Innstilling til fylkestinget 24.10.17

Fylkesrådmannen anbefaler at det oppnevnes en funksjons- og romprogramkomité for en samlokalisert fagskole i Grimstad og at den nye fagskolen ferdigstilles til skolestart høsten 2020. Videre anbefales det at fylkestinget tar rapporten fra Statens vegvesen, «Ett Agder», til etterretning. Fylkesrådmannen anbefaler også at gjennomføringen av prosjekt fv 42 Hovland–Lislevatn igangsettes innenfor en kostnadsramme på 85 mill. kroner. I tillegg anbefales det oppstart på prosjekt fv 127 Kilsund–Vatnebu, gang- og sykkelveg, innenfor en ramme på 21 mill. kroner og igangsetting på prosjekt fv 415 Ubergsmoen, bru over Storelva, innenfor en ramme på 13 mill. kroner. Fylkesrådmannen anbefaler videre at rapporten for 2. tertial tas til etterretning.

Møte og sted: Fylkestinget, fylkeshuset i Arendal

Tid:

- Komitémøter 17. oktober kl. 12.30 (konstituering kl. 10.00)

- Plenumsmøte 24. oktober kl. 10.00.

Fullstendig saksliste med dokumenter er tilgjengelig fra fylkestingets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann Arild Eielsen på 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no for kommentarer.

Pressemelding utvalgte saker:

NEDSETTELSE AV ROM- OG FUNKSJONSPROGRAMKOMITÉ FOR SAMLOKALISERT FAGSKOLE I GRIMSTAD

Fylkesrådmannen anbefaler at det oppnevnes en funksjons- og romprogramkomité for en samlokalisert fagskole i Grimstad i tråd med føringene i denne saken.

Fylkesrådmannen anbefaler videre at en tar sikte på at den nye fagskolen ferdigstilles til skolestart høsten 2020.

Parallelt med arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet anbefales det å utrede ulike tomtealternativer, som legges frem som egen sak.

Arbeidet med funksjons- og romprogram og sak om tomt legges frem for fylkestinget senest i februar 2018.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

OPPSTARTSMELDING FV 127 KILSUND - VATNEBU, GANG- OG SYKKELVEG

Fylkesrådmannen anbefaler at gjennomføringen av prosjekt Fv 127 Kilsund–Vatnebu, gang- og sykkelveg igangsettes innenfor en kostnadsramme på 21 mill. kroner inkludert mva.

Det tas sikte på ferdigstillelse av prosjektet høsten 2018.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

OPPSTARTSMELDING FV 415 UBERGSMOEN, GS-BRO OVER STORELVA

Fylkesrådmannen anbefaler at gjennomføring av prosjekt fv 415 Ubergsmoen, bru over Storelva, igangsettes innenfor en kostnadsramme på 13 mill. kroner inkludert mva.

Det tas sikte på ferdigstillelse av prosjektet høsten 2018.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

OPPSTARTMELDING FV 42 HOVLAND-LISLEVANN, UTBEDRING

Fylkesrådmannen anbefaler at gjennomføringen av prosjekt fv 42 Hovland–Lislevatn igangsettes innenfor en kostnadsramme på 85 mill. kroner inkludert mva.

Det tas sikte på ferdigstillelse av prosjektet sommeren 2019.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2017

Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. Ved utgangen av 2. tertial har en et mindreforbruk på 6,3 mill. kroner.

Beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter dette være på 130,7 mill. kroner.

I rapporten for 2. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 31.8.2017. Videre gis det en oversikt over bruk av midler til regionale utviklingsprosjekter/fylkesplanens handlingsprogram.

Fylkesrådmannen anbefaler at tertialrapporten tas til etterretning.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

INNSPILL TIL STATENS VEGVESENS RAPPORT "ETT AGDER"

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget tar rapporten fra Statens vegvesen, «Ett Agder», til etterretning.

Etter oppdrag fra regionvegsjefen har en prosjektgruppe utredet sammenslåing av vegavdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder. Undervegs i prosjektgruppens arbeid gjorde Stortinget vedtak om overføring av regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene, til fylkeskommunene.

Stortingsvedtaket medfører behov for avklaringer og endringer og preger dermed konklusjonene i rapporten. Prosjektgruppen mener det ikke vil være rasjonelt å foreta større interne endringer i vegvesenet nå.

Samtidig anbefaler deler av prosjektgruppen, inkludert lederen, å innføre en foreløpig modell fra 1.1.2018. Den andre delen av prosjektgruppen anbefaler at sammenslåingen utsettes til konsekvensene av stortingsvedtaket er tilstrekkelig utredet.

Etter fylkesrådmannens vurdering vil det på dette tidspunktet være naturlig å ta rapporten til etterretning. Fellesnemnda – og de enkelte fylkestingene – må senere følge opp forholdene i avtalen som vedtakene om fylkessammenslåing baseres på.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

ETABLERING AV NY FELLES IKT-VIRKSOMHET VED SAMMENSLUTNING AV IKT AGDER OG DDØ

Fylkesrådmannen anbefaler at IKT Agder IKS og DDØ slås sammen og at man oppretter den nye virksomheten IKT Agder i henhold til §27 i Kommuneloven.

Forslaget om å slå sammen de to selskapene IKT-Agder og DDØ har en bekgrunn i ønsket om å levere bedre og mer kostnadseffektive tjenester til innbyggere og ansatte i eierkommunene og fylkeskommunen. Et omfattende utredningsarbeid viser at man ved en fusjon kan danne en et nytt profesjonelt samarbeid med økonomiske og kvalitative gevinster for eierne.

Den anbefalte organisasjonsmodellen for det nye samarbeidet er hjemlet i §27 i kommuneloven. Aust-Agder fylkeskommune vil bli 3. største eier i samarbeidet. Kostnadsfordeling mellom eiere vil være etter antall brukere og etter fastsatte fordelingsnøkler. Sammenslåingen vil formelt kunne tre i kraft fra 1.januar 2018.

Kontakt: Fylkesrådmann Arild Eielsen 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

Andre saker og meldinger til behandling:

PS 17/55 17/84 Rammeplan for yrkesfaglig fordypning (YFF) for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene - felles for Aust- og Vest-Agder

PS 17/57 17/9151 Oppnevning av nytt styre for Sørlandets fagskole

PS 17/58 17/9732 Strategisk notat for museumsutvikling i Aust-Agder

PS 17/59 17/9607 Offentlig journal - automatisk innsyn

PS 17/62 17/9158 Oppstartmelding fv 42 Hovland - Lislevann, utbedring

PS 17/63 16/3826 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv PS 17/64 16/3826 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv

PS 17/65 17/9857 Fastsetting av godtgjørelsessatser for fellesnemnda

17/16 17/9338 Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2016

17/17 16/8377 Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) - Årsberetning med regnskap

17/18 17/9799 Årsberetning og regnskap for Aust-Agder Næringsselskap AS for 2016

17/19 17/2008 Årsmelding og årsregnskap for Konsesjonskraft IKS 17/20

16/12228 Styrking av arbeidet mot mobbing og arbeidet med elevers psykiske helse – status i prosjektarbeidet

17/21 17/129 Setesdal vidaregåande skule - sluttrapport i prosjekt "Vegen vidare for Valle"

17/22 17/9727 Etter- og videreutdanningstiltak i utdanningssektoren – status

17/23 17/9655 Elev- og lærlingrådets årsmelding 2016/2017

17/24 17/9588 Møteplan for 2018