Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Opplæringsslova § 1-3 slår fast at "Opplæringa skal tilpassast evnene og førestnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten".

I presentasjonen av Kunnskapsløftet heter det blant annet:

Skolen møter et stadig større mangfold av elever og foresatte. Alle elever og lærlinger har krav på tilpasset og differensiert opplæring ut fra deres egne forutsetninger og behov. En skole basert på likeverd forutsetter at alle elever og lærlinger får de samme muligheter til å utvikle seg.

For å gi elevene og lærlingene bedre tilpasset opplæring vil det blant annet bli satt i verk omfattende kompetanseutviklingstiltak for skoleledere, lærere og instruktører. (Utdannings- og forskningsdepartement)

St.meld. nr 30 Kultur for læring uttrykker en tydelig og klar satsing på tilpasset opplæring. Den forklarer de store forskjellene i læringsutbytte mellom elever og de systematiske forskjellene i elevprestasjoner ut fra kjønn, og sosial og etnisk bakgrunn med mangelen på tilpasset opplæring. Meldingen sier videre at på de skolene hvor forskjellene er små, der lykkes man bedre med denne tilpasningen.

Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness sier i sluttrapporten til prosjektet "Differensiering og tilrettelegging i videregående opplæring" bl.a. at " ... prinsippet om tilpasset opplæring er avgjørende i gjennomføringen av opplæringen. En kan ikke realisere en god opplæring uten at de krav og forventninger en stiller til eleven, er realistiske i forhold til elevens læreforutsetninger og evner."

Et sentralt begrep innenfor tilpasset opplæring, er differensiering. For elever med særskilte behov, gis det også spesialundervisning.

Differensiert opplæring har altså nær sammenheng med prinsippet om tilpasset opplæring. Differensiering kan bl.a. innebære at enkelte elever eller grupper av elever innenfor rammen av samme læreplan arbeider med ulike emner og arbeidsoppgaver eller i ulikt tempo. Tilpasset opplæring er altså et gjennomgående prinsipp i all opplæring i alle fag i grunnopplæringen. Tilpasset opplæring forutsetter differensiert undervisning.

Se også St.meld. nr 16 … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring. når det gjelder tilpasset opplæring.


 

Publisert: 14.10.2009
Sist oppdatert: 08.01.2015