Bygningsvernprisen

Aust-Agder fylkeskommune deler hvert år ut en bygningsvernpris. Formålet med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i Aust-Agder, og skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats.

Husmannsplassen Lia i Gjerstad. Tildelt bygningsvernprisen i 2018. Foto: Torgrim Landsverk

I 1990 vedtok fylkestinget å opprette en bygningsvernpris for Aust-Agder fylkeskommune. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner. Prisen er nå på kr 40.000. I tillegg får prisvinneren en plakett i messing som viser at bygningen er tildelt Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris.

Neste bygningvernpris deles ut i 2019

Frist for innsending av forslag til Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris 2019 er

2. april.

Send forslag med begrunnelse og bildedokumentasjon på epost til postmottak@austagderfk.no eller som vanlig brev til Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. 

Formål med prisen

Formålet med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i Aust-Agder. Prisen skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats. Det være seg innen pleie og vedlikehold, rehabilitering, hensynsfull ombygging/tilpasning av nybygg m.v.

Bygningsvernprisen bør benyttes til å vise ulike typer bygningsvern og bredden innenfor kulturminnefeltet, eller rette søkelys mot satsingsområder innenfor kulturminnevernet. Det bør over tid tilstrebes geografisk spredning av pristildelinger, og forskjellige former for kulturminnevern.

Retningslinjer for Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris

Vedtatt av fylkesutvalget 27.3 1990

1. Aust-Agder fylkeskommune deler hvert år ut en bygningsvernpris. Fylkestinget fastsetter i budsjettsammenheng hvor stort beløp som skal utdeles. Fylkesutvalget fatter vedtak om hvem prisen skal tildeles. Dersom det ikke finnes verdige kandidater, kan utdelingen sløyfes for dette året.

2. Formålet med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i Aust-Agder, og skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats.

3. Prisen kan utdeles for:

a God pleie og jevnt vedlikehold av enkelthus og anlegg med respekt for egenart og miljøverdi.

b Omfattende rehabilitering, påbygging eller ombygging av enkelthus eller anlegg som har verneverdi. Det må her legges vekt på at planene har tatt tilstrekkelig hensyn til de antikvariske verdier knyttet til det opprinnelige anlegget. Det legges vekt på at eldre bygninger skal kunne fungere som bolig eller benyttes til annen virksomhet.

c Nybygg, enten enkeltbygg eller gruppering av bygninger i verneverdige bygningsmiljøer. Det skal legges vekt på at prosjektene gjennom utforming og tilpasning til sted og miljø skal være med på å heve den allmenne byggeskikk. Vern og istandsettelse av kulturlandskapselementer i en miljømessig sammenheng tillegges vekt.

4. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner.

5. Fylkeskommunen utlyser prisen i fylkets aviser, med frist for innsendelse av forslag. Kommuner, organisasjoner og privatpersoner kan sende inn forslag.

6. Offentliggjøring og overrekkelse av prisen finner sted i forbindelse med fylkestingets siste samling i 1. halvår.

 Interiørbilde fra skolehuset i Gamle Hellesund

Interiør fra Skolehuset på Sandøya i Gamle Hellesund. Foto: AAFK

Tidligere prisvinnere

2018: Torgrim Landsverk og Nancy Ciancio fikk fylkets bygningsvernpris i 2018 for istandsetting av husmannsplassen Lia i Gjerstad.

2017: Familien Skotte fikk fylkets bygningsvernpris i 2017 for å ta vare på uthuset på eiendommen i Vardvik i Lyngør. Les pressemelding her

2016: Berit og Øyvind Riiber Boye fikk fylkets bygningsvernpris i 2016 for å ta vare på bolighuset på Røed. Les pressemelding her

2015: Arendal og Omegns Sparekasse fikk fylkets bygningsvernpris 2015 for særlig fortjenestefull innsats for å ta vare på bankbygningen på Torvet 5, som et viktig kulturminne i Arendal sentrum.

2014: Gunnar Stubseid har fått Aust-Agder fylkes bygningsvernpris 2014, for særlig fortjenstfull innsats med istandsetting og bevaring av historiske gårdsbygninger, også stølsbuer, under gården Lunden i Valle kommune.

 

Heder: Ann-Helen Moum tok imot Aust-Agder fylkes bygningsvernpris på vegne av Gunnar Stubseid fra fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund. FOTO: Jan Aabøe, AAFK

2013: Prisen ble delt ut til Bjarne Bjorvatn for særlig fortjenestefull innsats for bevaring av historisk kystbebyggelse i sitt opprinnelige kulturlandskap. Bjarne Bjorvatn har, fra 1970-tallet og fram til i dag, satt i stand flere historiske bygninger i Lillesand, Arendal og Risør. Arbeidene er utført i fritiden og på en forbildelig måte. Les mer om utdelingen her.

2012: Prisen ble ikke delt ut.

2011: Ekteparet Torbjørg og Trygve Gjerden fikk prisen for arbeidet med å sette i stand bygningene rundt gårdstunet ” Nordstog” og” Der Inne” oppe i Gjerden (Jåro). Gårdene ligger i et rekketun, og er blant de få gårdstuna i Bykle som er satt i stand og bevart i sitt opprinnelige gårdsmiljø. Det er lagt vekt på å utføre arbeidene etter antikvarfaglige retningslinjer. Fylkeskommunen har fulgt istandsettingen, det er gitt tilskudd og arbeidene er blitt dokumentert. Bygningene brukes i dag til overnatting og turisme.

2010: Høvågs Museums- og Historielag (HMH). Prisen tildeles primært for det store arbeidet laget har lagt ned i istandsetting og bevaring av skolehuset på Sandøya i Gamle Hellesund. Men også for bevaring av flere andre historiske bruksbygninger i Høvåg. Med stor innsats er bygningene satt i stand på en sjelden god måte, se mer informasjon her.

2009: ”Det Lille Hotel” består av  10-12 verneverdige bygninger, som er respektfullt satt i stand og driftes som hotell. Hotellkonseptet ivaretar og sikrer Risørs historiske bebyggelse på en særlig god måte. Les mer om vinneren her: Bygningsvernprisen 2009 (Pressemelding).

2008: Bygningsvernprisen for 2008 ble tildelt  Jan Kristian Sørensen, Unni Høyesen Westby og Kari Duedahl for bærekraftig bruk og revitalisering av verkstedbygning og lokmotivstall i Barbu

2007: Bygningevernprisen for 2007 ble tildelt Anny Åshild Haabesland for istandsetting og tilbakeføring av bolighus i kulturlandskap i Birkenes.  

2006: Bygningsvernprisen for 2006 ble tildelt Håkon Haug og Gunnar Haugofor istandsetting av forretningsgård i Tvedestrand.

Bilde av skilt fra Flåt Gruver som fikk bygningsvernprisen i 2005

Bilde fra gruve. Foto: I.paulsen/AAfk

2005: Bygningsvernprisen for 2005 ble tildelt Reidar Kjetså for istandsetting av Flåt nikkelgruve, som er et tekninsk kulturminne i Evje og Hornnes kommune.

2004: Bygningsvernprisen for 2004 ble tildelt Olav H. Rygnestad for håndverksmessig kompetanse i Setesdal, Valle kommune.

2003: Bygningsvernprisen for 2003 ble tildelt Jens Selmer Jomås for bevaring og rehabilitering av gårdsanlegget på Langeid, Eivindstad i Froland.

Bilde av Langeid i Froland som vent bygningsvernprisen i 2003
Langeid, Froland Foto: søker

2002: Bygningsvernprisen ble tildelt Kristin og André Rose for rehabilitering på Harveland i Moland, Arendal kommune.

2001: Bygningsvernprisen ble tildelt Arendal kirkeligefelleråd v/ kirkvergen for antikvarisk riktig restaurering og godt vedlilkehold av Arendal kirkegård.

2000: Bygningsvernprisen ble tildelt Grete og Magne Karlsen for den måten de har tatt vare på og satt i stand bolighus i Måneveien 13 i Tvedestrand.