sammen med instruktør skal du planlegge opplæringen din, du skal være med å bestemme hvordan den skal gjennomføres og hvordan du skal vurderes.
 • Opplæring i arbeidsreglementet
 • Nødvendig teoriopplæring. For fag med teorikrav utover vg1 og vg2 skal lærebedriften dekke kostnadene for kjøp av tilleggsopplæringen.
 • Et godt arbeids- og læremiljø
 • Lærlingsamtale hvert halvår
 • Spesialundervisning på linje med elever hvis du ikke får utbytte av den ordinære opplæringa
 • En fagligkvalifisert person (faglig leder) som har overordnede ansvaret for opplæringa.
 • Å bli meldt opp til fag- svenne- eller kompetanseprøve og at nødvendig arbeidsplass, materialer og assistenthjelp blir stilt til disposisjon for deg.
 • Fagprøve normalt senest to måneder etter endt læretid


Du har også rett til lån og stipend i læretiden fra Lånekassen. Vær oppmerksom på at når du mottar lærlinglønn, så reduseres stipendet.


Som lærling eller lærekandidat er du også arbeidstaker, og rettighetene dine er slått fast i blant annet arbeidsmiljøloven, ferieloven og eventuell tariffavtale. Punktene nedenfor er generelle, så hvis lærebedriften følger tariffavtalen for bransjen, gir den bedre informasjonen om rettighetene dine. Be om å få en kopi hvis du ikke allerede har fått det!

Ferie og feriepenger

Du har rett til ferie og feriepenger på lik linje med andre arbeidstakere. Alle har lovbestemt rett til 25 virkedagers ferie i året, men noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale. Hovedperioden er fra 01.05 – 30.09 og arbeidstaker har rett til å ta ut tre uker sammenhengende ferie. Det er arbeidsgivers rett til å styre når den tas ut. Det vanlige er at lærling tar ferie når instruktøren tar ferie. Hvis de tar ferie på forskjellig tidspunkt, har bedriften ansvar for å finne en annen instruktør for lærlingen. Feriepenger er en del av lønnen din og opptjeningen skjer i kalenderåret før ferieåret. Vi får lønn i 11 måneder – den 12. er det feriepenger. Det vil si at lærlinger som har startet på høsten ikke har opptjent full ferie og får lite penger utbetalt den måneden ferien trekkes og feriepengene utbetales. Arbeidstaker kan kreve å få full ferietid (4 uker + 1 dag) uavhengig av opptjente feriepenger, men kan også motsette seg full ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Det vil si at de som har startet å jobbe høsten før, ikke trenger å ta ut full ferie, og blir da trukket tilsvarende mindre. Husk å gi beskjed til lønnsansvarlig i god tid så du trekkes for den ferietiden du tar ut! OBS! Lærlinger som avslutter kontrakten i august, må ta ferie før kontraktens utløp.

Overtid

Overtid må ikke brukes som et fast tillegg til den alminnelige arbeidstiden. Hovedregelen er at planlagt overtid ikke skal brukes, bare i særlige tilfeller. Hvis bedriften følger tariffavtalen for ditt yrke, vil den regulere lengden på arbeidstiden, bruk av overtid, og lønn. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstidsbestemmelsene blir fulgt. Du har som lærling rett og plikt til å nekte å være med på lovovertredelser.

Dersom ikke annet er avtalt, blir overtid avspasert. Det er også viktig at det avtales når det skal avspaseres.

Sykdom

Sykelønnsordningen for arbeidstakere gjelder for deg som lærling. Det betyr at du har krav på lønn under sykdom etter samme regler som andre arbeidstakere. Bedriften har liten mulighet til å heve kontrakten mens du er syk. Normalt kan ikke arbeidsgiver heve kontrakten i løpet av de første seks månedene du er borte pga. sykdom eller ulykke. Husk legeerklæring eller egenmelding ved sykdom.

Ved lengre tids fravær anbefales det at du tar kontakt med lærebedriften, opplæringskontoret eller fagopplæringen i fylkeskommunen.

Graviditet og fødsel

Du har som lærling krav på svangerskapspermisjon med lønn. Når slik permisjon innvilges, skal du og arbeidsgiver avtale nytt tidspunkt for fagprøve og fagopplæringstjenesten skal kontaktes. Det er forbudt å si opp deg som lærling på grunn av graviditet. Hvis bedriften ønsker å heve lærekontrakten din, kan de bare gjøre det hvis de kan bevise at de ville gjort det uavhengig av at du er blitt gravid.

Har du flere spørsmål – se her:

 • Fagopplæringstjenesten i Aust-Agder kan gi deg informasjon om rettighetene dine
 • Lærlingombudet er til for deg.  Send SMS eller ring.