Innstilling til fylkesutvalget 06.06.2017

Rapporten for 1. tertial viser at fylkeskommunen har et merforbruk på 5,2 mill. kroner, men at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. Som oppfølging av Stortingets eventuelle vedtak om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner anbefaler fylkesrådmannen at fellesnemda bør bestå av 20 medlemmer – 9 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder. Videre anbefaler fylkesrådmannen at fylkeskommunen bevilger 120 000 kroner til gjennomføring av en regional undersøkelse av levekårene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) på Agder.

Møte: Fylkesutvalget

Tid: Tirsdag 6. juni 2017, kl. 11.00

Sted: Fylkeshuset i Arendal

Komplett saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann Arild Eielsen for ytterligere kommentarer på mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no.

Pressemelding utvalgte saker:

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017

Ved utgangen av 1. tertial har fylkeskommunen et merforbruk på 5,2 mill. kroner.

Beløpet foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter dette være på 124,4 mill. kroner.

I rapporten for 1. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 30.4.2017. Videre gis det en oversikt over bruk av midler i henhold til regionale utviklingsprosjekter/fylkesplanens handlingsprogram. Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet.

Fylkesrådmannen anbefaler at tertialrapporten tas til etterretning.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

OPPFØLGING AV STORTINGETS VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV AUST-AGDER OG VEST-AGDER FYLKESKOMMUNER

Fylkesrådmannen anbefaler at medlemmene av fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner blir medlemmer av fellesnemnda. Fellesnemda foreslås dermed til å bestå av 20 medlemmer – 9 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder.

I henhold til inndelingsloven er det Stortinget som gjør vedtak om sammenslåing av fylker. Regjeringen fremmet i Prop. 84 S (2016–2017) forslag om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Foreløpig dato for Stortingets plenumsbehandling av proposisjonen er 8. juni 2017. Stortingsvedtaket om sammenslåing av Agderfylkene vil være en del av dette arbeidet.

Dersom det gjøres vedtak om sammenslåing skal departementet som hovedregel kalle sammen til felles fylkestingsmøte, jf. inndelingslovens § 25. I dette fellesmøtet skal fylkestingenes medlemmer drøfte - forslag til navn på det nye fylket - antallet medlemmer i det nye fylkestinget - fellesnemndas sammensetning og funksjoner - valg av revisor for fellesnemndas virksomhet - opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen Etter at dette er drøftet i felles fylkestingsmøte, gjør fylkestingene hver for seg vedtak i de fem aktuelle sakene.

Fylkesrådmannen foreslår at den nye fylkeskommunen får navnet Agder fylkeskommune, og at det nye fylkestinget skal ha 47 medlemmer.

Videre foreslår fylkesrådmannen at fellesnemnda skal bestå av 20 medlemmer – 9 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder. Medlemmer av fylkesutvalgene blir medlemmer av fellesnemnda, mens varamedlemmer til fylkesutvalgene blir varamedlemmer til fellesnemnda.

Som revisor for fellesnemnda foreslås det å velge revisor for den fylkeskommune der prosjektregnskapet føres. Det foreslås videre å opprette et partssammensatt utvalg med fem medlemmer. Arbeidsgivers representanter i utvalget foreslås valgt av og blant fellesnemndas medlemmer.

Fylkestingenes vedtak danner grunnlag for en kongelig resolusjon hvor beslutningene endelig fastsettes. Navn på den nye fylkeskommunen vedtas ved endring av lov om forandring av rikets inddelingsnavn.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

POLITISK MODELL I DEN NYE FYLKESKOMMUNEN

Fylkesrådmannen anbefaler at den nye fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen.

Regjeringen har foreslått at Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune blir slått sammen 1. januar 2020.

Fylkesrådmannen har anbefalt å ta stilling til valg av formannskapsmodell eller parlamentarisme allerede i løpet av 2017. Etter fylkesrådmannens vurdering vil dette være formålstjenlig med hensyn til gjennomføringen av partienes nominasjonsprosesser. I tillegg har spørsmålet vesentlig betydning for den administrative organisering i den aktuelle perioden, bl.a. med hensyn til ansettelse av prosjektleder/ny fylkesrådmann.

Både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune styres i dag etter formannskapsmodellen.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

FORDELING AV TILSKUDDSMIDLER TIL REKRUTTERING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET 2017

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget fordeler 688 000 kroner til tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Gjennom forvaltningsreformen fikk fylkeskommunene et medansvar for gjennomføringen av landbrukspolitikken. For 2017 har Aust-Agder fylkeskommune utlyst 688 000 kroner i tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forslaget til fordeling bygger på målene og prioriteringene for ordningen fra Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Midlene ble utlyst med søknadsfrist 1. april 2017. Fylkesrådmannen har mottatt søknader fra 12 søkere, hvorav én søkte om støtte til mer enn ett tiltak. I alt ble det søkt om tilskudd til 17 tiltak. Som i fjor er det samlede søknadsbeløpet mer enn dobbelt så stort som tilgjengelige tilskuddsmidler. Fylkesrådmannens forslag til fordeling innebærer tilskuddsmidler til i alt 9 søkere og 14 tiltak.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

TILDELING AV MIDLER TIL LEVEKÅRSUNDERSØKELSE FOR LHBT-BEFOLKNINGEN PÅ AGDER

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen bevilger 120 000 kroner til gjennomføring av en levekårsundersøkelse blant LHBT-befolkningen på Agder.

Aust-Agder fylkeskommune vil bidra til å gjennomføre en regional undersøkelse av levekårene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) på Agder. Undersøkelsen vil være todelt: Én undersøkelse av personlige levekår for denne gruppen, og én undersøkelse av den øvrige befolkningens holdninger til LHBT-personer.

Det legges opp til at prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Arendal kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

OPPFØLGING AV PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE I AGDER

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen bevilger 200 000 kroner til oppfølging av program for folkehelsearbeid i kommunene i Agder i 2017.

Agder er valgt ut som programfylke fra 2017 i det nasjonale programmet for folkehelsearbeid i kommunene. Oppfølging av programarbeidet er ressurskrevende, og fylkesrådmannen anbefaler at det bevilges ekstra ressurser for å kunne øke kapasiteten i administrasjonen i programperioden. Fylkesrådmannen ber fylkesutvalget oppnevne en representant for politisk nivå til samarbeidsorganet for folkehelseprogrammet i Agder.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

FOLKEHELSESTRATEGI FOR AGDER 2018-2025 - HØRING

Fylkesrådmannen anbefaler at utkast til folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 med forslag til handlingsprogram sendes på høring frem til 1. oktober 2017.

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt at det skal utarbeides en folkehelsestrategi for Agder med oppstart høsten 2016.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

UTVIKLING AV NIBIO LANDVIK TIL NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR BLOMSTERENG

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen støtter forskningsstasjonen NIBIO Landvik med 292 000 kroner i perioden 2017-2019.

Midlene er tiltenkt et kompetanseutviklingsprosjekt som skal utvikle NIBIO Landvik til nasjonalt kompetansesenter for blomstereng.

NIBIO Landvik ved Grimstad har nasjonalt ansvar for frøavlsforskinga i Norge. Aktiviteten omfatter 1,5 forskerårsverk og 2-3 teknikerårsverk.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

Andre saker og meldinger til behandling:

PS 17/47 17/1974 Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

PS 17/49 16/4171 Innspill til nasjonal handlingsplan for friluftsliv

PS 17/54 17/2912 Leieavtale Granehallen

PS 17/55 17/3463 Unntatt offentlighet: Offl § 23.1

17/9 17/2095 Innspill til oppstart av kommuneplanens areadel for Birkenes kommune