Heving av lærekontrakt

Vær oppmerksom på konsekvensene ved å heve kontrakten

Jan Aabø/AAfk

Ved enighet:

Lærekontrakten/opplæringskontrakten kan heves hvis både du og lærebedriften din er enig om det, men det er viktig at du vet konsekvensene av en slik heving. Når du frivillig hever lærekontrakten din etter mer enn tre måneder i lære, faller retten til videregående opplæring bort. Hva betyr det? Du kan selvfølgelig få ny kontrakt eller plass i videregående skole, men du er ikke garantert noen av delene, slik du i utgangspunktet var. Fagopplæringstjenesten kan likevel vedta at du skal beholde denne retten.

Vær oppmerksom på at ”reell enighet” kreves. Det betyr at hvis du har blitt presset, truet eller ikke hadde noen mulighet til å forstå konsekvensene av å heve kontrakten, kan hevingen av kontrakten være ulovlig, jamfør avtaleloven.

Når enten du eller lærebedriften ønsker å heve lærekontrakten

Både du og lærebedriften kan søke om å få opphevet lærekontrakten. Søknaden skal være skriftlig og sendes fagopplæringstjenesten i Aust-Agder.

Dersom det er lærebedriften som ønsker å heve kontrakten, skal lærlingen/lærekandidaten forklare seg muntlig for den som skal fatte vedtaket.

Årsaker til at arbeidsgiver hever kontrakten:

Konkurs, permitteringer eller driftsinnskrenkninger kan føre til at bedriften ikke lenger ser seg i stand til å beholde deg som lærling. De fleste tariffavtaler gir lærlinger et spesielt vern i forhold til permitteringer. Det er vanlig at så lenge bedriften kan stille med en faglig ansvarlig og det finnes arbeid, skal lærlingen fortsette læreforholdet.

Brudd på arbeidsreglementet kan gi arbeidsgiver grunnlag for å kreve heving av lærekontrakten. Det finnes ingen bastant regel for brudd på reglementet og heving, så det skal alltid foretas en skjønnsmessig vurdering. Arbeidsgiveren må kunne dokumentere at advarsler har vært gitt. Punktene nedenfor er eksempler på hva som regnes som mislighold fra lærlingens side.

  • Uregelmessig fravær – manglende melding om fravær og for sent fremmøte
  • Mislighold av avtaler eller oppfølgingsmøter
  • Brudd på taushetsplikten
  • Ordrenekt
  • Gjentatte ordensforstyrrelser eller unnasluntring