Strategisk plan for bibliotekutvikling 2017-2020

Strategisk plan for bibliotekutvikling ble vedtatt i fylkestinget 13. desember 2016. Planen har tittel "Enkelt, nært og gratis: Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2017-2020" og er en rullering av forrige bibliotekplan.

Foto: May Elin Aunlie

Folkebibliotekene er inne i en rivende utvikling, godt støttet av nasjonale satsinger. Skolebibliotekene i videregående skole har en stabil drift, mens grunnskolebibliotekene stort sett har magre kår. Den nye bibliotekplanen ønsker å se bibliotektilbudet til innbyggerne i sammenheng, og planen omfatter derfor alle de tre bibliotektypene. Planen har tre hovedområder:

  • Litteratur, kultur og møteplass: Her fokuseres på utvikling av arrangementstilbudet i bibliotekene.
  • Læring 0-100: Dette avsnittet omtaler behovet for bedre skolebibliotektjenester, og behovet voksne har for opplæring som «digitale borgere» og tilgang til kunnskapskilder.
  • Åpenhet, synlighet og samarbeid: Bibliotekene utvikler stadig flere digitale tilbud, og åpner opp for selvbetjening gjennom elektroniske løsninger. Bibliotekansatte, kommuner og fylkeskommunen samarbeider om fellesløsninger til beste for bibliotekbrukerne.

 

Fylkestingets vedtak

  1. Fremlagte strategiske plan for bibliotekutvikling for Aust-Agder 2017-2020 vedtas.
  2. Fylkestinget vil særlig fremheve arbeidet med å styrke skolebiblioteka i grunnskole og videregående skole. Utviklinga av skolebiblioteka bør være en del av samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene.

Vedtatt plan kan leses her

Planen er en rullering av tidligere bibliotekplan, som kan leses her: Strategisk plan for bibliotekutvikling 2013-2016 (pdf-format) 


Nærmere opplysninger: Kristin Havstad, kristin@aabk.no, tlf 37 01 76 85