Forprosjekt: Skolebibliotek

Prosjektet har tittel "Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad kommune", og prosjektperiode er fra august 2016 til august 2018. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket


Mål for prosjektet:

 • Kartlegge samarbeidsformer, metodikk og strukturer som skaper velfungerende og effektive pedagogiske bibliotekstjenester i Gjerstad kommune. 
 • Undersøke hvordan man kan utvikle nettverk og bygge delingskultur mellom forskjellige virksomheter i en og samme kommune. 
 • Utarbeide en strategi for å videreutvikle, implementere og forankre gode strukturer med fokus på praktisk anvendelighet, overførbarhet og bredde i Gjerstad kommune utover prosjektperioden. 
 • Utvikle en modell som kan brukes i andre kommuner.

 

Prosjektets delmål første året:

 1. Introdusere innovasjonsmetodikk i pilotkommunen.
 2. Avklare forpliktelser og konsekvenser for de ulike virksomhetene av medvirkning i prosjektet.
 3. Utarbeide effektmål for utviklingsarbeidet.
 4. Legge tidsplan og milepeler for prosjektperioden på to år.
 5. Lage en konkret plan for hva som trengs av tiltak i andre året av prosjektperioden; studietur, kompetanseheving, anskaffelse av nye tekniske løsninger for å frigjøre ressurser, hospitering, deltakelse på konferanser, o.lign..


Prosjektets foreløpige delmål andre året:

 1. Etablere innovasjonsmetodikk som en grunnleggende strategi i Gjerstad kommune.
 2. Planlagte tiltak gjennomføres.
 3. Bibliotekene sees på som en pedagogisk ressurs på tvers av alle fag i grunnskolen. Det er en klar sammenheng mellom elevenes bibliotektilbud og deres videre utdanningsløp.
 4. Bibliotekene i kommunen arbeider strukturert med lesestimulering og tiltak for elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter i lesing. Grunnleggende ferdigheter i lesing fremmer lærelyst, og øker motivasjon for andre fag på skolen.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket med kr 200 000.

Revidert prosjektplan kan leses her (pdf-format)

 

Kontaktperson for prosjektet er Marit Fidje, E-post: marit@aabk.no, tlf. 37 01 76 88