Innstilling til fylkesutvalget 12.09.17

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen deltar i et interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekningen Dørdal til Grimstad og påtar seg et koordinerende ansvar for prosessen. Videre anbefaler fylkesrådmannen bl.a. bevilgninger til sykkelrittet Tour des Fjords, NM-uka i orientering på Vegårshei og ØIF Arendal elite til deltakelse i Europacupen i sesongen 2017-2018. I forbindelse med bygging av ny videregående skole i Tvedestrand anbefaler fylkesrådmannen at det inngås leieavtale med Tvedestrand kommune om leie av idrettsanlegg og andre lokaler til en årlig kostnad på i overkant av 5,7 mill. kroner.

Tid: Tirsdag 12. september 2017, kl. 11.00

Sted: Fylkeshuset i Arendal. NB: Merk at møterommet blir Mjåvann.

Komplett saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann Arild Eielsen for ytterligere kommentarer på mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no.

Pressemelding utvalgte saker:

E18 DØRDAL-GRIMSTAD. INTERKOMMUNALT PLANSAMARBEID. FINANSIERING.

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen deltar i et interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekningen Dørdal til Grimstad.

Videre foreslås det at fylkeskommunen kan påta seg et koordinerende ansvar for prosessen med plansamarbeidet og være en ressurs overfor de berørte kommunene i dette arbeidet.

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen oppretter en prosjektstilling i inntil 3 år og dekker inntil 50 % av kostnadene til stillingen og nødvendig utredningsarbeid begrenset oppad til 750 000 kroner pr år. Midlene innarbeides i kommende budsjett og økonomiplan. Dersom en av kommunene påtar seg arbeidsgiveransvaret for stillingen vil midlene kunne brukes til å finansiere fylkeskommunens andel.

Bakgrunnen er at Aust-Agder fylkeskommune våren 2017 tok initiativ overfor de berørte kommunene til å sjekke ut om det var interesse for et frivillig interkommunalt plansamarbeid som alternativ til statlig initiert planprosess.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

FINANSIERING AV INNKJØP AV ELBUSS TIL UNDERVISNINGSFORMÅL

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget aksepterer tilsagn om støtte fra Miljødirektoratets klimasatsordning og at det innarbeides 650 000 kroner i budsjettet for 2018 for å dekke opp egenandelen i prosjektet.

Det forutsettes at Sam Eyde videregående skole stiller 400 000 kroner i egenfinansiering til disposisjon.

Bakgrunnen er at Aust-Agder fylkeskommune har fått tilsagn om 2,45 millioner kroner i støtte fra Miljødirektoratet for å legge til rette for bruk av klimavennlige kjøretøy i undervisningen av yrkessjåfører og mekanikere ved Sam Eyde videregående skole. Det antas at en relevant elbuss til opplæringsformål vil koste ca. 3,5 millioner kroner inklusive ladeinfrastruktur på skolens område.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

ANMODNING OM INNSKRENKET JAKTTID FOR ELG I LILLESAND OG BIRKENES KOMMUNER

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget mener det ikke er grunnlag for å innskrenke jakttiden for jakt på elg i Birkenes og Lillesand kommuner før det er høstet erfaringer med jakttiden slik den er fastsatt i jakttidsforskriften for 2017-2020.

Bakgrunnen er at Lillesand og Birkenes kommuner anmoder fylkeskommunen om å innskrenke jakttiden for elgjakt til perioden 5.oktober-30.november. Gjeldende jakttid for perioden 2017-2022 er 25. september-23. desember, og dette er en utvidelse fra tidligere jakttid som de senere år har vært 5.oktober -15.november i disse kommunene.

Fylkesrådmannen mener kommunene må høste erfaringer med gjennomføring av elgjakta i henhold til gjeldende nasjonale jakttidsforskrift og fremme ny søknad om utsatt jakttid neste år dersom det skulle oppstå brukerkonflikter som tilsier dette.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

TOUR DES FJORDS I AUST-AGDER I 2018 OG 2020

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen bevilger 300 000 kroner i 2018 til delvis finansiering av kostnader knyttet til sykkelrittet Tour des Fjords.

Det foreslås at fylkeskommunen har som intensjon å bevilge 300 000 kroner til sykkelrittet hvis Tour des Fjords gjennomføres i fylket i 2020. Bevilgningen forutsetter at det gjennomføres minimum en hel etappe inkludert et startsted og et målsted av rittet i fylket i både 2018 og 2020.

Bakgrunnen er at det profesjonelle sykkelrittet Tour des Fjords ønsker å ha et start- og et målsted i Aust-Agder i 2018 og tentativt det samme i 2020. Å få deler av rittet lagt til Aust-Agder vil bidra til å oppfylle målene i regionplan Agder og i regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder herunder besøksstrategien Besøk Agder 2030. Fylkesrådmannen foreslår at fylkesutvalget støtter tiltaket med 300 000 kroner i 2018 og 300 000 kroner i 2020.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

SØKNAD OM STØTTE TIL NM-UKA I ORIENTERING PÅ VEGÅRSHEI 13.-16. SEPTEMBER 2018

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen støtter søknaden fra Vegårshei IL med 100 000 kroner til gjennomføringen av NM-uka i orientering på Vegårshei 13.-16. september 2018.

NM-uka i orientering på Vegårshei er et stort arrangement med mange hundre løpere fra hele Norge, og mesterskapet vil pågå over fire dager.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØIF ARENDAL TIL EUROPACUPSPILL

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen støtter søknaden fra ØIF Arendal elite med 50 000 kroner til deltakelse i Europacupen i sesongen 2017-2018.

ØIF Arendal elite er gjennom sportslige resultater sesongen 2016-2017 kvalifisert for Europacupspill i EHF-cupen sesongen 2017-2018.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG IDRETTSANLEGG I TVEDESTRAND - LEIEAVTALE

Fylkesrådmannen anbefaler at det inngås leieavtale med Tvedestrand kommune om leie av kommunens idrettsanlegg og andre kommunale lokaler på Mjåvann i forbindelse med bygging av ny videregående skole i Tvedestrand.

Leieavtalen vil gjelder fra 1.8.2020 for en periode på 20 år og med en opsjon på ytterligere ti år. De årlige kostnadene knyttet til avtalen er på i overkant av 5,7 mill. kroner med de forutsetningene som er gjort per i dag. Avtalen inneholder en forutsetning om å gjennomføre nye forhandlinger knyttet til driftsdelen av leiesummen med virkningspunkt for endring 1.1.2024.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

Andre saker og meldinger til behandling:

PS 17/67 17/3435 Høring av endring i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

17/11 16/11746 Oppgave- og ansvarsområder til de nye fylkeskommunene

17/12 17/9181 Høring av rapporten "Robuste og sikre nasjonale transportnett - målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak"