Skolemiljøet

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Som elev bør du si fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres.

Jan Aabøe/AAfk

Fysisk og psykososialt miljø

Både det fysiske og det psykososiale miljøet må være bra nok til å fremme læring.
Med fysisk skolemiljø mener vi alt du kan ta, se og føle på rundt deg, slik som lys og lyd, møbler/inventar, renhold osv. Med psykososialt miljø mener vi forholdet du har til menneskene rundt deg. Du skal ikke bli utsatt for noe som kan krenke deg, verken fra lærere eller elever.

Trivsel

Du har rett til nødvendig rådgivning og det utstyret du trenger. Det skal ikke være reklame i skolen som medfører kommersielt press eller som kan påvirke holdninger, oppførsel eller verdier (hva du tror på). Du skal trives på skolen, og skal ha en arbeidsplass som er tilpasset behovene dine. Du har krav på å være med på både planlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre skolemiljøet. Alle som jobber i skolen har et ansvar for å hindre at du skades eller blir utsatt for noe som er krenkende. Du kan lese mer om mobbing på siden om mobbeombud.

Skolemiljøutvalg

Alle skoler skal ha skolemiljøutvalg hvor elevene, ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen skal være representert. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at elevene er i flertall. Som skoleeiers representant er det rektors ansvar å sørge for at skolemiljøutvalget opprettes, og at det legges til rette for at elevrådet velger representanter til utvalget. Rektor skal sørge for at alle deltakerne i utvalget får opplæring og støtte slik at de kan gjøre en god jobb. Rektor har ansvar for at skolemiljøutvalget får delta i planleggingen og gjennomføringen av skolens systematiske arbeid for å sikre at skolens fysiske og psykososiale miljø er godt.

Nå er det sånn at alle skoler egentlig skal ha et godt nok system for å jobbe med skolemiljøet til at rene klager egentlig burde være overflødig, men dessverre er ikke dette virkeligheten overalt. Hvis skolen ikke enda har opprettet skolemiljøutvalg og/eller ikke har et godt system for forbedring av skolemiljøet, er klagemulighetene den viktigste sjansen du har til å bedre skolemiljøet. Det er strenge krav til arbeidsmiljøet for elever, og derfor inneholder opplæringsloven egne klageregler for skolemiljøet.

Du kan gå fram slik for å klage på skolemiljøet:

  1. Dokumenter det du vil endre på. Skriv ned hva det er som er galt. Dette er veldig viktig hvis det gjelder det psykososiale skolemiljøet (mobbing, hvis du blir krenket, rasisme, diskriminering, vold, seksuell trakassering, dårlig sosialt miljø etc.), siden dette ikke kan måles direkte.
  2. Skriv en formell klage til rektor hvor du beskriver problemet og hvordan det påvirker deg. Du bør uansett få med følgende setning i begynnelsen: “Jeg ber om tiltak etter opplæringsloven kapittel 9a, for å bedre på skolemiljøet.”
  3. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid (ca 3 uker), eller du er uenig i svaret du får, kan du anke. Da klager du vedtaket (eller det manglende vedtaket) inn til Fylkesmannen i Aust- Agder. Klagen sendes til skolen.

Jeg kan hjelpe hjelpe deg underveis. Du bare ringer, sender en sms, eller sender meg en e-post