Innstilling til fylkesutvalget 28.11.17

Fylkesrådmannen anbefaler at det gis tilslutning til bruk av bufferfondet for konsesjonskraftsinntekter som utgjør 41,6 mill. kroner på innsatsområder innen bl.a. e-helse, kystkultur, fiberutbygging og Raet nasjonalpark. Fylkesrådmannen anbefaler videre at det regionale næringsfondet i østregionen bevilges 1,4 mill. kroner og at Vegårshei kommune bevilges et tilskudd på inntil 400 000 kroner til gjennomføring av stedsutviklings- og næringsprosjekt. Melding om elevinntak og formidling 2017 viser at samtlige søkere til læreplass med ungdomsrett har fått tilbud om opplæring enten i bedrift eller skole. Det totale antallet elever i videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune har gått ned med omtrent 50 elever sammenliknet med året før.

Dato: 28.11.2017

Tid: 11:00

Sted (merk!): Hotel Norge, Kristiansand

Komplett saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann Arild Eielsen for ytterligere kommentarer på mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no.

Pressemelding utvalgte saker:

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2018-2021, BUDSJETT 2018 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2018

Fylkesrådmannen fremmer i denne saken forslag til økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018 og regionale utviklingsprosjekter 2018.

Regionale utviklingsprosjekter (RUP) 2018 inneholder felles prosjekter med Vest-Agder fylkeskommune, RUP Agder, og egne prosjekter for Aust-Agder fylkeskommune, RUP Aust-Agder. Forslaget baserer seg på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Les egen pressemelding om forslaget her.

Kontakt:

- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823, arild.eielsen@austagderfk.no

- Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693, john.g.bergh@austagderfk.no

 

STATSBUDSJETTET 2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSTART AV NYE FAGSKOLETILBUD VED SØRLANDETS FAGSKOLE

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen søker Kunnskapsdepartementet om tilskudd til oppstart av nye fagskoletilbud fra høsten 2018, nærmere bestemt prosessindustri pluss (25 studieplasser), barsel- og barnepleie (20 studieplasser) og veiledning for lærlingeinstruktører (25 studieplasser).

Det er etablert en ny tilskuddordning knyttet til fagskole. Som del av denne ordningen er det satt av en egen tilskuddspott for 2018 til etablering av nye fagskoletilbud. I brev av 17.10.2017 inviterer Kunnskapsdepartementet fylkeskommunene til å søke om nye studieplasser til fagskoleutdanning.

Gjennom Sørlandets fagskole har fylkeskommunen allerede tre nye utdanningstilbud på trappene: «Barsel og barnepleie», «Prosessindustri pluss» og «Veiledning for lærlingeinstruktører». Disse tiltakene er tenkt prioritert i søknaden til departementet.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV BUFFERFONDET FOR KONSESJONSKRAFTINNTEKTER

Fylkesrådmannen anbefaler at det gis tilslutning til bruk av bufferfondet for konsesjonskraftsinntekter som utgjør 41,6 mill. kroner på innsatsområder innen bl.a. e-helse, kystkultur, fiberutbygging og Raet nasjonalpark.

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget gir sin tilslutning til handlingsprogram i forbindelse med avvikling av bufferfond for konsesjonskraftsinntekter og avsetter midler til tiltak innenfor følgende områder:

- E-helse – samhandling UiA Campus Grimstad 6 mill. kroner

- Etablering av «Blått senter Sør» på Flødevigen 5 mill. kroner

- Raet nasjonalpark – etablering av velkomstsenter/besøkssentre 3 mill. kroner

- Utbygging av fremtidsrettet bredbånd 8 mill. kroner

- Kystkultursatsing 5 mill. kroner

- Regionalt svømmeanlegg 5 mill. kroner

- Interkommunalt plansamarbeid – E18 2,3 mill. kroner

- Kommunedelplan fv 416 Vinterkjær – Østebø 2,5 mill. krone

- Udisponert ramme 5,0 mill. kroner Sum 41,8 mill. kroner

Fylkesrådmannen anbefaler at man kommer tilbake med egne saker med konkret bevilgning innenfor de enkelte innsatsområdene.

Kontakt:

- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823, arild.eielsen@austagderfk.no

- Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, mobil 900 11 693, john.g.bergh@austagderfk.no

 

SØKNAD OM ØKT RAMME TIL REGIONALT NÆRINGSFOND I ØSTREGIONEN (RNØ) 

Fylkesrådmannen anbefaler at det regionale næringsfondet i østregionen bevilges 1,4 mill. kroner til bruk i fondet.

Bakgrunnen er at Regionalt næringsfond for østregionen (RNØ) søker om 1,4 mill. kroner til bruk på prosjekter og tiltak som bidrar til omstilling og bærekraftig næringsutvikling. Dette grunnet stor etterspørsel etter fondsmidler i østregionen i 2017.

Regionalt næringsfond for østregionen (RNØ) omfatter kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei. Alle kommunene ligger innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Fondet er et av fire regionale næringsfond i Aust-Agder.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

VEGÅRSHEI KOMMUNE, SØKNAD OM TILSKUDD TIL STEDSUTVIKLINGS- OG NÆRINGSPROSJEKT I SENTRUM

Fylkesrådmannen anbefaler at Vegårshei kommune bevilges et tilskudd på inntil 400 000 kroner til gjennomføring av stedsutviklings- og næringsprosjekt i Vegårshei sentrum.

Vegårshei kommune ønsker å satse på stedsutvikling i sentrum for å bli mer attraktiv, ved blant annet å transformere gamle boliger og uthus til nye næringslokaler og leiligheter.

Kommunen har kjøpt en eiendom midt i sentrum ved kommunehuset. Denne eiendommen består idag av et bolighus og et uthus, hvor bolighuset allerede er bevart og ominnredet til to utleieboliger. Prosjektet som det nå søkes støtte til, er utvikling av uthuset til næringslokaler og leiligheter.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

UTTALELSE TIL FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VINDHOLMEN, ARENDAL KOMMUNE

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget gir sin tilslutning til planforslaget, men med forventning til Arendal kommune om enkelte endringer av planen som blant annet gjelder regionale og nasjonale interesser knyttet til hensynet til barn og unge, universell utforming og folkehelse.

Fylkesrådmannen vurderer at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad sikrer allmenhetens tilgang til kystsonen, men er kjent med at kommunen er i dialog rundt utbyggingsavtaler. Med utgangspunkt i at det utarbeides en tinglyst avtale som ivaretar allmennhetens tilgang til kystsonen og grønnstrukturen mellom bebyggelsen, anser fylkesrådmannen at de regionale interessene knyttet til friluftsliv, folkehelse og kystsoneforvaltning vil bli ivaretatt. Fylkesrådmannens øvrige råd og kommentarer til planforslaget er av planteknisk karakter og følger som vedlegg til saken.

Bakgrunnen er at Arendal kommune har lagt områdereguleringsplan for Vindholmen ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å utvikle området fra et sjønært næringsområde til en attraktivbydel med 700 nye boliger med innslag av handels- og servicevirksomhet. Konsekvensutredningen av planforslaget konkluderer med at transformasjon av området fra industri til bolig vil gi en positiv konsekvens i forhold til dagens situasjon.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

MELDING OM ELEVINNTAK OG FORMIDLING 2017

Samtlige søkere til læreplass (med ungdomsrett) har fått tilbud om opplæring enten i bedrift eller skole. Hittil i år er det registrert en økning på 42 godkjente lærekontrakter, sammenliknet med forrige år. Samtidig har drøyt 10 prosent av søkerne til læreplass takket ja til fagopplæring i skole (67 søkere).

Det totale antallet elever i videregående opplæring har gått ned med omtrent 50 elever, sammenliknet med fjoråret.

Nedgangen hadde vært større hvis det ikke hadde vært for at flere voksne har blitt tatt inn i ordinære ungdomsklasser i år enn tidligere år. Det har også vært en økning i antallet voksne i egne voksentilbud i år.

Tallet på elever fra Aust-Agder i andre fylker, som Aust-Agder må betale for, har økt sammenliknet med fjoråret. Dette skyldes lovendringen om friere skolevalg. Samtidig som hjemfylket må betale for en plass i annet fylke, er det hjemfylket som har et ansvar for å sørge for å oppfylle ungdommenes rett til opplæring. Om en ungdom får plass i annet fylke eller ikke, blir i mange tilfeller ikke klart før ved skolestart eller senere. I mellomtiden må hjemfylket sørge for et tilbud. Resultatet av nye regler og ny innsøkingspraksis er at planleggingen av behov for elevplasser har vært mer krevende i år enn tidligere år. Videre har antall elever fra andre fylker som går på skole i Aust-Agder gått noe ned fra i fjor. Dette gjelder både totalantallet og antallet som andre fylker betaler for.

Årets inntak gikk uten store problemer. Samtlige søkere med ungdomsrett til videregående skole fikk et tilbud i henhold til opplæringsloven før skolestart.

Fylkesrådmannen anbefaler at meldingen tas til etterretning.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

Andre saker til behandling:

PS 17/91 17/10559 Areal- og transportplan for arendalsregionen - deltakelse i "Nettverk for byvekstavtaler"

PS 17/92 17/1753 Salg av aksjer i Aust-Agder Vegfinans

PS 17/93 17/9864 Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

PS 17/94 16/232 Akvakultur av vannlevende planter/makroalger - Høring av forskriftsendring

PS 17/98 17/8671 Fastsetting av godtgjøringssatser for fellesnemnda og underutvalg

PS 17/99 17/8671 Vedr. politisk modell i den nye fylkeskommunen