Fylkesutvalgets vedtak 27.06.2017

Fylkesutvalget vedtok å sende utkast til areal- og transportplan for arendalsregionen og mulighetsstudie for bymiljøpakke for arendal- og grimstadregionen ut på høring. Fristen for innspill settes til 31. oktober 2017. Videre vedtok fylkesutvalget å innføre forskrift om utvida jakttid på kanadagås og stripegås slik at det åpnes for jakt på disse artene i perioden 26. juli – 23. februar i hele fylket. I saken om leie av lokaler til fagskolen i Kristiansand, forutsetter fylkesutvalget at samlokalisert fagskole er etablert i Grimstad seinest høsten 2020 og ny midlertidig leiekontrakt i Kristiansand kan inngås inntil 3 år dersom man ikke får til et midlertidig tilbud i leide/egne lokaler i Grimstad fram til høsten 2020. Fylkesutvalget ber også om at Samferdselsdepartementet i dialog med NSB gjør en ny vurdering av mulighetene for å få korrespondanse på Arendalsbanen med avgang 18:25 fra Oslo.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 27. juni 2017. Saksliste med dokumenter er tilgjengelig på fylkesutvalgets møtekalender her hvor også protokoll legges ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

- Fylkesordfører Tellef Inge Mørland, 901 59 498 / tellef.inge.morland@austagderfk.no

- Fylkesrådmann Arild Eielsen, 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

HØRINGSUTKAST "AKTIVE AUSTEGDER II" REGIONAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET - LOKALE OG REGIONALE KULTURARENAER AUST-AGDER 2018-2021

Foreliggende utkast til «Aktive Austegder II» regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2018-2021», sendes på høring.

Frist for høring settes til 1. oktober 2017.

Bakgrunnen er at Kulturdepartementet har delegert ansvaret for å fordele spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunene til fylkeskommunene. Fylkeskommunene er av Kulturdepartementet også delegert ansvaret for fordeling av spillemidler til kulturbygg i kommunene.

Planen tar sikte på å avklare prioriterte oppgaver innen feltene idrett, friluftsliv, fysiskaktivitet og kulturelle møteplasser i fylket.

I handlingsdelen er det et handlingsprogram for spillemiddeltilskudd til idrettsanlegg fra 700 000 kroner, samt et handlingsprogram for spillemiddeltilskudd til lokale og regionale kulturarenaer. Begge handlingsprogrammene gjelder for den fireårige planperioden, men skal rulleres årlig.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR ARENDALSREGIONEN - 1. HØRINGSUTKAST

Utkastet til areal- og transportplan for arendalsregionen legges ut på høring. Fristen for innspill settes til 31. oktober 2017.

Etter at innspill er mottatt og vurdert, vil fylkesutvalget ta stilling til et endelig utkast som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 8-3, 3. ledd.

Fylkesutvalget ber om at det opprettes en dialog med Samferdselsdepartementet, der målet er å oppnå et statlig bidrag til realiseringen av aktuelle samferdselstiltak i Arendal-Grimstadregionen.

Bakgrunn:

Areal- og transportplanen skal legge felles og langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen i arendalsregionen i et 2040 perspektiv, dvs. for de fire kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand. Det overordnede målet er en bærekraftig vekst som stimulerer til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og gir en god utvikling av regionens byer og tettsteder. Innenfor bærekraftmålet ligger 0-vekst i personbiltrafikken fra 2025.

Planen har mål om attraktive byer, fortetting med kvalitet og vern av grønne lunger og jordbrukets kulturlandskap. Planen skal også gi næringsetableringer i regionen forutsigbare rammebetingelser.

Det forventes en befolkningsvekst på 20 000 innen 2040. Det utløser et boligbehov på 10-15000 boenheter. Planen legger opp til at 80 % av veksten skal komme innenfor prioriterte byer og tettsteder med en viss sentralitet i forhold til daglige gjøremål, busstilbud mm. Konsekvensene av denne arealstrategien er at 20 % av boligbehovet kan bygges utenfor disse stedene, dvs. 2-3000 boliger fram til 2040. For Froland som landkommune, fremmes også et alternativ forslag med 70 % i og rundt Osedalen.

Det foreligger en mulighetsstudie for ei bymiljøpakke for arendal- og grimstadregionen som behandles i en egen sak. Mulighetsstudien bygger på ATP planens mål og strategier og er ei tiltakspakke som skal bidra til at ATP planens mål kan nås.

Transportanalyser viser at kombinasjonen av foreslåtte arealstrategier og prioriterte tiltak i mulighetsstudien for ei bymiljøpakke gir best effekt for å nå 0- vekst målet. Arealstrategien vil virke på lengre sikt, mens tiltak i ei bymiljøpakke gir virkning på kortere sikt. I tillegg kommer kampanjer og holdningsskapende arbeid.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

MULIGHETSSTUDIE BYMILJØPAKKE ARENDAL- OG GRIMSTADREGIONEN - HØRING

Mulighetsstudien for bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen til Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand kommuner sendes ut for innspill og formell behandling. Fristen for uttalelse settes til 31. oktober 2017.

Etter at innspill fra kommunene er vurdert og innarbeidet, legges mulighetsstudien legges frem for behandling i fylkestinget.

Fylkesutvalget ber om at det opprettes en dialog med Samferdselsdepartementet, der målet er å oppnå et statlig bidrag til realiseringen av aktuelle samferdselstiltak i Arendal-Grimstadregionen.

Bakgrunn:

Denne mulighetsstudien om bompengefinansiering av Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen er bestilt av kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, samt Aust-Agder fylkeskommune. Mulighetsstudien er eget dokument som følger statens vegvesen sin mal for oppbygging og prosess for behandling. I vår region er det lagt vekt på å samordne studien med areal- og transportplanarbeidet (ATP). Det vil si at mulighetsstudien bygger på ATP- planens mål og strategier og vil være en viktig del av planens handlingsprogram.

I arbeidet med ATP-planen har en gjennomført mulighetsstudier for kollektiv, sykkel og gange og vurdert ulike tiltak som kan bidra til å nå planens mål. Mer mobilitet, mindre kø og reduserte klimagassutslipp er noen sentrale mål. ATP planen har et resultatmål om 0-vekst i personbiltrafikken fra 2025. Dette vil kreve en betraktelig økning i kollektiv, gange og sykkeltrafikk. Det legges til grunn at en realisering av aktuelle tiltak vil kreve lokal finansering gjennom bompenger. I denne mulighetsstudien tas det ikke stilling til omfanget av tiltak og nivå på bomtakster. Men en viser muligheter for finansiering med ulike nivå på takster og innretning av bommer.

Dersom kommunene og fylkeskommunen fatter vedtak om videre utredning, vil en gjennom ytterligere detaljering og planlegging få frem et grunnlag for utarbeidelse av en stortingsproposisjon for finansiering av ei bypakke. Det forventes å skje våren 2018. I denne behandlingen vil en måtte ta endelig stilling til omfanget av ei bypakke herunder finansieringsbehov blant annet gjennom bompenger.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

FELLES BESTILLINGSTRANSPORT I AGDER

Fylkesutvalget anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune deltar i prosjektet «Bestillingstransport for offentlig transport i Agder».

Aust-Agder fylkeskommunes del av kostnadene til å utrede første fase av prosjektet utgjør 15% av totalkostnadene, og er begrenset oppad til 225 000 kroner. Kostnadene innarbeides i rapporten for 2. tertial 2017.

Bakgrunn:

Sørlandet Sykehus HF (SSHF), Agder kollektivtrafikk AS (AKT) og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har drøftet muligheten for samordning av bestillingstransporter som i dag organiseres internt i hver virksomhet. Formålet med en samordning er økonomiske besparelser, mer miljøvennlig transportopplegg og en rasjonell utnyttelse av drosjekapasiteten. Fylkesutvalget vedtok at fylkeskommunen skal delta i utredningsarbeidet. Resultatet av utredningen vil avgjøre om Aust-Agder fylkeskommune eller en samlet region i 2020 vil tre inn i et forpliktende samarbeid om felles bestillingstransport.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

JAKTTID FOR KANADAGÅS OG STRIPEGÅS 2017 - 2022

Aust-Agder fylkeskommune innfører forskrift om utvida jakttid på kanadagås og stripegås slik at det åpnes for jakt på disse artene i perioden 26. juli – 23. februar i hele fylket.

Forskriften skal tre i kraft så snart som mulig og gjelde for perioden fram til 1. april 2022.

Dette er en utvidelse på 15 dager i forkant av ordinær jaktstart og forlengelse med to måneder i etterkant av ordinær jakt. Formålet er å begrense skadeomfanget på dyrket mark og legge til rette for regulering av bestandene.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no

 

LEIE AV LOKALER TIL FAGSKOLEN I KRISTIANSAND

Fylkesutvalget forutsetter at samlokalisert fagskole er etablert i Grimstad seinest høsten 2020 og ny midlertidig leiekontrakt i Kristiansand kan inngås inntil 3 år dersom man ikke får til et midlertidig tilbud i leide/egne lokaler i Grimstad fram til høsten 2020.

Høsten 2017 legges det frem en felles sak i begge fylkeskommunene med tanke på å sette ned en funksjons- og romprogramkomité for bygging av ny samlokalisert fagskole i Grimstad.

Ny felles fagskole i Grimstad realiseres så raskt som mulig, uavhengig av leieforholdet i Kristiansand.

Fylkesutvalget ber fellesnemda gå i dialog med styrene for begge fagskolene om framtidig organisering av samlokalisert fagskole i Grimstad og et utdanningstilbud i tråd med næringslivet og studentenes behov.

Kontakt: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

 

UTTALELSE FRA FYLKESUTVALGET TIL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET:
ØKT TOGTILBUD PÅ SØRLANDSBANEN. BEDRE FREKVENS PÅ ARENDALSBANEN.

«NSB har siden november 2014 kjørt avganger med tilnærmet 2-timers frekvens mellom Stavanger og Oslo. Dette har vært en stor suksess, og NSB melder om sterk økning i antall reisende på Sørlandsbanen. Som følge av dette tilbudet har en også på Arendalsbanen fått økning i trafikken. Dessverre ble det ved ruteendringen, ikke funnet plass for en forbindelse til Arendal fra 18:25 avgangen fra Oslo mandag til fredag. Siste tog med forbindelse til Arendal er 16:25 fra Oslo.

Aust-Agder fylkeskommune har lenge hatt et bredt engasjement for å få bedre togtilbud og at flere bruker tilbudet. Fra Arendalsregionen er det mange som i jobbsammenheng reiser t/r Oslo på dagen. Å få forbindelse på Arendalsbanen med 18:25-toget vil gjøre tilbudet mer attraktivt for slike reiser og andre.

Som en tilleggsutfordring har en i den senere tid erfart at trafikken på E18 mellom Østlandet og Sørlandet tar lenger tid og det er særlig utfordrende for helgetrafikken. Dette skyldes at det pågår vegarbeid med omkjøringer gjennom Grenland. Dersom de reisende hadde et alternativ med korrespondanse med 18:25 toget fra Oslo ville det kunne avhjelpe mange reisende mellom Østlandet og Arendalsregionen.

På bakgrunn av dette bes det om at departementet i dialog med NSB gjør en ny vurdering av mulighetene for å få korrespondanse på Arendalsbanen med avgang 18:25 fra Oslo. Primært ønskes et tilbud hele uken, men om det ikke er mulig bes det vurdert om det kan settes opp tog på Arendalsbanen som kan korrespondere med toget fra Oslo med avgang 18.25 kun på fredager.»

 

ANDRE SAKER OG MELDINGER SOM BLE BEHANDLET:

PS 17/56 17/8567 Høring - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om undervisningsvurdering i videregående opplæring

PS 17/60 16/7354 Oppstartsmelding for prosjekt Fv 42 Blakstadheia, rundkjøring

PS 17/62 16/14020 Søknad om støtte til "Skandinavisk demokratidialog 2" under Arendalsuka 2017

PS 17/64 17/8637 Leie av lokaler til fagskolen i Kristiansand

PS 17/65 17/8655 Leie av nye lokaler til Evje tannklinikk

17/10 17/1192 Innspill til oppstartsmelding og planprogram for Kommuneplan Evje og Hornnes kommune