Tidenes investeringsbudsjett for fylkeskommunen

Arendal, 14.11.2017: – I økonomiplanen legger vi opp til investeringer for 1,5 milliarder kroner i skoler, vei, tannhelse og annen tjenesteproduksjon de neste fire årene. Dette kan vi gjøre takket være forutseende politikere som har satt penger på bok, sier fylkesrådmann Arild Eielsen.

Fylkesrådmannen la i dag frem forslag til økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018 og regionale utviklingsprosjekter (RUP) 2018 for fylkestinget i Aust-Agder. Fylkestinget har gjennom året, og tidligere år, vedtatt en rekke tiltak som følges opp i forslag til økonomiplan 2018-2021. Planen, som ble lagt frem på fylkeshuset i Arendal, inneholder blant annet følgende satsinger:

• 14,2 mill. kroner til byggetrinn 2 ved Sam Eyde videregående skole (totale kostnader 185 mill. kroner)

• 529 mill. kroner til ny skole i Tvedestrand (totale kostnader 600 mill. kroner)

• 300 mill. kroner til ny fagskole i Grimstad

• 591,7 mill. kroner til investeringer på fylkesveger

• 18,6 mill. kroner til investeringer i tannhelsesektoren

• 10 mill. kroner til opprustning av Sangerhallen

• fortsatt satsing på kompetanse og kvalitet i tjenesteproduksjon

 

Investerer for fremtidens generasjoner

– Hovedgrepet vi gjør i økonomiplanen er å investere tungt i fremtidens generasjoner gjennom nye skolebygninger, veger og andre tiltak. Vi satser på utdannelse for å legge til rette for den kompetansen som i fremtiden skal sikre oss nye arbeidsplasser. Vi satser på veger for å knytte fylket tettere sammen. Og vi satser gjennom prosjektene på byggearbeider som innen kort tid vil gi viktige impulser til bygge- og anleggsbransjen og skape lokale ringvirkninger, sier Eielsen og fortsetter:

– For å finansiere økte kostnader som følge av investeringene, må vi bruke av tidligere oppsparte midler slik at driften kan skjermes. Fylkestinget har her vært forutseende og bygget opp et disposisjonsfond som i den kommende økonomiplanperioden vil gå ned fra 143,7 til 18 mill. kroner. Det har vært og er en del av fylkeskommunens økonomiske strategi at når vi har ledige midler, så skal disse tilføres fondet. Slik kan vi nå investere i fremtiden og skape arbeidsplasser, sier Eielsen.

 

Videregående skoler

Den nye videregående skolen til 600 mill. kroner på Mjåvann i Tvedestrand skal bygges innenfor et samlet areal på 14 000 kvm. Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune signerte i slutten av oktober totalentreprisekontrakt med Veidekke for bygging av ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand. Sammen med ny veg fra ny E18 ved Grenstøl til den nye skolen som er innarbeidet i handlingsprogrammet for fylkesveger skal det frem mot 2020 samlet investeres 935 mill. kroner.

– Ny fylkesveg, ny E18 og den nye skolen vil bli formidable utviklings¬prosjekter og knytte Tvedestrand og skolen tett opp mot Arendal. Samtidig vil også østre del av Arendal få lettere tilgang til E18 via den nye fylkesvegen, sier Eielsen og fortsetter:

– I investeringsbudsjettet er det også satt av 300 mill. kroner til ny fagskole i Grimstad. Fylkestingene i begge Agderfylkene har i forbindelse med fylkessammenslutningen vedtatt at fagskolene på Sørlandet fra 2020 skal samles i Grimstad. Det tas sikte på at ny skole skal være på plass til skolestart høsten 2020. Når det gjelder byggetrinn 2 ved Sam Eyde videregående skole, skal det investeres 185 mill. kroner. Ferdigstillelse her blir skolestart høsten 2018.

– Etter at byggetrinn 2 er ferdig, vil vi ha brukt over 900 mill. kroner på Sam Eyde videregående skole. I kombinasjon med utbyggingen i Tvedestrand og tidligere bygge- og renoveringsarbeider vil vi få en meget god standard på bygningsmassen knyttet til videregående opplæring i Aust-Agder, sier Eielsen og understreker at økonomiplanforslaget innebærer en fortsatt satsing på kvalitetsutvikling i skolene i tillegg til alle investeringene. Dette innebærer bl.a. tiltak for å redusere frafall, formidling av elever som har rett på læreplass og tiltak som kan bidra til økt læringstrykk i den videregående skolen.

 

Fylkesveg

Fylkeskommunen har ansvar for 1 558 kilometer fylkesveger og 99 kilometer gang- og sykkelveger. Et godt utbygd vegnett er en forutsetning for å få til en felles arbeids-, bolig- og serviceregion. Fylkestinget vedtok i oktober fylkesvegplan 2017-2024 med handlingsprogram. Sammenlignet med dette er det gjort endringer i noen av kostnadsanslagene og lagt opp til forsert fremdrift for noen prosjekter. Det innebærer at en i neste fireårsperiode skal bruke 591,7 mill. kroner til investeringer i fylkesveg.

 

Kapasitetsutnyttelsen i videregående skole må økes

Frem til 2020 kan en vente en vesentlig nedgang i søkere til videregående opplæring. Dette kombinert med at en har dårligere oppfylling i klassene og økende utgifter til gjesteelever som følge av friere skolevalg gir betydelige utfordringer innen utdanningssektoren. Det blir viktig å øke kapasitetsutnyttelsen i klassene og bringe utgiftene under kontroll slik at en kan få en effektiv drift i årene som kommer. Dette kan bety at enkelte tilbud ikke lenger kan gis ved flere skoler.

 

Om utarbeidelsen av budsjettet:

Regjeringens forslag til statsbudsjett er lagt til grunn ved utarbeidelsen av forslaget. Regionplan Agder 2020, som er det viktigste styringsdokumentet for Aust-Agder og Vest-Agder, er med å danne grunnlaget for forslaget. Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Også for 2018 er det utarbeidet felles program for regionale utviklingsprosjekter med Vest-Agder fylkeskommune (RUP Agder) og regionale utviklingsprosjekter for Aust-Agder (RUP Aust-Agder). Målsettingen for begge er å følge opp regionplan Agder 2020.

 

Les hele forslaget til økonomiplan her:

https://www.austagderfk.no/politikk/okonomiplan-og-budsjett/

 

For ytterligere kommentarer, kontakt gjerne:

- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823, arild.eielsen@austagderfk.no

- Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693, john.g.bergh@austagderfk.no