Innstilling til fylkesutvalget 10.10.17

Rapport for 2. tertial viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. Ved utgangen av 2. tertial har en et mindreforbruk på 6,3 mill. kroner. Fylkesrådmannen anbefaler at IKT Agder IKS og DDØ slås sammen og at man oppretter den nye virksomheten IKT Agder i henhold til § 27 i Kommuneloven. Videre anbefaler fylkesrådmannen at fylkesutvalget støtter etablering av marin masterutdanning i marinbiologi ved Universitet i Agder.

Tid: Tirsdag 10. oktober 2017, kl. 11.00

Sted: Fylkeshuset i Arendal.

Komplett saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann Arild Eielsen for ytterligere kommentarer på mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no.

Pressemelding utvalgte saker:

RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2017

Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. Ved utgangen av 2. tertial har en et mindreforbruk på 6,3 mill. kroner.

Beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter dette være på 130,7 mill. kroner.

I rapporten for 2. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 31.8.2017. Videre gis det en oversikt over bruk av midler til regionale utviklingsprosjekter/fylkesplanens handlingsprogram.

Fylkesrådmannen anbefaler at tertialrapporten tas til etterretning.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

INNSPILL TIL STATENS VEGVESENS RAPPORT "ETT AGDER"

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget tar rapporten fra Statens vegvesen, «Ett Agder», til etterretning.

Etter oppdrag fra regionvegsjefen har en prosjektgruppe utredet sammenslåing av vegavdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder. Undervegs i prosjektgruppens arbeid gjorde Stortinget vedtak om overføring av regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene, til fylkeskommunene.

Stortingsvedtaket medfører behov for avklaringer og endringer og preger dermed konklusjonene i rapporten. Prosjektgruppen mener det ikke vil være rasjonelt å foreta større interne endringer i vegvesenet nå.

Samtidig anbefaler deler av prosjektgruppen, inkludert lederen, å innføre en foreløpig modell fra 1.1.2018. Den andre delen av prosjektgruppen anbefaler at sammenslåingen utsettes til konsekvensene av stortingsvedtaket er tilstrekkelig utredet.

Etter fylkesrådmannens vurdering vil det på dette tidspunktet være naturlig å ta rapporten til etterretning. Fellesnemnda – og de enkelte fylkestingene – må senere følge opp forholdene i avtalen som vedtakene om fylkessammenslåing baseres på.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

ETABLERING AV NY FELLES IKT-VIRKSOMHET VED SAMMENSLUTNING AV IKT AGDER OG DDØ

Fylkesrådmannen anbefaler at IKT Agder IKS og DDØ slås sammen og at man oppretter den nye virksomheten IKT Agder i henhold til § 27 i Kommuneloven.

Forslaget om å slå sammen de to selskapene IKT-Agder og DDØ har en bakgrunn i ønsket om å levere bedre og mer kostnadseffektive tjenester til innbyggere og ansatte i eierkommunene og fylkeskommunen. Et omfattende utredningsarbeid viser at man ved en fusjon kan danne en et nytt profesjonelt samarbeid med økonomiske og kvalitative gevinster for eierne.

Den anbefalte organisasjonsmodellen for det nye samarbeidet er hjemlet i §27 i kommuneloven. Aust-Agder fylkeskommune vil bli 3. største eier i samarbeidet. Kostnadsfordeling mellom eiere vil være etter antall brukere og etter fastsatte fordelingsnøkler. Sammenslåingen vil formelt kunne tre i kraft fra 1.januar 2018.

Kontakt: Personal- og organisasjonssjef Bjørn Øivind Kristiansen, 975 48 871 / bjorn.oivind.kristiansen@austagderfk.no

 

ETABLERING AV MARIN MASTERUTDANNING VED UNIVERSITETET I AGDER

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget støtter etablering av marin masterutdanning i marinbiologi ved Universitet i Agder.

Fylkesrådmannen foreslår at det i RUP Agder settes av 600 000 kroner i 2018, og deretter 1,1 millioner kroner årlig til tiltaket i årene 2019-2022.

Bakgrunnen er at Universitetet i Agder ønsker å etablere masterutdanning i marinbiologi ved Fakultet for teknologi og Realfag fra 2018. Satsingen vil sikre videreføring av tilbud om masterstudier ved UiA til bachelorstudenter i biologi, med fokus på marine næringer/innovasjon, forvaltning og marinøkologi.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

Andre saker og meldinger til behandling:

PS 17/79 17/9786 Brukerpanel for Agder

PS 17/80 17/9607 Offentlig journal - automatisk innsyn

PS 17/81 17/9857 Fastsetting av godtgjørelsessatser for fellesnemnda

PS 17/82 17/9588 Møteplan for 2018

17/13 16/3 Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

17/14 16/46 Rapportering 2016 for Aust-Agder Vegfinans AS

17/15 16/12015 Rapportering Kollektivterminalen AS for 2016

17/16 16/152 Rapportering 2016 for Fylkeshuset AS