Elevråd

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd, og elevene skal være representert i skoleutvalg og skolemiljøutvalg. Her finner du gode råd til elevrådsarbeidet.

Jan Aabø/AAfk

Det er lovpålagt å ha et elevråd. Det skal være en elevrådsrepresentant for hver 20. elev, det vil i praksis si en elevrådsrepresentant per klasse. Elevrådet skal blant annet jobbe for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevene (Opplæringslova § 11-6).

Her er 12 gode tips til hvordan man kan få et godt fungerende elevråd og gode elevrådsrepresentanter.

 1. Sørg for at det er engasjerte personer som sitter i elevrådet, folk som har lyst til å sitte der.
 2. Elevrådet skal jobbe for det beste for alle skolens elever. Derfor er det viktig at de som sitter i elevrådet (de tillitsvalgte fra klassene) er flinke til å gi info til elevrådet om hva klassen ønsker og tenker, og info til klassen om hva elevrådet gjør, skal gjøre og kan gjøre.
 3. Hvis du er med i elevrådet, men ikke ønsker det, ikke har tid eller lyst eller av andre grunner ikke kan/vil gjøre den jobben du er valgt til å gjøre, så si ifra til klassen. Et elevråd faller fort sammen hvis de som sitter i det ikke ønsker å sitte der, samtidig vil ikke klassen få den informasjonen og påvirkningsmuligheten de har rett til.
 4. Elevrådet bør ha en elevrådskontakt på skolen(en lærer eller en fra ledelsen) som er engasjert og villig til å gjøre en jobb for elevrådet. Elevrådskontakten er en fasilitator og en som lytter og hjelper dere i elevrådsarbeidet.
 5. Et elevrådsstyre bør ikke bestå av mer enn 6 personer. Følgende verv skal være dekket i et elevrådsstyre: 
 • Leder – er ansvarlig for alle elevrådets møter
 • Nestleder – avlaster elevrådslederen
 • Sekretær- skriver referat og holder styr på post

I tillegg kommer verv som økonomiansvarlig, rettighetsansvarlig, arrangementssjef, redaktør for skoleavis/nettsider etc. Dette er verv som styremedlemmene kan ha, eller det kan legges til andre personer i elevrådet.

 1. Hvis dere ikke har et eget elevrådskontor, krev det av skoleledelsen. Standard kontorutstyr, PC, printer, internett-tilgang og telefon er viktige ting for at dere skal kunne gjøre en god jobb. Ikke minst bør kontoret være stort nok til å romme elevrådsstyret.
 2. Dere bør ha en egen pott med penger som elevrådet styrer over.
 3. Sørg for å gjøre elevrådet synlig på skolen så raskt som mulig etter at dere er valgt og har satt ned ett styre.
 4. Ha en god dialog med kontaktlærer/faglærere og be om tid med klassen for å kanalisere informasjon/saker til og fra klassen.
 5. Så fort som mulig bør dere bestemme dere for hva dere vil jobbe med det kommende skoleåret/den kommende elevrådsperioden. Finn 3-4 store, viktige saker, og jobb seriøst med disse. Lag en tidsplan for hva som bør gjøres når. Husk at dere også skal ha tid til løpende oppgaver og henvendelser.
 6. Det er viktig at elevrådet, eller i det minste elevrådsstyret, får skolering i det å drive elevrådsarbeid. Elev - og lærlingombudet tilbyr skolene dette hver høst.
 7. Det kan være smart å sette opp halvårsplaner for møter i elevrådet. På den måten vet alle når det er møter, og man får bedre oversikt over tiden det tar å drive med elevrådsarbeid. Det må sendes ut møteinnkalling med saksliste i forkant av hvert møte.
 8. Ha faste møter med rektor/skoleledelse. Man kommer mye lenger ved å ha en god tone med rektor og resten av ledelsen. Det kan være smart å ha møter ofte, slik at rektor ikke har noen unnskyldning for at informasjon ikke kommer til elevrådet i tide. Sett opp disse møtene i møteplanen også.

Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen. Ta det på alvor og bruk det. Elevrådet har makt!

Her finner du elevrådskokeboka