Elevrettigheter

Som elev har du rettigheter. Kjenner du til rettighetene dine? Her finner du noen av elevrettighetene

Jan Aabø/AAfk

Hva betyr tilpasset opplæring?

Tilpasset opplæring er tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater. Det gjelder både for de som føler ordinær opplæring og de som mottar spesialundervisning.

  • Et virkemiddel for at alle skal oppleve økt læringsutbytte
  • Det skal tas høyde for det språklige og kulturelle mangfoldet som er en del av skolehverdagen
  • Til passet opplæring skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet
  • Ved spesialundervisning er det en individuell rett i de tilfellene eleven mottar ekstra tilrettelegging utover det ordinære tilbudet

Vurdering

Når læreren vurderer din kompetanse i faget så er det ut fra den generelle delen av læreplanen og læreplanen for de enkelte fag. Du har rett på underveisvurdering. Det er alle tilbakemeldingene du får på arbeidet du gjør på skolen, muntlig og skriftlig. Vurderingene skal hjelpe deg å lære bedre, samt utvikle deg og kompetansen din. Du har minst en gang hvert halvår rett til en samtale med kontaktlærer i forhold til din utvikling i faget. Sluttvurdering er standpunktkarakterer. Husk at du har klagerett.

Inntak

Du har rett til inntak på et av tre prioriterte utdanningsprogram på vg1. Du har mulighet til å velge nytt vg1 neste skoleår ved feilvalg. For å komme inn på vg 2 må du i utgangspunktet ha bestått alle fag på vg1 som vg2 bygger videre på. Tilsvarende gjelder når du søker deg inn på vg3, du må ha bestått de fag som vg3 bygger videre på. Skolen kan vurdere om du kan nok til å gå videre. I praksis skjer det ofte.

Hvis du ikke får læreplass har du krav på opplæring i skole, i et vg3-programområde som bygger videre på vg2 kurset ditt.

Gratis skole

Videregående skole skal være gratis. Skolen dekker det meste og det som ikke er dekket der får du støtte av Lånekassen til