Innstilling til fylkestinget 20.06.17

Klimaregnskapet for Aust-Agder fylkeskommune viser at utslippene er redusert fra 605 tonn CO2- ekvivalenter i 2015 til 375 tonn CO2-ekvivalenter i 2016, en reduksjon på 38 %. Fylkesrådmannen anbefaler at det opprettes to nye direkteavganger morgen og ettermiddag på linje 100 mellom Arendal og Kristiansand med en årskostnad på 3,3 mill. kroner. Fylkesrådmannen anbefaler også at fylkeskommunen bevilger Vitensenteret Sørlandet 352 500 kroner til utvikling av undervisningsopplegg i realfag til videregående skole i 2018 og 2019. Fylkesrådmannen anbefaler videre at fylkeskommunen bidrar med et investeringstilskudd på 5 millioner kroner til Sørlandets kunstmuseum.

Møte og sted: Fylkestinget, fylkeshuset i Arendal

Tid: Plenumsmøte 20. juni kl. 10.00.

Fullstendig saksliste med dokumenter er tilgjengelig fra fylkestingets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann Arild Eielsen på 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no eller ass. fylkesrådmann John G. Bergh på 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no, for ytterligere kommentarer.

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017

Ved utgangen av 1. tertial har fylkeskommunen et merforbruk på 5,2 mill. kroner.

Beløpet foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter dette være på 124,4 mill. kroner.

I rapporten for 1. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 30.4.2017. Videre gis det en oversikt over bruk av midler i henhold til regionale utviklingsprosjekter/fylkesplanens handlingsprogram. Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet.

Fylkesrådmannen anbefaler at tertialrapporten tas til etterretning.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

FORSLAG TIL STYRKET BUSSTILBUD PÅ STREKNINGEN ARENDAL-KRISTIANSAND

Fylkesrådmannen anbefaler at det opprettes to nye direkteavganger morgen og ettermiddag på linje 100 mellom Arendal og Kristiansand med en årskostnad på 3,3 mill. kroner.

Det må gjøres tiltak som muliggjør bussbytte på Harebakken med linje 150.

I perioden frem til 2019 anbefales det å opprette en ny direkteavgang morgen og ettermiddag mellom Gaupemyr/Tingsaker i Lillesand og Kristiansand sentrum med årskostnad 0,5 mill. kroner.

Fylkesrådmannen forventer at Bymiljøavtalen for Kristiansandsområdet vil kunne dekke kostnadene med tilbudet fra 2019.

Det anbefales at kostnadene for 2017 dekkes innenfor AKT’s ordinære budsjett for 2017. Helårsvirkningen tas inn i ordinære budsjettprosesser med AKT.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

REISE- OG VENTETID FOR SKOLETRANSPORT TIL DE VIDEREGÅENDE SKOLENE

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget tar saken om reise- og ventetid i skoletransporten til etterretning.

Fylkesrådmannen har i samarbeid med Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) utarbeidet en oversikt over reise- og ventetider for skoletransport til de videregående skolene i fylket. Oversikten tar utgangspunkt i de ruter som kjøres i dag og de videregående skolenes ordinære start og sluttider.

Det brukes store ressurser for å dekke skyssbehovet til alle skolene. Sammen med øvrig kollektivtilbud er behovet dimensjonerende for antallet busser som brukes og dermed i praksis dimensjonerende for hvilke ressurser som må brukes. Det er derfor viktig å optimalisere tilbudet innenfor de reglementene som gjelder. AKT har god dialog med kommunene/skolene og har etter fylkesrådmannens vurdering tilpasset tilbudet på en god måte.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

KLIMAREGNSKAP 2016

Sammenliknet med 2015 er fylkeskommunens utslipp redusert fra 605 tonn CO2- ekvivalenter til 375 tonn CO2-ekvivalenter, en reduksjon på 38 %.

Fylkesrådmannen legger fram det niende årlige klimaregnskapet for organisasjonens utslipp av klimagasser.

I 2016 ble utslipp knyttet til kjøp av kollektivtjenester er for første gang inkludert i virksomhetens klimaregnskap. Disse inkludert var fylkeskommunens samlede utslipp av klimagasser 8084,4 tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Vi får på dette nivået ikke sammenliknbare tall før neste år.

Fylkeskommunen har vedtatt å være klimanøytral for egen virksomhet og kjøpe «Gold standard»-klimakvoter for virksomhetens direkte og indirekte utslipp. En vellykket satsing på biodiesel, som dekker drivstofforbruket for over 90 % av virksomhetens maskiner og kjøretøy, gjør at det bare må kjøpes 79 kvoter for å kompensere for virksomhetens utslipp. Kostnaden er ca. 5 000 kroner.

Fylkesrådmannen anbefaler at klimaregnskapet for 2016 tas til etterretning og brukes som beslutningsgrunnlag i forbindelse med vurdering av klimatiltak i fylkeskommunen.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

VIDEREUTVIKLING AV KLIMAPARTNERE AGDER

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen stiller seg positiv til videreutvikling av Klimapartnere Agder.

Det anbefales at fylkestinget øker bevilgningen for 2017 med 80 000 kroner og at videre bevilgninger innarbeides i kommende økonomiplan.

Videre anbefales det at nåværende prosjektlederstilling videreføres frem til 31.12.2019, og at det opprettes en 50 prosent stilling for samme tidsperiode.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no

 

VITENSENTERET SØRLANDET - LEVERANSE AV REALFAGSTJENESTER - REGIONALT MEDEIERSKAP

Fylkesrådmannen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommunen bevilger Vitensenteret Sørlandet kr 352 500 til utvikling av undervisningsopplegg i realfag til videregående skole i 2018 og 2019.

Fylkesrådmannen foreslår videre at Aust-Agder fylkeskommune kjøper realfagstjenester av Vitensenter Sørlandet og transport for elever iht. rammer gitt i denne saken. Det foreslås i saken at Aust-Agder fylkeskommune sammen med Vest-Agder fylkeskommune og Arendal kommune arbeider for et regionalt partnerskap av Vitensenteret Sørlandet.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no eller regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no.

 

SØRLANDETS FAGSKOLE - ENDRINGER I MEDHOLD AV FAGSKOLELOVEN OG NYE VEDTEKTER

Fylkesrådmannen anbefaler fylkestinget at Sørlandets fagskole i Grimstad etableres som en selvstendig virksomhet fra 1.8.2017.

Bakgrunnen for dette er nye bestemmelser i fagskoleloven og Stortingets behandling av Meld. St. 9 Fagfolk for fremtiden – fagskoleutdanning. Videre anbefales det å vedta forslag til nye vedtekter for fagskolen gjeldende fra 1.8.2017.

Med bakgrunn i vedtaket i fylkestingene i desember om sammenslåing av Agder-fylkene, foreslår fylkesrådmannen at det påbegynnes et planarbeid om en felles fagskole lokalisert i Grimstad.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

FUNKSJONS- OG ROMPROGRAM FOR OPPGRADERING AV TREDJE ETASJE I HIA-BYGGET I GROOSEVEIEN I GRIMSTAD

For å avlaste en presset romsituasjon på Dahlske videregående skole anbefaler fylkesrådmannen at tredje etasje i det gamle HiA-bygget i Grooseveien i Grimstad ombygges og oppgraderes innenfor en ramme på 13 mill. kroner (inkl. mva).

Det etableres funksjonelle undervisningsrom, grupperom, lærerkontorer, fellesrom, garderober, toalett og heis. Dette gir en kapasitetsøkning på maksimalt 120 elevplasser.

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

SCENEKUNST SØR - DRIFTSTILSKUDD TIL REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SCENEKUNST

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen stiller seg positiv til etablering av kompetansesenteret Scenekunst Sør i tråd med søknad.

Fylkesrådmannen anbefaler videre at fylkeskommunen bevilger kr 100 000 for 2018, kr 134 000 for 2019 og kr 167 000 for 2020.

Scenekunst Sør er et kompetansesenter for scenekunst i Agder med formål å utvikle og styrke det frie, profesjonelle scenekunstfeltet i Agder.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

KUNSTSILO - INVESTERING, DRIFTSTILSKUDD OG VEDTEKTSENDRING FOR SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

Fylkesrådmannen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune bidrar med et investeringstilskudd på fem millioner kroner til et nytt kunstmuseum, og deltar med økte driftsutgifter til SKMU i henhold til den regionale samarbeidsavtalen mellom stifterne.

Sørlandets kunstmuseum (SKMU) har, gjennom en samarbeidsavtale med AKO kunststiftelse, fått evigvarende disposisjonsrett over en stor kunstsamling bestående av 1400 verk med nordisk samtidskunst. Samlingen er under utvikling. Fylkesrådmannen anbefaler at det foretas en vedtektsendring for å kunne realisere samarbeidet mellom kunstmuseet og kunststiftelsen.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no eller fylkesrådmann Arild Eielsen på 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

Andre saker og meldinger til behandling:

PS 17/35 17/2695 Avsluttet byggeregnskap fv 410 Fjærkleivene, Tvedestrand - fortau og rekkverk

PS 17/36 17/2734 Avsluttet byggeregnskap fv 351 Søndeled - Telemark grense, utbedring

PS 17/37 17/2690 Avsluttet byggeregnskap fv 420 Torsbudalen, Arendal - overvannsanlegg, sykkelfelt og fortau

PS 17/41 17/694 Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring

PS 17/44 17/3298 Nye vedtekter for Norsk digital læringsarena NDLA

PS 17/49 17/1974 Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

17/5 17/3327 Nettbaserte løsninger for elever med stort læringspotensial

17/6 16/8407 AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS, ÅRSRAPPORT 2016

17/7 16/109 Årsmelding IKT-Agder 2016

17/8 16/2602 Aust-Agder museum og arkiv IKS - Regnskap og årsmelding for 2016

17/9 17/3491 Årsrapport 2016 Agder Arbeidsmiljø

17/10 17/2272 Årsrapport 2016 Regionale forskningsfond Agder

17/11 16/6145 Årsmelding 2016 Kontrollutvalget

17/12 16/11114 Årsmelding og årsregnskap 2016 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat

17/13 17/42 Fylkeseldrerådets årsmelding for 2016

17/14 16/11801 Fylkeskommunalt kontaktforum for brukermedvirkning - Årsmelding 2016

I 17/7 16/3302 Interpellasjon om Aust-Agder fylkeskommunes eierinteresser i en rekke selskaper og samarbeid