Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019

Planen ble behandlet av Fylkestinget 20. oktober 2015. Den har tittelen “Skape, dele, oppleve – Strategisk plan for kunst og kulturformidling 2016-2019”.

Den nye planen er et kulturpolitisk dokument som viser strategiske grep for fylkeskommunens satsningsområder på kulturområdet i planperioden 2016-2019. Den inneholder også handlingsprogram med konkrete tiltak for de neste fire årene. Planen er delt inn i tre hovedtemaer:

Plantema 1: Utvikling og samhandling
Plantema 2: Deltakelse
Plantema 3: Kunstproduksjon

Plantemaene berører blant annet områdene kulturutvikling i regionen, nettverksarbeid med institusjoner og kommuner, den kulturelle grunnmuren, kulturformidling gjennom hele livsløpet, kunstnernes levekår med mer. Regionplan Agder 2020 har vært retningsgivende for valget av satsningsområder og videre strategier og tiltak.

Vedtatt plan kan leses her (bla-versjon, issuu.com) eller pdf-versjon uten bilder her