Innstilling til fylkestinget 25.04.17

Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på 12,4 mill. kroner. Fylkesrådmannen foreslår at fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2016 og at årsrapporten tas til etterretning. Fylkesrådmannen anbefaler videre at Aust-Agder fylkeskommune støtter kyststiprosjekter i Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner med til sammen 345 000 kroner. Fylkesrådmannen anbefaler også at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 4 mill. kroner til aksjekjøp i Jordøya Tomteutvikling AS i Åmli kommune.

Møte og sted: Fylkestinget, fylkeshuset i Arendal

Tid:

- Komitémøter 18. april kl. 12.30 (konstituering kl. 10.00)

- Plenumsmøte 25. april kl. 10.00.

Fullstendig saksliste med dokumenter er tilgjengelig fra fylkestingets møtekalender her.

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2016

Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på 12,4 mill. kroner. Overskuddet foreslås i denne saken avsatt til disposisjonsfond. Fylkesrådmannen foreslår at fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2016 og at årsrapporten tas til etterretning.

Fylkeskommunens netto driftsresultat er på 111,3 mill. kroner, noe som gir en netto resultatgrad på 5,7 %. Gjennomsnittet for landets fylkeskommuner er på 5 %.

Avsetningen til bundne fond er ved avslutningen av regnskapet for 2016 på 207,5 mill. kroner og avsetningen til disposisjonsfond er på 91,2 mill. kroner.

Kontakt: Fungerende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2016

Fylkesrådmannen anbefaler at den fremlagte tilstandsrapporten med tydeliggjorte hovedutfordringer for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2016 tas til etterretning.

Fylkesrådmannen foreslår videre at utfordringsbildet i tilstandsrapporten legges til grunn for det videre kvalitetsarbeidet i utdanningssektoren med særlig vekt på tre av hovedutfordringene. Dette gjelder:

- Styrke skolenes ansvar for tett oppfølging gjennom hele opplæringsløpet. Dette sikrer at flest mulig elever er kvalifisert for overgang til neste trinn og at færrest mulig avbryter opplæringen.

- Forbedring av læringsutbyttet gjennom økt fokus på læringsfellesskap, pedagogisk ledelse og systematisk kvalitetsutviklingsarbeid.

- Fortsatt sterkt fokus på elevenes psykiske helse.

Gjennom flere år har Aust-Agder fylkeskommune hatt fokus på å styrke gjennomføringen i videregående opplæring. Et mangfold av tilnærminger og tiltak har vært, og er i gang. Selv om det i fylket kan vises til forbedring av hovedtall for gjennomføring de siste årene, viser gjennomgangen av status for målene at det fortsatt er flere overordnete hovedutfordringer å ta tak i. Dette gjelder både på gjennomføringsområdet og andre felt.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

HELHETLIG PLAN FOR ØKT GJENNOMFØRING OG KVALITET I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2017

Fylkesrådmannen anbefaler at «Helhetlig plan for økt gjennomføring og kvalitet i videregående opplæring 2017» legges til grunn for arbeidet i 2017.

Helhetlig plan for gjennomføring og kvalitet i videregående opplæring 2017 presenteres samtidig med tilstandsrapporten for 2016. Målstrukturen vil derfor være den samme som i tilstandsrapporten; inntak, gjennomføring, læringsmiljø, læringsutbytte, ledelse og kompetanse

Innenfor hvert av hovedområdene er det satt opp status for hvert enkelt delmål. Dette etterfølges av en oversikt over tiltak. Til sammen gir dette et helhetlig bilde av hva fylkeskommunen gjør for å øke gjennomføringen og bedre kvaliteten i videregående opplæring i Aust-Agder.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES PRIS FOR ARBEID MOT MOBBING I GRUNNOPPLÆRINGEN

Fylkesrådmannen anbefaler i denne saken kriterier for vurdering til en pris til en skole innenfor grunnopplæringen i Aust-Agder (offentlige og private grunnskoler og videregående skoler) som har vist særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing.

Det foreslås at prisen består av et diplom og et beløp på 50 000 kroner som skal øremerkes elevmiljøtiltak på vinnerskolen.

Tiltakene her skal elevene være med å beslutte. Videre foreslår fylkesrådmannen at det nedsettes en jury med aktuell representasjon og kompetanse som dekker grunnopplæringen.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I ARBEIDS- OG TJENESTELINJEN I NAV

I forbindelse med valg av lokalisering anbefaler fylkesrådmannen at fylkestinget ber NAV ta hensyn til den regionale enigheten om å bygge opp regional stat i Arendal.

Fylkesrådmannen foreslår at fylkestinget støtter forslaget om å la Aust-Agder og Vest-Agder utgjøre en ny region i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV fra 1. januar 2020.

Etter fylkesrådmannens vurdering er det imidlertid uheldig at man foreslår en regioninndeling som ikke fullt ut sammenfaller med avtalen mellom flertallspartiene i Stortinget om nye folkevalgte regioner.

Bakgrunnen er at fylkeskommunene er invitert til å være selvstendige høringsinstanser til utredningen om ny fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV. Blant målene for regionaliseringen er å etablere elleve regioner med elleve regionkontor innen 1.1.2020.

Kontakt: Fungerende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE - FELLES SØKNAD OM Å BLI PROGRAMFYLKE FRA AUST-AGDER OG VEST-AGDER

Fylkesrådmannen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune søker om å bli programfylke fra og med 2017.

Det foreslås at fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder i fellesskap søker om å bli programfylke for nasjonalt program for folkehelse fra og med 2017. Fylkeskommunenes rolle som programfylker innebærer blant annet å ivareta en regional program-/prosjekteierrolle og stimulere til utvikling av nye lokale tiltak gjennom samarbeid med kommuner, kompetanse- og forskningsmiljøer samt andre relevante aktører.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

KYSTSTI I AUST-AGDER

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen støtter kyststiprosjekter i Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner med til sammen 345 000 kroner.

Grimstad, Arendal og Tvedestrand kommuner ønsker å komme i gang med skilting og merking av kyststier, og har søkt Aust-Agder fylkeskommune om støtte til dette arbeidet. Fylkesrådmannen mener dette er et viktig arbeid og foreslår at fylkeskommunen støtter prosjektene med til sammen 345 000 kroner. Fylkesrådmannen foreslår også at videre oppfølging av kyststiprosjektet forankres i den regionale planen Aktive Austegder II som skal vedtas innen utgangen av 2017.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

OPPSTARTSMELDING LILLESANDSVEIEN

Fylkesrådmannen anbefaler gjennomføring av prosjektet fortau og sykkelfelt langs fv 48, Lillesandsveien i Grimstad kommune.

Prosjektet har en kostnadsramme på 21,5 mill. kroner

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

INVITASJON TIL AKSJEINNSKUDD TIL TOMTESELSKAP - JORDØYA, ÅMLI

Fylkesrådmannen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 4 mill. kroner til aksjekjøp i Jordøya Tomteutvikling AS i Åmli kommune.

Fylkesrådmannen foreslår at det forutsettes at det foreligger et positivt vedtak vedrørende etablering av Biozin AS på Jordøya, og at aksjekjøpet ikke er strid med statsstøtteregelverket. Bevilgningen foreslås dekket av bufferfondet for konsesjonskraftinntekter.

Bakgrunnen er at Åmli kommune planlegger å etablere et regionalt eiendomsselskap på Jordøya med mål om opparbeidelse av området til etablering av en biodrivstoffbedrift, Biozin AS. I den forbindelse har kommunen invitert Aust-Agder fylkeskommune, kommunene i Østre Agder og Aust-Agder Næringsselskap AS til å kjøpe aksjer i selskapet.

Kontakt: Fungerende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no eller regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

RETTET EMISJON INNOVENTUS SØR

Fylkesrådmannen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune går inn som aksjonær i Innoventus Sør AS ved tegning av aksjer for 500 000 kroner.

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap og opperatør for SIVAs inkubatorprogram og Forskningsrådets Forny-program. Selskapet har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

INNFØRING AV OPPLÆRING MED PRAKSISBREV I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

For skoleåret 2017/18 vil en i saken om klasseoppsett foreslå at det opprettes én ny praksisbrevklasse innen Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Sam Eyde videregående skole.

Opplæringen blir gitt i lærefagene industrimekaniker, produksjonsteknikkfaget og sveisefaget. Opplæringskontoret for teknologifag (OTEK) har inngått et samarbeid med Sam Eyde videregående skole og fylkeskommunen om læreplasser.

Praksisbrevordningen fører fram til en kompetanse på lavere nivå enn fullt fag eller svennebrev som næringslivet etterspør. Målgruppen er elever fra grunnskolen som ikke har behov for spesialundervisning, men som er skoletrøtte, arbeidsorienterte, som ønsker mindre teori og mer praktisk opplæring i bedrift.

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget tar meldingen til etterretning.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

DE VIDEREGÅENDE SKOLENES ARBEID MOT RADIKALISERING AV UNGDOM

Fylkesrådmannen planlegger å lage en veileder om radikalisering for ansatte i skolen etter mal for veilederen i psykisk helse.

De videregående skolene har til nå ikke hatt egne tiltak eller handlingsplaner når det gjelder arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, men håndterer dette gjennom målbevisst arbeid for et godt og inkluderende læringsmiljø. Temaet tas opp i samfunnsfagundervisningen.

Arbeidet skjer også gjennom samarbeid med kommunenes SLT-kontakter og med det tverrsektoriell prosjektet PLATTFORM, som er knyttet til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget tar meldingen til etterretning.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

Andre saker og meldinger til behandling:

PS 17/14 17/2008 Strategi for bruk av konsesjonskraft

PS 17/18 17/2183 Mentorordning for nyutdannede lærere i videregående opplæring

PS 17/21 16/7132 Folkehelseundersøkelsen "Helse og trivsel 2015" - sluttrapport og anbefalinger

PS 17/22 17/2132 Samarbeidsavtale mellom Vegårshei kommune og Aust-Agder fylkeskommune

PS 17/24 17/2102 Driftskontrakt Setesdal PS 17/26 16/6031 Avsluttet byggeregnskap fv 35 Sømsveien, gang- og sykkelveg

PS 17/27 17/2098 Universitet i Agder - satsing innen helse og velferdsteknologi

PS 17/29 17/2340 Nye vedtekter Innovasjon Norge

PS 17/31 17/917 Plan for selskapskontroll 2016-2019 I 17/6 16/3302 Interpellasjon om utslippskrav for drosjer